Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 47801-104/2018-7 Ob-3309/18, Stran 2342
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi določb 45. in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo vrednostnega papirja – delnice družbe Grad Prestranek d.d.
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na predlog Komisije za izvedbo in vodenje postopka prodaje navadnih kapitalskih naložb Občine Postojna, imenovane s sklepom župana, št. 47801-104/2018-2 z dne 2. 10. 2018.
II. Zakonska podlaga za prodajo: Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN).
III. Opis predmeta prodaje
Vrednostni papir – delnica GDPR (Grad Prestranek d.d.) – osnovni kapital družbe po podatkih AJPES-a znaša 1.443.184,30 EUR (43.235 delnic).
Predmet prodaje je 1 delnica v lasti Občine Postojna.
III. Ponudba za odkup: poda se na obrazcu priloženem tej razpisni dokumentaciji.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za delnico znaša neto 250,00 EUR. Upoštevane bodo zgolj ponudbe, ki bodo to ceno presegle.
V. Pogoji prodaje:
– pravočasna oddaja ponudbe na obrazcu navedenem pod točko III,
– merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena,
– v primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bodo s ponudniki, ki so ponudili najvišjo enako ceno, izvedena pogajanja.
VI. Način plačila kupnine: s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna kupoprodajna pogodba, na podlagi katere mu bo za kupnino izstavljen račun, z valuto plačila 8 dni.
VII. Ostali pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Javno zbiranje ponudb in morebitna pogajanja v primeru iz V. točke tega razpis bodo potekala v slovenskem jeziku.
2. Vrednostni papir bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3. Nakup in prodaja delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se ne vpisuje v evidence in obračun DDV-O, saj v danem primeru ne predstavlja dejavnosti davčnega zavezanca.
4. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem, ki bo na javnem zbiranju ponudb (te po morebitnem postopku s pogajanji) uspel, sklenjena v roku 5 dni od zaključka javnega zbiranja ponudb, k čemer bo prodajalec kupca pisno pozval. V primeru, da kupec pogodbe v roku, postavljenem s strani prodajalca, ne podpiše, se šteje, da od nakupa odstopa.
5. Na morebitnih pogajanjih o ceni lahko sodelujejo zakoniti zastopniki pravnih oseb, v kolikor je kupec pravna oseba, ali njihovi pooblaščenci na podlagi predloženega pisnega pooblastila.
6. Rok za oddajo pisnih ponudb na javnem zbiranju ponudb je ponedeljek, dne 17. 12. 2018, do 12. ure, na naslov prodajalca Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javno zbiranje ponudb za prodajo delnice« in s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek/naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:
– izpolnjen ponudbeni obrazec s ponujeno ceno in podatki ponudnika,
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR (velja le za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna enota) pooblastilo za udeležbo na morebitnih pogajanjih ter za podpis kupoprodajne pogodbe,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
K morebitnim dodatnim pogajanjem za ceno bodo lahko pristopili le ponudniki, ki bodo podali pravočasne in popolne ponudbe po tej točki razpisne dokumentacije. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo po sklepu komisije, ki vodi postopek prodaje, izločene iz postopka, kar bo ugotovljeno z zapisnikom. Ugovore zoper potek postopka s pogajanji (v kolikor bo do njih prišlo) lahko ponudniki podajo najkasneje do zaključka postopka pogajanj. O ugovorih komisija odloči takoj.
Kot ponudniki v postopku ne morejo sodelovati člani Komisije za izvedbo in vodenje postopka prodaje navadnih kapitalskih naložb Občine Postojna, imenovane s sklepom župana, št. 47801-104/2018-2 z dne 2. 10. 2018.
Navedena komisija lahko s soglasjem župana Občine Postojna, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje delnice, ne da bi za to navedel razloge.
Morebitna dodatna vprašanja vezana na prodajo vrednostnega papirja lahko interesenti naslovijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si, in sicer od dneva objave te razpisne dokumentacije do vključno dne 14. 12. 2018.
Občina Postojna 
Priloga: obrazec 1