Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

123. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje, stran 196.

  
Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 18. členaStatuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje 
1. člen 
(1) Cena dnevnega programa predšolske vzgoje, ki ga izvaja Vrtec Kočevje (v nadaljevanju: vrtec) na otroka mesečno znaša:
– za prvo starostno obdobje 532,77 eur,
– za drugo starostno obdobje 377,45 eur.
(2) Za kombinirani oddelek se uporablja cena programa za prvo in drugo starostno obdobje.
(3) Cena prehrane v ceni programa znaša 2,10 eur na dan.
(4) V ceno programa je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, dopoldansko malico, kosilom in popoldansko malico.
(5) Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 8,00 eur za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
2. člen 
(1) Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni razred, ki ga določi pristojni center za socialno delo.
(2) Staršem, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Kočevje in otroka, vključenega v Vrtec Kočevje, Občina Kočevje prizna dodatno ugodnost tako, da se plačilo vrtca zniža za 10 %.
3. člen 
Starši lahko krajšo odsotnost otroka uveljavljajo skladno s pravili vrtca. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane, in sicer od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje.
4. člen 
Daljšo odsotnost otroka starši napovedo pisno v obliki rezervacije. Rezervacijo vrtec staršem obračuna od prvega dne odsotnosti otroka dalje, v višini 50 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o znižanju plačila vrtca pred odsotnostjo.
5. člen 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni, s predložitvijo ustreznega zdravniškega potrdila.
6. člen 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo tudi za neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer enkrat letno, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, za najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Rezervacijo morajo starši upravi vrtca pisno napovedati najkasneje do 31. maja tekočega leta.
7. člen 
Staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, se dodatne ugodnosti znižanega plačila vrtca upoštevajo le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni sofinancirano iz državnega proračuna.
8. člen 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Kočevje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
9. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje (Uradni list RS, št. 5/18).
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2019.
Št. 602-3/2018-608-4
Kočevje, dne 21. januarja 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost