Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«, stran 201.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 6/15 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. ter 75/17 – spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 49.a, 49.b, 49.c, 49.č, 49.d členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sta Občinski svet Občine Kostel na 2. redni seji dne 27. 12. 2018 in Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 28. 12. 2018 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica« 
1. člen 
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica« (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2009 in 9/2010 ter Uradni list RS, št. 46/09 in 104/10; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Kostel in Občina Osilnica ustanovita organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– pravne službe,
– občinskega pravobranilstva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanja prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa.«
2. člen 
Prvi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Medobčinska uprava, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– pravne službe,
– občinskega pravobranilstva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanja prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu Občine Kostel.
Št. 032-4/2008-10
Vas, dne 27. decembra 2018
Župan 
Občine Kostel 
Ivan Črnkovič l.r.
Št. 032-0004/2009-21
Osilnica, dne 28. decembra 2018
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač l.r.

AAA Zlata odličnost