Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

146. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji, stran 262.

  
Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I   A K T 
o elementih vzorčne ponudbe za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji 
1. člen 
(Vsebina akta) 
Ta splošni akt podrobneje določa elemente, ki jih mora vsebovati vzorčna ponudba za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji (v nadaljevanju: vzorčna ponudba), ki jo morajo v skladu s 102. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) objaviti operaterji s pomembno tržno močjo na tem upoštevnem trgu.
2. člen 
(Pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
i. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon).
ii. Lokalni dostop do krajevne zanke pomeni povsem razvezan dostop in sodostop do krajevne zanke ter virtualno razvezavo lokalnega dostopa oziroma drug način dostopa do krajevne zanke, kot je opredeljen z odločbo.
iii. Odločba je vsakokrat veljavna odločba o določitvi operaterja s pomembno tržno močjo na upoštevnem trgu veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji.
iv. Omrežne zmogljivosti so zmogljivosti, potrebne za zagotavljanje operaterskega dostopa, vključno pripadajoče zmogljivosti.
v. Povsem razvezan dostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke zavezanca, z odobritvijo uporabe celotne zmogljivosti omrežne infrastrukture.
vi. Sodostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke zavezanca, ki omogoča uporabo določenega dela zmogljivosti omrežne infrastrukture, kot je na primer del frekvence ali ekvivalenta.
vii. Skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti, potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca.
viii. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja elektronske komunikacijske storitve v skladu z zakonom.
ix. Virtualna razvezava lokalnega dostopa (Virtual Unbundled Local Access – VULA) je storitev navidezne razvezave krajevne zanke na osnovi bitnega toka, ki omogoča funkcionalnost primerljivo fizični razvezavi krajevne zanke do končnega uporabnika.
x. Vzorčna ponudba predstavlja na transparenten način objavljene pogoje za dostop do omrežja operaterja s pomembno tržno močjo, ki morajo biti za vse operaterje enaki in nediskriminatorni.
xi. Zavezanec je operater s pomembno tržno močjo, ki mu je v skladu s 105. členom zakona naložena obveznost dopustitve operaterskega dostopa do krajevne zanke ter obveznost zagotavljanja preglednosti v skladu s 102. členom zakona.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen 
(Elementi vzorčne ponudbe) 
(1) Vzorčna ponudba, ki jo sestavi zavezanec, mora vsebovati najmanj:
i. pogoje za dostop do omrežnih zmogljivosti ter njihovo uporabo, ki jih mora zavezanec ponujati pod pogoji določenimi v odločbi,
ii. pogoje in informacije za skupno lokacijo,
iii. pogoje za dostop do informacij in način dostopa do informacij v zvezi z dostopom do omrežnih zmogljivosti in skupne lokacije,
iv. splošne pogoje v zvezi z dostopom do omrežnih zmogljivosti in skupne lokacije,
v. druge pogoje, razčlenjene v skladu z odločbo.
(2) Elementi vzorčne ponudbe morajo biti navedeni ločeno za vsako omrežno zmogljivost, ki je opredeljena v odločbi.
4. člen 
(Pogoji za dostop do omrežnih zmogljivosti in njihovo uporabo) 
(1) Pogoji za dostop do omrežnih zmogljivosti in njihovo uporabo morajo vsebovati najmanj:
i. pogoje za dostop do omrežnih zmogljivosti, ki so navedene v odločbi,
ii. tehnične pogoje v zvezi z lokalnim dostopom do krajevne zanke in uporabo omrežnih zmogljivosti, vključno s tehničnimi značilnostmi bakrenega posukanega para in/ali optike in/ali enakovredne infrastrukture, delilnikov in pripadajočih zmogljivosti,
iii. postopke za naročilo in zagotavljanje lokalnega dostopa do krajevne zanke in omejitve uporabe,
iv. druge pogoje dostopa, ki so opredeljeni v odločbi.
5. člen 
(Pogoji in informacije za dostop do skupne lokacije) 
(1) Pogoji in informacije za dostop do skupne lokacije morajo vsebovati najmanj:
i. informacije o oblikah skupnih lokacij (na primer: fizična skupna lokacija ali oddaljena skupna lokacija ali virtualna skupna lokacija),
ii. značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki je lahko na skupni lokaciji,
iii. pogoje za dostop z optičnim kablom upravičenca ali tretjega ponudnika od najbližjega uvodnega jaška do skupne lokacije,
iv. pogoje za dostop do obstoječih optičnih vlaken zavezanca za povezavo skupne lokacije z najbližjim robnim usmerjevalnikom jedrnega omrežja,
v. ukrepe, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti na svoji lokaciji,
vi. pogoje za dostopanje uslužbencev upravičenca do skupne lokacije,
vii. varnostne standarde,
viii. pravila za razdelitev prostora, če je prostor za skupno lokacijo omejen,
ix. pogoje za ogled lokacij s strani upravičenca, kjer je možna fizična skupna lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja zmogljivosti,
x. druge pogoje, ki so opredeljeni v odločbi.
6. člen 
(Pogoji za dostop do informacij) 
V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop do informacij zavezanca, njegovega informacijskega sistema ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje ter zaračunavanje omrežnih zmogljivosti in skupne lokacije, določenih v odločbi.
7. člen 
(Splošni pogoji) 
Splošni pogoji za dostop do omrežnih zmogljivosti in skupne lokacije morajo vsebovati najmanj:
i. rok za odgovor upravičencu na zahtevo za dostop do omrežnih zmogljivosti, določenih v odločbi,
ii. pogoje za zavrnitev ali prekinitev dostopa do omrežnih zmogljivosti, če je ogrožena varnost obratovanja ali celovitost zavezančevega omrežja,
iii. določbe o nivoju zagotavljanja kakovosti storitev, ki med drugih vključuje tudi odpravljanje napak in vzpostavljanje pogodbeno dogovorjenega nivoja storitev,
iv. standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z morebitnimi odškodninami oziroma pogodbenimi kaznimi za kršitve,
v. cene za vsako lastnost, funkcijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve,
vi. druge pogoje, ki so opredeljeni v odločbi.
8. člen 
(Razčlenjenost in preglednost vzorčne ponudbe) 
(1) Vzorčna ponudba se šteje za dovolj razčlenjeno takrat, ko upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja, zmogljivosti ali storitve, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane pogoje in cene.
(2) Vzorčna ponudba mora vsebovati vse obveznosti, opredeljene v odločbi, poleg tega pa lahko vsebuje tudi ostale zmogljivosti in storitve na veleprodajnem lokalnem dostopu na fiksni lokaciji, pri čemer morajo biti le-te jasno označene. Zavezanec mora oblikovati eno samo vzorčno ponudbo za vse zmogljivosti in storitve, opredeljene v odločbi. Vzorčna ponudba ne sme vsebovati zmogljivosti ali storitev, ki ne sodijo v veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji.
9. člen 
(Objava vzorčne ponudbe) 
(1) Zavezanec je dolžan vzorčno ponudbo na primernem mestu objaviti na svojih spletnih straneh.
(2) O objavi vzorčne ponudbe ter o vseh njenih spremembah in dopolnitvah mora zavezanec obvestiti agencijo in vse operaterje, s katerimi ima sklenjene pogodbe na podlagi vzorčne ponudbe, najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb oziroma kot je za posamezne omrežne zmogljivosti določeno v odločbi.
10. člen 
(Prehodne in končne določbe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (Uradni list RS, št. 62/13).
(2) Ta splošni akt prične veljati 60 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-10/2018/12
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2018-3130-0037
Mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti