Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

75. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, stran 144.

  
Na podlagi četrte in pete alinee prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: zakon), je Nadzorni svet RTV Slovenija na 11. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja način prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, ter način plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV prispevek).
II. PRIJAVA SPREJEMNIKOV 
2. člen 
Za radijski oziroma televizijski sprejemnik se šteje vsaka naprava, s katero je mogoč sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija.
Za radijski sprejemnik se šteje tudi sprejemnik, nameščen v avtomobilu oziroma v drugih prevoznih sredstvih.
3. člen 
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija:
– prek prizemeljskega oziroma oddajniškega omrežja Radiotelevizije Slovenija,
– prek kabelske mreže,
– prek internetnega omrežja,
– prek satelita,
– prek druge tehnološke rešitve, pod pogojem, da ta tehnološka rešitev zagotavlja sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
mora sprejemnik prijaviti Radioteleviziji Slovenija, s čimer postane zavezanec za plačilo RTV prispevka.
Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju oziroma za katero RTV Slovenija pridobi podatke v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.
V kolikor oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda izjave v roku 15 dni od dneva, ko jo je Radiotelevizija Slovenija pisno pozvala k prijavi sprejemnika oziroma se na drug način ustrezno ne odzove, se šteje, da je postala zavezanec za plačilo RTV prispevka, in sicer s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu po poteku navedenega roka, in sicer:
– fizična oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka,
– pravna oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi.
4. člen 
V kolikor pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija ugotovi, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v prostorih za opravljanje poslovne dejavnosti radijski ali televizijski sprejemnik, za katerega še ne plačuje RTV prispevka, sestavi zapisnik o ugotovitvah dejanskega stanja in z njegovo vsebino seznani zavezanca ter mu omogoči, da nanj poda pripombe. Radiotelevizija Slovenija zavezanca v skladu z ugotovljenim stanjem z naslednjim koledarskim mesecem obremeni s plačilom RTV prispevka.
5. člen 
Sprejemnik se prijavi pisno po pošti, po elektronski poti ali po telefonu pri Službi za obračun RTV prispevka, na naslovu Radiotelevizije Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
Sprejemnik je potrebno prijaviti v 30 dneh po njegovi pridobitvi.
Če zavezanec pridobi dodatni sprejemnik, ki vpliva na višino RTV prispevka, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
Kdor pridobi sprejemnik po tem, ko je že podal izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
6. člen 
Zavezanec lahko Radioteleviziji Slovenija pisno sporoči, da bo RTV prispevek zanj plačevala druga oseba, vendar je v tem primeru zavezanec za plačilo RTV prispevka še vedno oseba, ki je postala zavezanec v skladu z zakonom.
V primeru smrti zavezanca se obveznost plačevanja RTV prispevka prenese na njegove dediče. Dediči morajo sprejemnik prijaviti v roku 30 dni. Če je dedič že zavezanec in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pavšala po 11. členu tega pravilnika, je dolžan v roku 15 dni o tem obvestiti Radiotelevizijo Slovenija – Službo za obračun RTV prispevka.
Če po pokojnem ni več nobene osebe, ki bi sprejemnik uporabljala, so o tem svojci oziroma dediči dolžni pisno obvestiti RTV Slovenija.
7. člen 
V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko ter vrsto sprejemnika.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta sprejemnika, se šteje, da zavezanec prijavlja televizijski sprejemnik.
– za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike: naziv in sedež, identifikacijsko številko, vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da zavezanec prijavlja en televizijski sprejemnik v javni rabi.
8. člen 
Zavezanec je dolžan RTV Sloveniji pisno sporočiti vsako spremembo svojih osebnih podatkov ter vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun RTV prispevka, najkasneje v 15 dneh po spremembi.
Vsaka sprememba se upošteva s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu, ko je sporočena.
III. NAČIN PLAČEVANJA RTV PRISPEVKA 
9. člen 
RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve.
10. člen 
V skladu z 32. členom zakona se višina RTV prispevka za fizične osebe razlikuje glede na vrsto sprejemnika ter za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike glede na vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
11. člen 
Zavezanec – fizična oseba plačuje en pavšalni RTV prispevek za vse svoje sprejemnike le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine v isti stanovanjski enoti ali vikendu.
Za družinske člane po tem pravilniku štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje družine.
Če v isti stanovanjski enoti z enim električnim priključkom biva še kakšna oseba, ki ne sodi med družinske člane zavezanca po definiciji iz drugega odstavka tega člena, se en pavšalni RTV prispevek lahko uveljavlja le v primeru, da ta oseba živi v skupnem gospodinjstvu z zavezancem in nima svojega sprejemnika.
Za vikend po tem pravilniku štejejo le prostori na naslovu, kjer ni nihče prijavljen za bivanje ter tudi dejansko nihče ne prebiva.
12. člen 
RTV prispevek plačuje zavezanec do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
13. člen 
RTV Slovenija mesečno obvešča zavezanca o višini prispevka, in sicer na naslov zavezanca za plačilo RTV prispevka. RTV Slovenija lahko omogoči, v skladu s tehničnimi zmožnostmi, zavezancu prejemanje mesečnih obvestil o višini prispevka tudi v drugi dogovorjeni obliki.
V primeru, da zavezanec plačuje RTV prispevek preko instrumenta direktne bremenitve, zavezanec pa ne prejema mesečnih računov, je RTV Slovenija zavezanca dolžna pisno obvestiti ob vsaki spremembi višine RTV prispevka in vsaki drugi spremembi, ki vpliva na način obračunavanja RTV prispevka.
IV. ODJAVA SPREJEMNIKOV IN DRUGI NAČINI RAZBREMENITVE OBVEZNOSTI PLAČILA 
14. člen 
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta pridobila podatke v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– ga je Radiotelevizija Slovenija oprostila plačevanja prispevka v skladu z drugim odstavkom 32. člena zakona,
– je odjavil vse vrste sprejemnikov na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika.
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka za televizijski sprejemnik, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta pridobila podatke v skladu s z drugim odstavkom 37. člena zakona, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– nima omogočenega sprejema televizijskega signala s prizemeljskega omrežja in ni bil deležen sofinanciranja s strani Radiotelevizije Slovenija v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega pravilnika je odjavil televizijski(e) sprejemnik(e) na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika,
vendar je dolžan plačevati prispevek v višini prispevka za radijski sprejemnik.
15. člen 
Zavezanec lahko odjavi svoj(e) sprejemnik(e), kolikor na območju Republike Slovenije nima več svojega(ih) sprejemnika(ov) in ne uporablja tujih sprejemnikov. Vlogo za odjavo sprejemnikov mora zavezanec podati pisno na predpisanem obrazcu za odjavo, ki je sestavni del tega pravilnika, v različici za fizične osebe in pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike in ki mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– sklicno številko zavezanca
– ime in priimek oziroma naziv zavezanca
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko zavezanca
– naslov oziroma sedež zavezanca
– izjavo, da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnično podane izjave o neposedovanju sprejemnikov
– navedbo razloga za odjavo sprejemnika
– obdobje, za katerega zavezanec odjavlja sprejemnik
– vrsto sprejemnika (radijski oziroma televizijski sprejemnik), ki je predmet odjave ter za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike dodatno še število in vrsto rabe odjavljenih sprejemnikov
– lastnoročni podpis zavezanca.
16. člen 
Omejitve pri odjavi sprejemnikov 
Sprejemnik(e) je mogoče odjaviti začasno za obdobje, ki je omejeno na največ tri leta. Po izteku obdobja začasne odjave se šteje, da oseba, ki je podala izjavo, postane zavezanec za plačilo RTV prispevka, razen če je Radioteleviziji Slovenija pred potekom roka odjave ponovno podala izjavo na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika. Kolikor ni navedeno obdobje, za katero se odjavlja sprejemnik, se šteje, da je izjava podana za dobo enega leta.
Če se zavezanec za plačilo RTV prispevka preseli na drug naslov v Republiki Sloveniji, sprejemnika ne odjavi in ponovno prijavi, temveč sporoči le spremembo naslova.
Odjava sprejemnika za določen čas je mogoča, če zavezanec:
– dovoli preverjanje dejanskega stanja posedovanja sprejemnikov ali
– overi svoj podpis pri notarju ali na upravni enoti.
Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku do treh mesecev od dneva pravilno podane odjave.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le na podlagi ustreznih dokazil in pisnih izjav v primeru:
– trajne izselitve iz Republike Slovenije;
– prenehanja obstoja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika ali prenehanja poslovanja posamezne poslovne enote;
– smrti zavezanca, če ni več nobenega drugega člana družine, na kogar bi se lahko prenesla obveznost;
– odhoda v dom starejših občanov ali drugo ustanovo institucionalnega varstva, če zavezanec ne prenese svojih sprejemnikov, na naslovu zavezanca pa ni več nikogar od članov družine, na kogar bi bilo mogoče prenesti obveznost;
ter v drugih izrednih okoliščinah.
17. člen 
Zavezanec plačuje RTV prispevek do vključno meseca, v katerem je podal popolno izjavo na odjavnem obrazcu oziroma do vključno meseca, v katerem RTV Slovenija odloči o razbremenitvi obveznosti plačila RTV prispevka na podlagi 14. člena tega pravilnika.
V. DRUGI POSEBNI POGOJI 
18. člen 
Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in finančnih sredstev ali drugih utemeljenih razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le prek satelita oziroma prek kabelske mreže, so imetniki sprejemnikov zavezanci za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim Radiotelevizija Slovenija z začasno oprostitvijo ali zmanjšanjem prispevka ali na drug ustrezen način prispeva najmanj polovico dodatnih stroškov za nabavo opreme za spremljanje programov po satelitu oziroma po kabelskem omrežju ali z uporabo drugih tehnoloških rešitev skladno z zakonom.
Ustrezne oziroma neustrezne tehnične pogoje za sprejem programa Radiotelevizije Slovenija, posredovanega prek zemeljskega omrežja, se ugotovi z meritvami, ki se opravijo v skladu z ustreznim pravilnikom, izdanim s strani pristojnega ministrstva.
V vlogi za opravljanje meritev mora zavezanec zagotoviti, da njegov televizijski sprejemnik in antenska naprava ustrezata pogojem za sprejem programov Radiotelevizije Slovenije ter da nima zagotovljenega signala za sprejem omenjenih programov prek kabelskega sistema.
VI. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 75/04).
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
Predsednik 
Nadzornega sveta RTV Slovenija 
Andrej Grah Whatmouhg l.r.