Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 430-21/2017-74 Ob-3327/18, Stran 2335
Občina Litija objavlja na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 12. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta vrtec Najdihojca v Litiji (Uradni list RS, št. 76/17)
javni razpis 
za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji – ponovitev
1. Naziv koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet, narava, obseg, model in območje izvajanja
Predmet javnega razpisa je javno-zasebno partnerstvo po ZJZP – koncesija storitev za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji, ki obsega:
– projektiranje (projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo) za rušenje obstoječega objekta in gradnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji v skladu z investicijsko dokumentacijo ter idejno zasnovo,
– pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje in izgradnjo na podlagi dokumentacije iz prejšnje alinee,
– rušenje obstoječega objekta vrtca Najdihojca,
– izgradnja novega vrtca Najdihojca skladno z investicijsko dokumentacijo in idejno zasnovo/projektom,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtca,
– energetsko upravljanje vrtca,
– zavarovanje objekta,
– dajanje objekta na uporabo: primarno za izvajanje dejavnosti varstva predšolskih otrok in v preostalem času za druge dejavnosti v javnem interesu, kot določa koncesijski akt.
Koncesija se izvaja po modelu DBOT (design, build, operate, transfer).
Območje izvajanja koncesije obsega zemljišča parc. št. 109/5, 109/7, 109/9 in 109/13 vse k.o. Litija, v mestu Litija, na naslovu: Cesta Komandanta Staneta 8.
3. Začetek in trajanje: koncesija se podeljuje za obdobje 1+15 let od podpisa koncesijske pogodbe, predviden začetek od 1. 9. 2019 dalje.
4. Postopek izbire
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javnem zasebnem partnerstvu.
Vloge kandidatov morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.
Kot kandidat lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, in izpolnjuje ostale pogoje iz razpisne dokumentacije. Na javnem razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
Kandidati s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidat s sedežem v Republiki Sloveniji.
Kandidat sme predložiti zgolj eno vlogo, v primeru skupne vloge pa sme biti ista oseba udeležena le pri eni vlogi. V primeru, da bo posamezni kandidat nastopal v več vlogah kot partner ali podizvajalec, se vse takšne vloge izločijo.
Vloga se bo štela za popolno, če bo pravočasna, če jo bo predložil kandidat, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova vloga ustreza potrebam in zahtevam koncedenta, določenim v razpisni dokumentaciji s prilogami ter pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.
Vloga in ostala dokumentacija, ki se nanaša na vlogo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku vrednotenja vlog odloči občinska uprava na podlagi poročila strokovne komisije, ki jo imenuje koncedent. Za izbiro koncesionarja občinska uprava izda akt skladno s 56. členom ZJZP, ki je akt poslovanja koncedenta. Kandidati bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija z vsemi sestavnimi deli je kandidatom brezplačno na voljo na spletni strani koncedenta www.litija.si. pod rubriko Uradne objave.
6. Pogoji za kandidate in zahtevana dokazila
Pogoji za sodelovanje, reference in zahtevana dokazila so razvidni iz razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani Občine Litija.
Koncedent bo iz sodelovanja v postopku izključil kandidata, če bo ugotovil obstoj razlogov za izključitev, kakor so navedeni v prvem, drugem in tretjem odstavku 75. člena ZJN-3, ter razlogov za izključitev iz točke b), f) in h) 75. člena ZJN-3.
Kandidat mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.
Kandidat je moral imeti v letih 2017, 2016 in 2015 povprečni čisti letni prihodek najmanj v višini 2.000.000,00 EUR. Če kandidat ni posloval celotno obdobje, se upošteva obdobje od ustanovitve do konca leta 2017.
Kandidat v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo vlog, vključno z dnevom oddaje vlog, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Kandidat ima zagotovljene vire financiranja najmanj v višini 2.000.000,00 EUR.
Kandidat je v zadnjih desetih letih pred objavo javnega razpisa uspešno zaključil najmanj eno investicijo objekta zahtevane gradnje po klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126, ki mora vključevati izgradnjo objekta v velikosti najmanj 1.000 m2 in v skupni vrednosti vsaj 1.500.000 EUR brez DDV po izdelanem projektu za gradbeno dovoljenje (PGD) in projektu za izvedbo (PZI).
Kandidat mora zagotoviti oziroma imeti na voljo ustrezne kadre za izvedbo koncesije. Izkazati mora, da ima na voljo:
– najmanj 1 odgovornega projektanta arhitekture (ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za projektiranje gradnje, ki je predmet koncesije, ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj in je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb nastopal kot odgovorni projektant arhitekture za najmanj en objekt po klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126, površine najmanj 1.000 m2,
– najmanj 1 odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij (ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za projektiranje gradnje, ki je predmet koncesije, ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj in je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb nastopal kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij za najmanj en objekt po klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126, površine najmanj 1.000 m2,
– najmanj 1 odgovornega vodjo del (ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov in imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Odgovorni vodja del mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 10 let pred oddajo vloge uspešno izvedel vsaj 1 izvedbo vodenja projekta-gradbeno obrtniška dela za objekt po klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126 v vrednosti investicije vsaj 1.500.000 EUR brez DDV),
– 1 odgovornega vodjo projekta (ki izpolnjuje vse z ZGD-1 določene pogoje in imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj. Odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 10 letih pred oddajo prijave uspešno nastopal kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi najmanj 1 projektne dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo ter izvajanju gradnje objekta v vrednosti investicije najmanj 1.500.000 EUR brez DDV, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
Kader mora biti zaposlen pri kandidatu ali zavezan na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava s soglasjem njegovega morebitnega delodajalca za sklenitev take pogodbe.
Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj 500.000 EUR. Izbrani kandidat je dolžan ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov vsaj do konca leta 2019 z možnostjo podaljšanja. Za vsako nadaljnje leto trajanja koncesijske pogodbe mora koncesionar do 15. decembra predložiti koncedentu dokazilo o zavarovanju odgovornosti do zaključka naslednjega leta.
Kandidati morajo vlogi priložiti zavarovanje za resnost vloge, in sicer bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 40.000 EUR, z veljavnostjo najmanj 30 dni dlje od veljavnosti prijave/ponudbe. Zavarovanje mora biti predloženo v izvirniku ter mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv ter ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije.
Koncesionar bo dolžan koncedentu v roku 10 delovnih dni po podpisu koncesijske pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo projektantskih in gradbenih del v višini 10 % vrednosti teh del z DDV, z veljavnostjo 1 leta od datuma, ki bo v koncesijski pogodbi določen za pridobitev uporabnega dovoljenja. Predložitev zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.
Koncesionar bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja dolžan koncedentu predložiti zavarovanje za dobro izvedbo vzdrževanja in dajanja v uporabo, in sicer bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje, ki bo brezpogojno, plačljivo na prvi poziv ter predloženo v izvirniku, in sicer v višini 50.000 EUR. Zavarovanje mora biti veljavno 60 dni dlje od veljavnosti koncesijske pogodbe.
Kandidat poleg obrazcev predloži naslednje dokumente, ki so sestavni del vloge in jih pripravi sam v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in njenih prilog:
– Program izvajanja koncesije v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– Terminski plan izvedbe projekta ob upoštevanju terminskih zahtev naročnikovega razpisa in investicijske dokumentacije,
– Amortizacijski načrt vlaganj v objekt po letih.
Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in na zadnji strani podpisan izvod koncesijske pogodbe, s čimer potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.
Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in na zadnji strani podpisan izvod pogodbe ustanovitvi stavbne pravice, s čimer potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.
Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s podpisanimi in žigosanimi izjavami, katerih obrazci so sestavni del razpisne dokumentacije, letnimi računovodskimi izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom za predložitev vloge, izjavo banke ali druge finančne institucije, iz vsebine katere je razvidno, da kandidat razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi oziroma da je finančno sposoben pridobiti posojilo v znesku, ki ni manjši od zahtevanega, pri čemer se zahteva veljavnost te izjave vsaj 180 dni od roka za oddajo vlog, seznamom referenc kandidata in kadrov, potrdili referenc kandidata in kadrov, kopijami uporabnega dovoljenja, kopijami potrdil IZS ali ZAPS oziroma pristojne organizacije v matični državi, če je članstvo v tej državi pogoj za opravljanje dejavnosti in dokazilom o pravni podlagi za sodelovanje kadra.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Koncedent bo posredoval pojasnila na prispela vprašanja preko spletne strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila bodo posredovana najkasneje do dne: 7. 1. 2019, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana do dne 31. 12. 2018 do 12. ure.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno na e naslov: obcina.litija@litija.si.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo vlog.
Informacije, ki jih posreduje koncedent kandidatom na spletni strani, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z javnim razpisom, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
8. Način, mesto in rok oddaje prijave
Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog na enega od naslednjih načinov:
– s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija ali
– osebno na naslovu koncedenta vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju poslovnega časa koncedenta.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne: 15. 1. 2019 najkasneje do 10. ure.
Vse prepozno predložene oziroma prejete vloge (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja vlog in bodo neodprte vrnjene kandidatom.
Kandidati morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti ustrezno opremljene v skladu z navodili in razpisno dokumentacijo.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Odpiranje vlog bo javno. Odpiranje vlog bo dne: 15. 1. 2019, ob 11. uri, na naslovu Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (sejna soba/II. nadstropje).
Na javnem odpiranju vlog lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik kandidata ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje kandidata.
10. Merila
Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena za uro uporabe objekta, ki jo v prijavi kandidat določi ob upoštevanju predpostavk, določenih v razpisni dokumentaciji.
Občina Litija