Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

122. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje, stran 196.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US), tretjega odstavka 5. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Kočevje (v nadaljevanju: občina) določa mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
2. člen
(obseg zdravstvene dejavnosti) 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni na območju občine obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično zunajbolnišnično ambulantno dejavnost,
– lekarniško dejavnost.
III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
3. člen
(izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občine opravlja javni zavod Zdravstveni dom Kočevje, katerega ustanovitelj je Občina Kočevje.
4. člen 
(javni zavod Zdravstveni dom Kočevje) 
Javni zavod Zdravstveni dom Kočevje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– dejavnost zobozdravstva,
– nujno medicinsko pomoč,
– zdravstveno varstvo žensk,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– fizioterapijo,
– medicino dela, prometa in športa,
– patronažno varstvo,
– specialistično zunajbolnišnično ambulantno dejavnost,
– mrliško pregledno službo.
5. člen 
(zdravstvene postaje) 
Na območju občine sta ustanovljeni dve zdravstveni postaji, in sicer Predgrad in Kočevska Reka v katerih se izvaja najmanj
– splošna medicina oziroma družinska medicina ter
– zdravstveno varstvo otrok in mladine.
6. člen 
(zasebni zdravstveni delavci) 
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Na območju občine se na podlagi koncesij, v okviru zdravstvene dejavnosti, opravlja:
– splošna medicina oziroma družinska medicina ter
– zobozdravstvena dejavnost.
7. člen 
(izvajalec lekarniške dejavnosti na primarni ravni) 
Lekarniško dejavnost na primarni ravni na območju občine izvaja javni lekarniški zavod Lekarna Kočevje, katere ustanovitelj je Občina Kočevje.
8. člen 
(javni lekarniški zavod) 
Javni lekarniški zavod Lekarna Kočevje na območju občine opravlja lekarniško dejavnost na podlagi zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 65/97) z dne, 30. 9. 1997.
Št. 007-8/2018-646
Kočevje, dne 21. januarja 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti