Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, stran 168.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in v povezavi z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol 
1. člen
V Pravilniku o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08, 90/12, 104/15 in 56/17) se besedilo prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Letni strošek študijskega programa na študenta je seštevek stroškov dela, ki se določijo v skladu s 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za izvedbo študijskega programa (v nadaljnjem besedilu: materialni stroški), stroškov za plačilo obveznih prispevkov za posebne primere zavarovanja študentov pri praktičnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: obvezni prispevki za študente) ter sredstev za opravljanje drugih nalog iz 8. člena tega pravilnika, deljen s številom študentov, določenim v skladu z 2. členom tega pravilnika.«.
2. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(izhodišča za vrednotenje stroškov dela) 
Obseg sredstev za plače se določi tako, da se študijski program ovrednoti ob upoštevanju obračunskih normativov iz 5. in 7. člena tega pravilnika ter višine plačnega razreda v nadaljevanju navedenih delovnih mest:
– predavatelj višje strokovne šole VII/2: 44. plačni razred,
– organizator praktičnega izobraževanja VII/2: 44. plačni razred,
– inštruktor VII/2: 43. plačni razred,
– knjižničar VII/2: 42. plačni razred,
– laborant II: 33. plačni razred,
– računovodja VI: 32. plačni razred,
– referent VI (za študijske in študentske zadeve): 30. plačni razred,
– tajnik VIZ VI: 31. plačni razred,
– tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V: 28. plačni razred,
– hišnik IV: 23. plačni razred in
– čistilka II: 18. plačni razred.
Za delovna mesta iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se obseg sredstev za osnovne plače poveča za 1 % do največ 4 %. Odstotek povečanja določi minister ob določitvi cenika posameznih elementov cene programov.
Pri določanju obsega sredstev za plače se upošteva višina dodatka za delovno dobo za 24 let delovne dobe za vsako delovno mesto iz prvega odstavka tega člena.
Pri vrednotenju letnih stroškov za izvedbo seminarskih in laboratorijskih vaj se upošteva 90 % delovnega mesta predavatelja in 10 % delovnega mesta inštruktorja iz prve oziroma tretje alineje prvega odstavka tega člena.
Sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost se določijo v vrednosti, določeni v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost za vsako delovno mesto iz prvega odstavka tega člena.
Obseg sredstev za povračila stroškov iz dela in drugih prejemkov delavcev za obseg dejavnosti iz 7. člena tega pravilnika se določi na podlagi naslednjih meril:
– regres za prehrano je zmnožek vrednosti predpisanega zneska regresa za prehrano na delavca dnevno za 10,5 mesecev, ob upoštevanju 22 delovnih dni v mesecu in normativnega števila delavcev;
– nadomestilo za prevoz na in z dela se upošteva v enakem znesku kot znaša regres za prehrano, določen v prejšnji alineji;
– regres za letni dopust je zmnožek vrednosti predpisanega regresa za letni dopust na delavca, upoštevajoč plačni razred za posamezno delovno mesto iz prvega odstavka tega člena in normativnega števila delavcev;
– dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje je zmnožek vrednosti 16. premijskega razreda in normativnega števila delavcev;
– jubilejna nagrada je zmnožek povprečja vrednosti jubilejnih nagrad za 10, 20, 30 in 40 let in 10 % normativnega števila delavcev;
– odpravnina ob upokojitvi je zmnožek vrednosti pripadajočih odpravnin v višini treh povprečnih plač in vrednosti 2,5 % normativnega števila delavcev.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek uporabe) 
Plačni razredi, določeni v drugem odstavku spremenjenega 5. člena pravilnika se upoštevajo za obračun plač v skladu z dinamiko, določeno v prvem odstavku 11. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2018
Ljubljana, dne 17. januarja 2019
EVA 2018-3330-0059
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost