Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

105. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole, stran 165.

  
Na podlagi tretjega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole (Uradni list RS, št. 107/12 in 56/17) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(sestavine stroškov dela in njihova vrednost) 
(1) Stroške dela sestavljajo plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela in drugi prejemki delavcev, potrebnih za izvedbo programov srednjega šolstva.
(2) Obseg sredstev za plače se določi tako, da se za obseg dejavnosti iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika upošteva število in vrsta delovnih mest v skladu z normativi in standardi (v nadaljnjem besedilu: normativno število delavcev), s tem, da se za posamezno delovno mesto upošteva naslednji plačni razred:
– pomočnik ravnatelja VII/2: 46. plačni razred,
– učitelj VII/1 – razrednik, učitelj VII/2 – razrednik: 43. plačni razred,
– učitelj VII/1, učitelj VII/2, učitelj praktičnega pouka VII/1, učitelj praktičnega pouka VII/2: 42. plačni razred,
– učitelj praktičnega pouka VI: 39. plačni razred,
– učitelj praktičnega pouka V: 37. plačni razred,
– svetovalni delavec VII/2, knjižničar VII/2: 42. plačni razred,
– organizator praktičnega pouka VI, organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu VI: 39. plačni razred,
– laborant III: 29. plačni razred,
– računovodja VI: 32. plačni razred,
– tajnik VIZ VI: 31. plačni razred,
– vzdrževalec računalniške opreme VII/1: 34. plačni razred,
– tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V: 28. plačni razred,
– hišnik IV: 23. plačni razred,
– čistilec II: 18. plačni razred.
(3) Za delovna mesta iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka se obseg sredstev za osnovne plače poveča za 1 % do največ 4 %. Odstotek povečanja določi minister ob določitvi cenika posameznih elementov cene programov.
(4) Pri določanju obsega sredstev za plače se upošteva višina dodatka za minulo delo za 24 let delovne dobe za vsako pripoznano delovno mesto iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za delovno mesto učitelja praktičnega pouka v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, v katerih je določeno, da se lahko delo opravlja na delovnih mestih v dveh tarifnih razredih, se pri izračunu cene na dijaka upoštevata obe delovni mesti, in sicer vsako v deležu 50 %. Za delo, ki se lahko opravlja na delovnih mestih v treh tarifnih razredih, se pri izračunu cene na dijaka upošteva delovno mesto v najnižjem tarifnem razredu v deležu 30 %, drugi dve delovni mesti pa vsako v deležu po 35 %.
(6) Pri izračunu cene na dijaka se za izobraževalne programe upoštevata v razmerju 50 % delovni mesti vzdrževalec računalniške opreme VII/1 in tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V.
(7) Za delavce iz plačne skupine D in J se upošteva najvišji dodatek za dvojezičnost, kot je določen z zakonom.
(8) Sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost se določijo v skladu s zakonom, ki ureja socialno varnost, za vsako delovno mesto iz drugega odstavka tega člena.
(9) Obseg sredstev za povračila stroškov iz dela in drugih prejemkov delavcev za obseg dejavnosti iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se določi na podlagi naslednjih meril:
– regres za prehrano je zmnožek normativnega števila delavcev in predpisanega zneska regresa za prehrano na delavca dnevno za 10,5 mesecev, pri čemer se upošteva 22 delovnih dni v mesecu;
– dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje je zmnožek vrednosti 16. premijskega razreda in normativnega števila delavcev;
– nadomestilo za prevoz na in z dela se določi v obsegu, ki velja za regres za prehrano;
– regres za letni dopust je zmnožek vrednosti predpisanega regresa za letni dopust na delavca in normativnega števila delavcev;
– jubilejna nagrada je zmnožek povprečja vrednosti jubilejnih nagrad za 10, 20, 30 in 40 let in 10 % normativnega števila delavcev;
– odpravnina ob upokojitvi je zmnožek vrednosti pripadajočih odpravnin v višini treh povprečnih plač 2,5 % normativnega števila delavcev.«.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku:
– napovedni stavek in a) točka prvega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»(1) Sredstva izdatkov za blago in storitve sestavljajo:
a) sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programov srednjega šolstva kot so določena s pravilnikom, ki ureja merila za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje izobraževalnih programov v srednjem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o materialnih stroških) za:
– ogrevanje prostorov ob upoštevanju klimatske cone III,
– električno energijo in vodo,
– splošne materialne stroške,
– stroške elektronskih komunikacij,
– izvedbo vaj,
– stroške obdelovalnega materiala,
– pogonsko energijo,
– drobno orodje,
– zaščitna sredstva.
Višina sredstev za zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programov srednjega šolstva se določi za posamezno vrsto programov srednjega šolstva na podlagi cenika za materialne stroške, ki ga določi minister, pri čemer se sredstvom za splošne materialne stroške prišteje tudi vrednost tarife za plačilo nadomestila za fotokopiranje avtorsko pravno varovanih del, ki se jih uporablja pri pouku, določene s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/16).«.
– v b) točki za besedo »šolstva« doda besedilo »v skladu s pravilnikom o materialnih stroških«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek uporabe) 
Plačni razredi, določeni v drugem odstavku spremenjenega 5. člena pravilnika se upoštevajo za obračun plač v skladu z dinamiko, določeno v prvem odstavku 11. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-64/2018
Ljubljana, dne 17. januarja 2019
EVA 2018-3330-0056
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti