Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

68. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 137.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16 in 14/17) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12) določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.«.
2. člen 
V Prilogi v seznamu skupine I se:
– v besedilu pod zaporedno številko 7 v stolpcu »Kemijsko ime« spremeni kemijska formula tako, da se glasi:
»C12H19NO2S«;
– v besedilu pod zaporedno številko 15 v stolpcu »Kemijsko ime« spremeni molekulska masa tako, da se glasi:
»329,3«;
– za zaporedno številko 171 dodajo nove zaporedne številke od 172 do 260, ki se glasijo:
»
Zap. 
št.
Prepovedana 
droga
Kemijsko ime
Kemijska 
formula
Molekulska 
masa
172.
Karfentanil
Metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboksilat
C24H30N2O3
394,5
173.
5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)
Metil-S-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido]-3,3-dimetilbutanoat
C20H28FN3O3
377,5
174.
AB-PINACA
N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il]-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid
C18H26N4O2
330,4
175.
CUMYL-4CN-BINACA
1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid
C22H24N4O
360,5
176.
2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin (DOI)
4-jodo-2,5-dimetoksi-α-metil-benzenetanamin
C11H16INO2
321,2
177.
XLR-11
[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3- tetrametilciklopropil) metanon
C21H28FNO
329.5
178.
2,2'-Difluorofentanil
N-(1-(2-fluorofenetil)piperidin-4-il)-N-(2-fluorofenil) propionamid
C22H26F2N2O
372,5
179.
2-Fluoro butirfentanil
N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) butiramid
C23H29FN2O
368,5
180.
2-Fluorofentanil (2-FF, o-FF)
N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) propionamid
C22H27FN2O
354,5
181.
2-Furaniletil fentanil
N-[1-[2-(2-furanil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil-propanamid
C20H26N2O2
326,4
182.
2-Izopropilfuranil fentanil
(2-izopropil Fu-F)
N-(2-izopropilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-karboksamid
C27H32N2O2
416,6
183.
2-Metoksi furanil fentanil
(2-Meo-FuF)
N-(2-metoksifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-furankarboksamid
C25H28N2O3
404,5
184.
2-Metil furanil fentanil (2-metil FuF)
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)furan-2-karboksamid
C25H28N2O2
388,5
185.
3-Alil fentanil
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-3-(prop-2-en-1-il) piperidin-4-il]propanamid
C25H32N2O
376,5
186.
3-Fluoro butirilfentanil (3-FBF)
N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) butiramid
C23H29FN2O
368,5
187.
3-Fluorofentanil
N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] propanamid
C22H27FN2O
354,5
188.
3-Furanil fentanil
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-3-karboksamid
C24H26N2O2
374,5
189.
3-Metilbutiril fentanil (3-MBF)
N-(3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-N-fenilbutanamid
C24H32N2O
364,5
190.
3-Fenilpropanoil fentanil
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-benzenpropanamid
C28H32N2O
412,6
191.
4'-Metil acetilfentanil
N-[1-[2-(4-metilfenil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil-acetamid
C22H28N2O
336,5
192.
4-Kloro furanil fentanil
N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-karboksamid
C24H25ClN2O2
408,9
193.
4-Fluoro butirilfentanil (4-FBF)
N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) butiramid
C23H29FN2O
368,5
194.
4-Fluoro-izobutirilfentanil
(4-FIBF)
N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid
C23H29FN2O
368,5
195.
4'-Metoksi fentanil
N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetil-4-piperidinil)propanamide
C23H30N2O2
366,5
196.
4''-Metoksi fentanil
N-[1-[2-(4-metoksifenil)etil]piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid
C23H30N2O2
366,5
197.
4-Metoksibutirilfentanil
(4-MeO-BF)
N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramid
C24H32N2O2
380,5
198.
4-Metoksifuranilfentanil
N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-karboksamid
C25H28N2O3
404,5
199.
4-Metoksimetilfentanil
N-[4-(metoksimetil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid
C24H32N2O2
380,5
200.
4-Fenilfentanil
N-fenil-N-[4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid
C28H32N2O
412,6
201.
Acetil karfentanil
Metil 4-[acetil(fenil)amino]-1-(2-feniletil)piperidin-4-karboksilat
C23H28N2O3
380,5
202.
Acetilfentanil (AF)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid
C21H26N2O
322,
203.
Acetilnorfentanil
N-fenil-N-(piperidin-4-il)acetamid
C13H18N2O
218,3
204.
alfa-Metilbutiril fentanil
N-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil-butanamid
C24H32N2O
364,5
205.
Benzodioksol fentanil (BZD-F)
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzo[d][1,3]dioksol-5-karboksamid
C27H28N2O3
428,5
206.
Benzoil fentanil
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid
C26H28N2O
384,5
207.
Benzoilbenzil fentanil
N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid
C25H26N2O
370,5
208.
Benzilfentanil (R-4129)
N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamid
C21H26N2O
322,5
209.
Benzilfuranil fentanil
N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-furan-2-karboksamid
C23H24N2O2
360,5
210.
beta-hidroksi-3-metilfentanil (Ohmefentanil)
N-[1-(2-hidroksi-2-fenetil)-3-metilpiperidin-4-il]-N-fenilpropanamid
C23H30N2O2
366,5
211.
beta-metilfentanil
N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)-4-piperidinil]-propanamid
C23H30N2O
350,5
212.
Brifentanil (A-3331)
Acetamid, N-(1-(2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil)-3-metil-4-piperidinil)-N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-, cis-; rel-N-{(3R,4S)-1-[2-(4-etil-5-okso-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-3-metilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)-2- metoksiacetamid
C20H29FN6O3
420,5
213.
Butirfentanil (BF)
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramid
C23H30N2O
350,5
214.
Butiril norfentanil
N-fenil-N-4-piperidinil-butanamid
C15H22N2O
246,4
215.
Butiril-F-fentanil N-benzil analog
N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)butiramid
C22H27FN2O
354,5
216.
Krotonil fentanil
(2E)-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamid
C23H28N2O
348,5
217.
Cikloheksil fentanil
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilcikloheksankarboksamid
C26H34N2O
390,6
218.
Ciklopentil fentanil (CP-F)
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopentankarboksamid
C25H32N2O
376,5
219.
Ciklopropil fentanil
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopropankarboksamid
C23H28N2O
348,5
220.
Despropionil-2-fluorofentanil (2F-ANPP)
N-(2-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amin
C19H23FN2
298,4
221.
Despropionil 3-metilfentanil
N-(3-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin
C20H26N2
294,4
222.
Despropionil orto-metilfentanil
N-(2-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin
C20H26N2
294,4
223.
Fentanil 4-N-propil analog
N-(1-propil-4-piperidinil)-N-fenilpropanamid
C17H26N2O
274,4
224.
Fentanil izotiocianat
N-{1-[2-(4-izotiocianatofenil)etil]piperidin-4-il}-N-fenilpropanamid
C23H27N3OS
393,5
225.
meta-metil Acetilfentanil
N-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamid
C22H28N2O
336,5
226.
meta-Metilfentanil (3-MF)
N-[3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid
C23H30N2O
350,5
227.
Fentanil N-oksid
N-[1-oksid-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid
C22H28N2O2
352,5
228.
orto-metil Acetilfentanil
N-(2-metilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acetamid
C22H28N2O
336,5
229.
Fentanil propil acetil analog
N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]acetamid
C22H28N2O
336,5
230.
Fentanil propil analog
N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]propanamid
C23H30N2O
350,5
231.
Furanil norfentanil
N-fenil-N-4-piperidinil-2-furankarboksamid
C16H18N2O2
270,3
232.
Izobutiril fentanil
2-metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] propanamid
C23H30N2O
350,5
233.
Izobutiril-F-fentanil N-benzil analog
2-metil-N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)izobutiramid
C22H27FN2O
354,5
234.
Lofentanil 
Metil (3R,4S)-3-metil-1-(2-feniletil)-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
C25H32N2O3
408,5
235.
Metoksiacetil fentanil
2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamid
C22H28N2O2
352,5
236.
Mirfentanil
N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-pirazin-2-il-2-furankarboksamid
C22H24N4O2
376,5
237.
N-etil karfentanil
Metil 1-etil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
C18H26N2O3
318,4
238.
Heksanoil fentanil
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilheksanamid
C25H34N2O
378,6
239.
N-izopropil karfentanil
Metil 1-izopropil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
C19H28N2O3
332,4
240.
N-Metilkarfentanil (R-32395)
Metil 1-metil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
C17H24N2O3
304,4
241.
N-metil Norfentanil
N-(1-metil-4-piperidinil)-N-fenil-propanamid
C15H22N2O
246,4
242.
Norkarfentanil
Metil 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-4-piperidin karboksilat
C16H22N2O3
290,4
243.
Norfentanil (NSC89293)
N-fenil-N-piperidin-4-il-propanamid
C14H20N2O
232,3
244.
Norsufentanil (R30451)
N-[4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenil-propanamid
C16H24N2O2
276,4
245.
N-propil karfentanil
Metil 1-propil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat
C19H28N2O3
332,4
246.
Okfentanil
N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid
C22H27FN2O2
370,5
247.
orto-metil Akrilfentanil
N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)akrilamid
C23H28N2O
348,5
248.
orto-metil Metoksiacetil fentanil
2-metoksi-N-(o-tolil)-N-[1-(2-feniletil)-piperidin-4-il]acetamid
C23H30N2O2
366,5
249.
para-Kloroizobutirfentanil (4Cl-iBF)
N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid
C23H29ClN2O
384,9
250.
Tetrahidrofuranilfentanil 
(THF-F)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid
C24H30N2O2
378,5
251.
Tetrametilciklopropanfentanil (TMCP-F)
2,2,3,3-tetrametil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropan-1-karboksamid
C27H36N2O
404,6
252.
Tienil fentanil
N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]-propanamid
C19H24N2OS
328,5
253.
2-Tiofuranil fentanil
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofen-2-karboksamid
C24H26N2OS
390,5
254.
Trefentanil (A-3665)
N-{1-[2-(4-etil-5-oksotetrazol-1-il)etil]-4-fenilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)propanamid
C25H31FN6O2
466,6
255.
Valeril fentanil (VF) 
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-pentanamid
C24H32N2O
364,5
256.
beta-Hidroksitiofentanil
N-(1-(2-hidroksi-2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-N-fenilpropionamid
C20H26N2O2S
358,5
257.
omega-Hidroksifentanil
3-hidroksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-propanamid
C22H28N2O2
352,5
258.
Kratom (Mitragyna speciosa Korth); cela rastlina
Mitragyna speciosa
259.
Mitraginin
Metil (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enoat
C23H30N2O4
398,5
260.
7-hidroksimitraginin
Metil (E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroksi-8-metoksi-2,3,4,6,7,12b-heksahidro-1H-indolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enoat
C23H30N2O5
414,5
«. 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-11/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2711-0076
Vlada 
Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost