Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

139. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava, stran 249.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Lendava 
1. člen 
V Statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) se v četrtem odstavku 23. člena, drugem odstavku 40. člena, prvem odstavku 50. člena, v 51. členu, v drugem odstavku 53. člena in v drugem odstavku 78. člena črta besedna zveza »tajnik občine« in se nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
2. člen 
V prvem odstavku 27. člena se spremeni besedilo drugega stavka, ki sedaj glasi:
»Odbori in komisije, ki jih določa drugi odstavek tega člena štejejo sedem do devet članov.«
V tretjem odstavku 27. člena se spremeni besedilo, ki se sedaj glasi:
»Število članov posameznega stalnega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje je določeno s tem statutom občine.«
3. člen 
Doda se novi 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen 
Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja ima sedem članov, ki jo sestavljajo člani občinskega sveta in največ polovico drugi občani.
Komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje statuta in poslovnika občinskega sveta,
– razlaga statut, poslovnik, odloke, pravilnike in sklepe občinskega sveta,
– obravnava predlog sprememb ali sama predlaga občinskemu svetu v sprejem statut in poslovnik oziroma spremembe in dopolnitve le-teh,
– pripravlja razpis in vodi postopek dodelitve občinskih priznanj in nagrad,
– predlaga občinskemu svetu dodelitev priznanj.«
4. člen 
Doda se novi 27.b člen, ki se glasi:
»27.b člen 
Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport sestavlja devet članov, ki ga sestavljajo člani občinskega sveta in največ polovico drugi občani.
Odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na varstvo predšolskih otrok, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno dejavnost in lekarništvo, socialno varstvo, knjižničarstvo, kulturno dejavnost in varstvo kulturne dediščine, štipendijske politike, zaposlovanja mladih v občini in vključevanja mladih v življenje lokalne skupnosti ter športa in rekreacije, ki so občinskemu svetu predlagane v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitev,
– lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
– daje mnenje k predlogu proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti s svojega področja,
– obravnava delo javnih zavodov in društev ter drugih pravnih subjektov, ki se financirajo iz proračuna občine in se njihova dejavnost nanaša na dejavnost odbora,
– spremlja stanje občine na področjih, ki jih odbor pokriva in skrbi za razvoj teh dejavnosti,
– po sklepu občinskega sveta opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.«
5. člen 
Doda se novi 27.c člen, ki se glasi:
»27.c člen 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ima devet članov, ki ga sestavljajo člani občinskega sveta in največ polovico drugi občani.
Odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti ter pogojev za razvoj teh dejavnosti, problematike zaposlovanja, investicijske dejavnosti v občini, na področju kmetijstva in ukrepov v kmetijski pridelavi, predelavi, trženju in preskrbi, spodbujanju varovanja kmetijskih površin pred nenamensko rabo, na področju lovstva, ribištva, spodbujanje in spremljanje projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, gozdarstva na področju turizma in gostinstva ki so občinskemu svetu predlagane v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitev,
– lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
– daje mnenje k predlogu proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti s svojega področja,
– obravnava delo javnih zavodov in društev ter drugih pravnih subjektov, ki se financirajo iz proračuna občine in se njihova dejavnost nanaša na dejavnost odbora,
– spremlja stanje občine na področjih, ki jih odbor pokriva in skrbi za razvoj teh dejavnosti,
– po sklepu občinskega sveta opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.«
6. člen 
Doda se novi 27.č člen, ki se glasi:
»27.č člen 
Odbor za okolje in prostor šteje sedem članov, ki ga sestavljajo člani občinskega sveta in največ polovico drugi občani.
Odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja in urejanja prostora ter prostorskega razvoja občine, infrastrukture in planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so občinskemu svetu predlagane v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda svoje stališče s predlogom odločitev,
– sodeluje pri pripravah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo strateških in izvedbenih prostorskih dokumentov ter dokumentov varstva okolja,
– sodeluje pri pripravah in obravnavah študij in dokumentov s področja delovanja odbora,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki ter čiščenja odpadnih voda in na področju drugih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– občinskemu svetu predlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
– daje mnenje k predlogu proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti s svojega področja,
– obravnava delo pravnih subjektov, ki se financirajo iz proračuna občine in se njihova dejavnost nanaša na dejavnost odbora,
– spremlja stanje občine na področjih, ki jih odbor pokriva in skrbi za razvoj teh dejavnosti,
– po sklepu občinskega sveta opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.«
7. člen 
Doda se novi 27.d člen, ki se glasi:
»27.d člen 
Odbor za premoženje in finance šteje sedem članov, ki ga sestavljajo člani občinskega sveta in največ polovico drugi občani.
Odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju financ in proračuna ter gospodarjenja s premoženjem občine in sredstvi, stanovanji in poslovnimi prostori, občinskimi zemljišči, ki so občinskemu svetu predlagane v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda svoje stališče s predlogom odločitev,
– spremlja izvrševanje proračuna občine,
– predlaga oziroma daje mnenje k davčni politiki občine in obravnava ali predlaga splošne akte, ki predpisujejo davke, takse, pristojbine in druge dajatve v občini,
– obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in stvarnega premoženja občine,
– obravnava stanovanjsko problematiko v občini,
– obravnava tudi vse druge splošne akte, ki jih sprejema občinski svet in imajo materialne posledice za proračun občine,
– lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti.«
8. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03501-0001/2016-27
Lendava, dne 23. januarja 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.

AAA Zlata odličnost