Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

149. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova, stran 264.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova 
1. člen 
S tem Pravilnikom se v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, uradno prečiščeno besedilo) in določili Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 – v nadaljevanju Odlok o plačah funkcionarjev) določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine Cankova, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Cankova ali župan.
2. člen 
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupani in člani Občinskega sveta Občine Cankova.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen 
Za posamezne funkcije je višina plačnega razreda določena skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred. Navedeni znesek pa se poveča za dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se s tem pravilnikom določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora ter predsedniku in članom komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, se določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
4. člen 
S tem pravilnikom se županu Občine Cankova določi osnovna plača na podlagi njegove uvrstitve v plačni razred, določi dodatek za delovno dobo in datum začetka izplačevanja plače.
Župan Občine Cankova, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev z dnem 13. 12. 2018 uvrsti v 46. plačni razred (župan VII). Nesorazmerje v osnovni plači župana se odpravi na način, ki je določen v 10. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Županu Občine Cankova, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Županu Občine Cankova, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, z dnem 13. 12. 2018 pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % vrednosti osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri izračunu plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
5. člen 
Za opravljanje funkcije podžupana Občine Cankova je določen plačni razred v razponu od 32. do 38. plačnega razreda (podžupan VII). Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije glede na pooblastila in obseg dela, največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka na delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
6. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Cankova je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Cankova oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članu Občinskega sveta Občine Cankova pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 4 % vrednosti osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Cankova, ne sme presegati 15 % letne plače župana.
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Cankova je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Cankova oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članu Občinskega sveta Občine Cankova pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 4 % vrednosti osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno in izredno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Cankova, ne sme presegati 15 % letne plače župana.
7. člen 
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 4 % vrednosti osnovne plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2 % vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen 
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 3 % vrednosti osnovne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2 % vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter ostalim, vabljenim na seje, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v višini 1,5 %.
9. člen 
Odločbo (sklep) o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja Komisija za mandatna vprašanj, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
10. člen 
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije prejme nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana občine brez dodatka za delovno dobo, njegov namestnik ter tajnik imata pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana občine brez dodatka za delovno dobo, ob vsakih splošnih volitvah.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini 20 % povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana brez dodatka za delovno dobo.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v skladu z veljavno zakonodajo.
11. člen 
Predsedniku vaškega odbora pripada nagrada za tekoče delo v mesecu 50 EUR (brutto) mesečno. Župan predlaga občinskemu svetu vsake 3 mesece izplačilo nagrade za delo vaškemu predsedniku.
12. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave.
Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo v petnajstih dneh po opravljenem službenem potovanju.
13. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Plače in nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
14. člen 
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave. Navedeni javni uslužbenec zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo po elektronski pošti ali na drug način tajništvu župana.
15. člen 
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 76/99, 100/99, 32/07, 16/10 in 7/11).
Plače, sejnine, nagrade in povračila stroškov se na podlagi tega pravilnika obračunavajo od dneva potrditve mandata, ne glede na datum uveljavitve pravilnika.
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-01/2019
Cankova, dne 17. januarja 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti