Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

80. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019, stran 151.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 26. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 27. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17), ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17, 19/18, 48/18 in 66/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
914.481
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
744.480
70 
DAVČNI PRIHODKI
661.631
700 Davki na dohodek in dobiček
572.715
703 Davki na premoženje
57.851
704 Domači davki na blago in storitve
28.054
706 Drugi davki
3.010
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
82.849
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
65.107
711 Takse in pristojbine
392
712 Globe in druge denarne kazni
3.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.120
714 Drugi nedavčni prihodki
2.830
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.434
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.434
73 
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
168.567
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
47.976
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
120.592
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
979.751
40 
TEKOČI ODHODKI 
251.110
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
78.181
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
12.762
402 Izdatki za blago in storitve
160.167
41 
TEKOČI TRANSFERI 
195.638
410 Subvencije
5.996
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
151.198
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
500
413 Drugi tekoči domači transferi 
37.944
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
504.568
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
504.568
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
28.435
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
25.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
3.435
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–65.270
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–65.270
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–XI.) 
65.270
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
1.372.591
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 032-38/2018
Dolenjske Toplice, dne 27. decembra 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.