Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

140. Uredba o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori, stran 250.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori 
1. člen 
(vsebina koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah št.: 417/66, k. o. Podkoren, 532/2, 532/3, 533/1, 534/1, 534/2, 534/3, 535/2, 537, 542/2, 545/11, 746, 747, 750/1, 750/16, 750/25, 750/26, 751/2, 751/4, 751/6, 834/10, 834/11 in 877/2, vse k. o. Kranjska Gora.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Kranjska Gora.
2. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Vloga za pridobitev koncesije vsebuje:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti žičnic in vlečnic,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben ter
– ima strokovno usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar obratovalni čas žičniške naprave prilagodi skladno z naravovarstvenim soglasjem in naravovarstvenimi pogoji.
4. člen 
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo) 
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije, po predhodni pripravi presoje sprejemljivosti posega, pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in jo po pridobitvi dovoljenja za obratovanje lahko upravlja.
5. člen 
(odločba o podelitvi koncesije) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda Vlada Republike Slovenije.
6. člen 
(koncesijska doba) 
(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
7. člen 
(stroški podelitve koncesije) 
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s to uredbo.
8. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičniške naprave.
9. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičniške naprave.
10. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
11. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z njenim razdrtjem,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe ali
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.
12. člen 
(razdrtje pogodbe zaradi ogrožanja varnosti) 
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, pristojno za žičniške naprave.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-1/2019
Ljubljana, dne 24. januarja 2019
EVA 2018-2430-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost