Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

85. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2019, stran 153.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 97. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 – spremembe in dopolnitve) je županja Občine Osilnica dne 27. 12. 2018 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2019 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Osilnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 16/18 in 66/18 – rebalans, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar – marec 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
116.073
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
108.613
70 
DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)
97.362
700 Davki na dohodek in dobiček
96.031
703 Davki na premoženje
310
704 Domači davki na blago in storitve
1.079
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 + 714)
11.251
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.470
711 Takse in pristojbine
51
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.705
714 Drugi nedavčni prihodki
25
72 
KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE (730 + 731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)
7.460
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.460
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
119.151
40 
TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + 409)
57.512
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
17.147
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.963
402 Izdatki za blago in storitve
36.904
403 Plačila domačih obresti
498
409 Rezerve
0
41 
TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 + 414)
60.362
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
20.312
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.764
413 Drugi tekoči domači transferi
37.286
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
277
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
277
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
1.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–3.078
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752) 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
7.283
55 
ODPLAČILA DOLGA
7.283
550 Odplačila domačega dolga
7.283
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
–10.361
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–7.283
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – IX.)
3.078
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
29.250
9009 Splošni sklad za drugo
29.250
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 20.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 4100-0006/2018/1
Osilnica, dne 27. decembra 2018
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka  Kovač l.r.

AAA Zlata odličnost