Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

156. Letni izvedbeni načrt za kulturo v Občini Cerknica za leto 2019, stran 269.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08, 4/10 in 20/11) in 6. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica, je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
L E T N I   I Z V E D B E N I   N A Č R T 
za kulturo v Občini Cerknica za leto 2019 
1. LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI72.100,00 €
Letni program kulture Občine Cerknica za leto 2019 opredeljuje programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
Za leto 2019 je v proračunu Občine Cerknica za dejavnost na področju kulture – sofinanciranje programov kulture v občini (proračunska postavka 060300 Ljubiteljska kultura, Programi na podlagi razpisov) predvidenih 72.100,00 EUR.
S sredstvi za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se bodo namenila upravičenim izvajalcem programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se bo sofinanciralo:
1.1. Javni kulturni programi42.200,00 €
V okviru te postavke se bodo sofinancirali javni kulturni programi oziroma kulturne dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 9 mesecev v letu, izvajalec pa v tekočem letu redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah v občini, se udeležuje ustreznih preglednih območnih revij oziroma srečanj in najmanj enkrat letno v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
Javni kulturni programi se vrednotijo glede na posamezno kulturno dejavnost, kakovost izvedbe programa izvajalca redne kulturne dejavnosti, glede na število sekcij in glede na število aktivnih članov ter glede na število nastopov na javnih prireditvah.
1.2. Kulturni projekti25.800,00 €
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira lokalna skupnost. V letu 2019 se iz proračuna Občine Cerknica za kulturne projekte skupaj namenja 25.800 EUR, in sicer za:
1.2.1. Javne kulturne prireditve10.000,00 €
Upravičenci do sredstev iz te postavke so izvajalci, ki prijavijo, organizirajo in izvedejo javno prireditev.
Sredstva se bodo razdelila v okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Cerknica.
1.2.2. Založništvo3.000,00 €
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, CD, DVD idr. zapise zvoka in slike.
1.2.3. Izobraževanje4.500,00 €
V okviru te postavke se sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
1.2.4. Nakup opreme in osnovnih sredstev8.300,00 €
Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo aktivno sodelujejo.
V primeru, da se za izvajanje posamezne določene vsebine, ki so naštete pri zaporedni št. 2 – kulturni projekti na Javni razpis ne prijavi zadostno število upravičencev, ki bi v celoti porabili sredstva, se sredstva, namenjena sofinanciranju te vsebine, razdelijo na druge vsebine javnih kulturnih projektov skladno s potrebami.
1.3. Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti4.100,00 €
Iz sredstev namenjenih za stroške delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti se zagotavljajo sredstva za usklajeno in koordinirajo delovanje posameznih izvajalcev, zagotavljanje prostorskih pogojev in njihovega dela, za povezovanje in skupno opravljanje nalog, ki so v interesu vseh izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje določenih programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti oziroma upravičencem, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica in višino sredstev opredeljenih s sprejetim proračunom Občine Cerknica za leto 2019.
2. PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA9.000,00 €
Izvedba prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica in sodijo med osrednje občinske prireditve, s katerimi Občina Cerknica obeležuje pomembnejše državne praznike.
Občina Cerknica bo z Javnim pozivom za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2019 k sodelovanju povabila izvajalce na področju kulture za izvedbo posamezne prireditve.
Finančna sredstva v proračunu Občine Cerknica za leto 2019 za sofinanciranje prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica, (proračunska postavka 060303-Programi na podlagi javnega poziva), v višini 9.000,00 EUR so namenjena za izvedbo:
2.1. Prireditve za praznika dan boja proti okupatorju in praznik dela 1. maj, sredstva v višini 3.000,00 EUR;
2.2. prireditve ob dnevu državnosti Poletni večer, sredstva v višini 3.000,00 EUR;
2.3. prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti Božično-novoletni koncert, sredstva v višini 3.000,00 EUR.
3. LOKALNI PROGRAM KULTURE22.500,00 €
Lokalni program za kulturo Občine Cerknice za obdobje 2017–2020 opredeljuje cilje in naloge, ki so v navedenem časovnem obdobju strateškega pomena za razvoj kulturne dejavnosti in ne predstavljajo neposredno samo redne programe ljubiteljske kulturne dejavnosti.
V lokalnem programu kulture v Občini Cerknica, ki ga je Občinski svet Občine Cerknica sprejel decembra 2016, so opredeljene okvirne finančne vrednosti za posamezno področje z določilom, da se konkretno višino sredstev za realizacijo posameznega področja določa z letnim občinskim proračunom.
S proračunom za leto 2019 se namenja za realizacijo Lokalnega programa kulture Občine Cerknica 2017–2020 sredstva v višini 22.500,00 EUR(proračunska postavka 060304 – LPK 2017–2020 – Izvajanje programa) in se bodo porabila za naslednje namene:
3.1. Letni najem klavirja za potrebe prireditev5.500,00 €
Občina Cerknica bo z Javnim pozivom ponudnikom najema klavirja zagotovila deset najemov letno za potrebe vseh kulturnih izvajalcev v občini za deset kulturnih prireditev letno. Lokalni program kulture predvideva v točki 5.3.1.1. (str. 40) nabavo klavirja za potrebe kulturnega doma, vokalne glasbe in zborovskega petja ter drugih kulturnih prireditev. V strokovni kulturni javnosti in glede na prakso nekaterih drugih občin je prevladalo mnenje, da je mnogo bolj racionalna in smiselna oblika najema, kar se je pokazalo tudi v dosedanji praksi. Za realizacijo točke 5.3.1.1. Lokalnega programa kulture se v proračunu za 2019 namenja sredstva v višini 5.500,00 EUR.
3.2. Izdaja Notranjskih listov10.000,00 €
Lokalni program kulture Občine Cerknica za obdobje 2017–2020 predvideva publiciranje domoznanskih in drugih spoznanj preko Notranjskih listov v točki 4.2.6. (str. 22). S tem naj bi bila realizirana pobuda, ki se pojavlja že vrsto let, da bi se ponovno pričelo z izdajanjem Notranjskih listov ter publiciranjem različnih strokovnih, literarnih in drugih prispevkov za območje Občine Cerknica. Notranjski listi naj bi izhajali enkrat letno in producirali zadnja spoznanja in dosežke, ohranili pa naj bi tudi zasnovo svojih predhodnikov z določenimi posodobitvami.
3.3. Zavarovanje in promocija Zbirke ljudskih pesmi Notranjske2.000,00 €
Občina Cerknica je po letu 1987 namenila znatna sredstva za zbiranje ljudskih pesmi Notranjske. Na podlagi teh aktivnosti je nastala obsežna zbirka ljudskih pesmi Notranjske, ki jo je potrebni ustrezno zavarovati in digitalizirati. Svet za kulturo je v preteklem letu vložil izdatne napore, da bi prišlo do realizacije navedenega cilja. Glede na trenutno stanje poteka aktivnosti so predlagana sredstva za nujne začetne aktivnosti.
3.4. Oskrba grobov znanih osebnosti3.000,00 €
V točki 4.4.2. – izpostavljeni kratkoročni cilji je bila zapisana pobuda za zavarovanje nepremične kulturne dediščine – grobov in spomenikov nekaterih znanih in zaslužnih posameznikov in posameznic iz naše preteklosti. Tako so bile s strani različnih društev posredovane pobude za zavarovanje grobov in spomenikov mame generala Maistra na Uncu, Frana Gerbiča v Ljubljani, sorodnikov Jožeta Udoviča v Cerknici, učitelja Poženela na Rakeku, hiše in spomenika Milke Vrhunc v Bezuljaki in še nekaterih. Ob tem, da je bila podana pobuda za njihovo zavarovanje naj bi občina preko društev – pobudnikov prevzela tudi skrb za njihovo vzdrževanje in najem. Z navedenimi sredstvi bi skrbnikom zagotovili tekoče vzdrževanje ter obeleževanje ključnih dogodkov (obletnice smrti in rojstva ter 1. november).
Navedena postavka je prenešena iz proračuna za leto 2018 kot nerealizirana postavka. Z večino društev in organizacij, ki naj bi domicilno skrbeli za navedene grobove je bil dosežen dogovor, niso pa bile še sklenjene pogodbe.
3.5. Postavitev pustne zbirke in odkup video gradiv o pustni dejavnosti2.000,00 €
Spomladi 2019 bo Pustno društvo Cerknica pričelo z izvajanjem ureditvenih del v pustni zgradbi in njeni okolici. Hkrati so se že pričele aktivnosti za postavitev stalne pustne zbirke. V ta namen je Pustno društvo Cerknica izdalo v lokalnih medijih javni poziv vsem svojim starejšim članom za zbiranje gradiva o razvoju pustne dejavnosti, s Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica pa je sklenilo društvo dogovor o prenosu lastnega arhiva in pridobljenih gradiv v domoznansko zbirko. Ob tem je društvo pričelo z izdelavo idejne zasnove za postavitev stalne razstavne zbirke. Dodeljena sredstva naj bi bila tako namenjena za odkup obsežne zbirke video dokumentacije o pustni dejavnosti iz zasebne zbirke in za izdelavo idejne zasnove postavitve stalne pustne zbirke.
Št. 4101-22/2018
Cerknica, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti