Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 023-5/2018/1 Ob-3333/18, Stran 2338
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lastnik) na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javno dražbo 
za prodajo treh rabljenih osebnih službenih vozil ZZZS 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja treh rabljenih osebnih službenih vozil (v nadaljevanju: vozil) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec). Podatki o vozilih, ki so predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1 te objave.
Prodaja vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Vozila se prodajajo posamično, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancij in so v voznem stanju. Reklamacija kvalitete po prevzemu vozila ni možna.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za posamezno vozilo je navedena v Prilogi 1 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.
4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična in pravna oseba, ki resnost pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini 10 % od izklicne cene posameznega vozila, ki ga želi dražiti, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic SI00 1000, z navedbo v polju namen: »varščina za »registrska številka«« (npr. varščina za LJ 19-6CP).
Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist prodajalca.
Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem,
– dražitelj ne pristopi k javni dražbi (ni pripravljen ponuditi niti izklicne cene),
– dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.
V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi uspeli dražitelj.
Uspeli dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 231/II (II. nadstropje). Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Javno dražba bo potekala v četrtek, 20. 12. 2018, s pričetkom ob 11. uri.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo z vsemi dokazili:
– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51, ali
– po e-pošti na naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju (Obrazec 1),
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od trideset dni,
– originalno dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri dni pred začetkom javne dražbe v poslovnem času prodajalca tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja vozil 2018«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom javne dražbe, to je do 18. 12. 2018 do 11. ure.
Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč vsak delovni dan v delovnem času, in sicer le po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti kontaktni osebi prodajalca. Kontaktna oseba prodajalca za ogled vozil in podajanje ostalih informacij za posamično vozilo je navedena v Prilogi 1 te objave.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti dveh članov komisije,
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja,
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe,
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 50,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi,
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino,
– dražba je končana, ko predsednika komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma komisije,
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en dražitelj,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za posamezno vozilo.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po opravljeni javni dražbi.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot petnajst dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje vozil daje: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Priloga 1: Podatki o vozilih, ki so predmet prodaje