Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

137. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje, stran 249.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), prve alineje drugega odstavka 19. člena, prve alineje prvega odstavka 30. člena in 116. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 3. redni seji dne 22. 1. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Celje 
1. člen 
V Statutu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) se v prvem odstavku 25. člena za besedilom »Mestni svet ima« doda beseda »najmanj«.
2. člen 
(1) V četrtem odstavku 26. člena se črta besedilo »od štiri (4) do sedem (7) članov« in doda besedilo »najmanj štiri (4) člane.« Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika delovnega telesa.«.
(2) V petem odstavku se za besedo »štejejo« doda beseda »najmanj«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 032-3/2018
Celje, dne 22. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost