Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Ob-3225/18, Stran 2291
Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1), objavlja SNG Opera in balet Ljubljana, ki ga zastopa Rajko Meserko, vršilec dolžnosti ravnatelja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske namene
1. Splošno
Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in nasl.) Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana.
Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe v SNG Opera in balet Ljubljana za obiskovalce in zaposlene.
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (od 13. 11. 2018 do 10. 12. 2018) na spletni strani www.opera.si ali na naslovu Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, v pisarni poslovne asistentke ravnatelja, v III. nadstropju.
Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@opera.si.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je oddaja dveh enot prostorov v najem za opravljanje gostinskih storitev v SNG Opera in balet Ljubljana, v stavbi številka 1725-46, in sicer del dela št. 1 v izmeri 175 m2 in 288 m2, na naslovu Župančičeva ulica 1, Ljubljana, ki leži na zemljišču parcela 2875/1, k.o. 1725 Ajdovščina, po priloženih skicah, ki obsegajo:
1. Gostinski lokal v pritličju SNG Opera in balet Ljubljana v izmeri 175 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore:
– jedilnica: 101 m2,
– šank: 25 m2,
– sanitarije: 19 m2,
– kuhinja: 16 m2,
– shramba: 11,5 m2,
– sanitarije za osebje: 1,8 m2.
Priložena skica prostorov z označenimi prostori v rdeči barvi.
2. Gostinski lokal za obiskovalce opernih in baletnih predstav v pritličju pod dvorano v skupni izmeri 288 m2, ki so razdeljeni na naslednje prostore:
– orfejev salon 47 m2
– gostinski lokal z retro šankom in pripadajočimi prostori za obiskovalce 233 m2
– priročno skladišče sever–jug za šankom oziroma shramba: 8 m2.
Priloženi dve skici prostorov z označenimi prostori v rdeči barvi.
Ponudbo je mogoče oddati le za obe enoti oziroma gostinska lokala skupaj.
3. Namembnost površin, ki so predmet javnega razpisa
– Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega razpisa, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost ter zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori.
– Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom SNG Opera in balet Ljubljana.
3. A. Posebni pogoji
– Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda SNG Opera in balet Ljubljana.
– Izbrani ponudnik se bo moral prilagajati vsebinskemu programu SNG Opera in balet Ljubljana. V ta namen bo izvajana redna koordinacija med najemnikom lokala in pristojno osebo SNG Opera in balet Ljubljana, v okviru katere bo dogovorjen vsebinski, prostorski, zvočni in svetlobni načrt delovanja lokalov.
– Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca.
– Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delovanja SNG Opera in balet Ljubljana oziroma predvidoma vsak dan med 7. in 23. uro. Podrobnejši delovni čas bo dogovorjen s pogodbo. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem.
– Lastne prireditve izbranega ponudnika v najetih prostorih bodo mogoče le po vnaprejšnjem pisnem soglasju najemodajalca.
– Elementi morebitne dodatne opreme prostorov in morebitne naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem.
– Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto.
– Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo. V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da se na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima več kot 20 % lastniški delež oseba (pravna ali fizična), ki je (so)lastnik drugega podjetja, ki je oddalo ponudbo na ta razpis.
– Ponudnik mora imeti tudi izkušnje s pripravo tople hrane.
– Večina stavbe SNG Opera in balet Ljubljana je varovana v skladu s pravili o varovanju slovenske kulturne dediščine, kar bo moral najemnik upoštevati.
4. Vsebinska izhodišča
Izhodišče:
Gostinski lokal v pritličju (175 m2):
Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v celoti opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opremo. Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je namenjen zaposlenim v SNG Opera in balet Ljubljana (trenutno 281 zaposlenih), zunanjim sodelavcem, ki opravljajo avtorska in druga dela v SNG Opera in balet Ljubljana, gostom zaposlenih v SNG Opera in balet Ljubljana in zunanjim obiskovalcem. Najemnik bo moral nuditi prehrano za zaposlene in zunanje sodelavce ter obiskovalce v obliki malice, in sicer najmanj tri različne oblike malice vsak dan. Poudarek bo tudi na cenovni dostopnosti ponudbe, ki jo bo moral najemnik uskladiti z najemodajalcem.
Gostinski lokal za obiskovalce (288 m2):
Gostinski lokal in vsi spremljajoči prostori so v celoti opremljeni s sodobno in namensko gostinsko opremo. Leto opreme prostorov je 2012. Gostinski lokal je namenjen obiskovalcem predstav v SNG Opera in balet Ljubljana in drugih prireditev. Ocenjeno je, da bo teh prireditev približno 160–170 na sezono. Število sedežev v dvorani SNG Opera in balet Ljubljana je 531. Gostinska ponudba mora biti zagotovljena pred začetkom predstave in med odmori, po želji najemnika pa tudi po zaključku predstave. Najemnik bo moral med odmori zagotoviti zadostno število osebja za hitro in kakovostno postrežbo večjemu številu obiskovalcev v relativno kratkem obdobju.
Ponudba:
Gostinski lokal v pritličju (175 m2):
Hrana: Predvidena je ponudba malic, kot je navedeno v prejšnjem odstavku in enostavnejših jedi, npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd. Možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda.
Pijače, napitki: ponudba čim širšega izbora toplih in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, vina in piva ter žgane pijače.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
Gostinski lokal za obiskovalce (288 m2):
Hrana ni predvidena.
Pijače: napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, vina in piva ter žgane pijače. Zaželen je čim širši izbor kakovostnih vin in vsaj dveh vrst kakovostne penine.
Tehnološki del obeh lokalov obsega shrambo, vir energije je elektrika.
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5 let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek najemnega razmerja je 1. 1. 2019. Pogodba bo sklenjena z odpovednim rokom treh mesecev.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna najemnina za oba lokala skupaj znaša 1.500 evrov mesečno.
Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati še obratovalne stroške v višini 389,56 EUR mesečno, ki obsegajo: stroške električne energije, vodarine in kanalščine, odlaganja in odvoza odpadkov, ogrevanja, dnevnega čiščenja, varovanja in morebitne druge obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma stroške drugih javnih dajatev (npr. davek na nepremičnine), stroške zavarovanj.
Zavarovalne police v zvezi s prostori, ki so predmet te pogodbe in jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist države.
V navedene zneske ni vključen DDV. Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom plačila na zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec. Obratovalne stroške bo najemodajalec najemniku zaračunal hkrati z najemnino.
V juliju in avgustu se zaradi zmanjšanega obiska gostov plačuje ¼ pogodbene vrednosti najemnine.
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki in vrstnem redu.
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva rok za odpiranje ponudb:
– Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ni starejša od 15 dni pred rokom za oddajo ponudb, iz katere izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti;
– Potrdilo, da nobenega od transakcijskih računov ni imel blokiranega v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave tega javnega razpisa;
– Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni davčni organ in ni starejši od 15 dni pred rokom za oddajo ponudb;
– Potrdilo o udeležbi na ogledu.
Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 26. 11. 2018 ob 12. uri in 29. 11. 2018 ob 12. uri, v prostorih, ki se oddajajo, na Župančičevi 1 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.
6. A Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da (obrazec 3):
– sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije in da ni posredoval zavajajočih podatkov;
– je registriran in strokovno usposobljen za opravljanje gostinske/kavarniške dejavnosti;
– je finančno stabilen, da ima izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene zahteve;
– imajo delavci, ki bodo delali v kavarni, predpisano izobrazbo/kvalifikacijo in izpolnjujejo vse druge pogoje za delo v gostinstvu;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe;
– ima poravnane poslovne obveznosti;
– zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– je popolnoma seznanjen s stanjem prostorov, ki so predmet oddaje v najem;
– ponudba velja še 45 dni od dneva javnega odpiranja ponudb;
– ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo obenem tudi več kot 20 % (so)lastnik drugega podjetja, ki bo oddalo prijavo na ta razpis;
– ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1, v skladu s katerim se za povezano osebo štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
– sprejema vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije za oddajo gostinskih lokalov SNG Opera in balet Ljubljana, vključno z določili predloženega vzorca najemne pogodbe;
– so njegove izjave in podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzema popolno odgovornost;
– soglaša, da organizator postopka/najemodajalec pri pristojnih institucijah po potrebi preveri točnost vseh naših navedb kot tudi predloženih podatkov oziroma listin in ga s podpisom te listine za poizvedbo izrecno pooblašča.
6. B Merila za izbor in reference
Najemnik bo izbran na podlagi dveh meril, višine ponujene mesečne najemnine in referenc. Podrobneje bodo merila točkovana po naslednjih kriterijih:
Višina mesečne najemnine: največ 80 točk. Obrazložitev: najvišja ponujena cena se ovrednoti z 80 točkami. Nižjim ponujenim cenam se izračuna odstotek, za katerega najvišja cena presega njihovo ponudbo in se jim za enak odstotek zniža število točk, ki jih je prejela najvišja ponujena cena.
Reference:
Ponudnik mora kot pogoj predložiti vsaj eno ustrezno referenco in izpolniti referenčno listo (Obrazec 2). Priznajo se samo reference s področja razpisane dejavnosti. Štejejo samo reference, pridobljene v zadnjih sedmih letih, šteto od 1. 1. 2011. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika. Iz referenc mora jasno izhajati, da ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo tople hrane, sicer bodo reference označene z 0 točkami.
Reference bodo točkovane po naslednjih kriterijih: možnih je največ 20 točk. Vsaka referenca, ki jo ponudnik izvaja najmanj pet let, se ovrednoti s 5 točkami. Če se ta referenca izvaja v kulturnih institucijah, se ovrednoti z 10 točkami. Ponudnik lahko navede več referenc, točke pa je mogoče pridobiti za največ dve referenci. Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika.
Vsak ponudnik se glede na pridobljene reference in predstavljen program iz tega razpisa tudi dodatno analizira. V SNG Opera in balet bo oblikovana komisija, ki bo ocenila reference ponudnikov.
Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. Dodatne reference se bodo upoštevale tudi v primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
V primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo naročnik:
– pozval vse ponudnike k oddaji nove ponudbe,
– opravil z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravil med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.
6. C Varščina
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 EUR, ki jo ponudniki nakažejo na TRR SNG Opera in balet Ljubljana, št. SI56 011006030356173, odprt pri Upravi za javna plačila. Varščina bo po končanem javnem zbiranju ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb ne bodo uspešni oziroma izbrani, takoj najkasneje pa v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Izbranemu ponudniku pa bo varščina vrnjena takoj najkasneje pa v roku 8 dni po plačilu prve najemnine in stroškov po najemni pogodbi, sicer lahko najemodajalec za poplačilo najemnine in stroškov zadrži vplačano varščino.
Najemodajalec bo zadržal varščino, če bo:
– ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb v času njene veljavnosti ali
– če ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe ali je ne bo podpisal v skladu z razpisnimi pogoji.
7. Ponudba
A. Oblika ponudbe
Ponudnik mora oddati 1 izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. V izvodu morajo biti dodana samo originalna dokazila oziroma fotokopije, kjer je to dovoljeno.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Ponudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane, bodo zavržene.
Zahtevano je:
– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata ter
– da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javni razpis – oddaja gostinskih prostorov v najem, na zadnji strani pa mora biti naveden celoten naziv firme in naslov pošiljatelja.
B. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti oddana v tajništvu SNG Opera in balet Ljubljana najkasneje do 10. 12. 2018 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 2018 ob 12. uri v prostorih najemodajalca na Župančičevi 1 v Ljubljani, v sejni sobi v 3. nadstropju.
C. Drugo
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru udeležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana v SNG Opera in balet, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka.
Komisija lahko v skladu z osmim odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1 opravi s ponudniki dodatna pogajanja za dosego ugodnejše ponudbe.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ali pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, ali pa opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, navedene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih.
Najemodajalec si pridružuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel razloge. Najemodajalec lahko po lastni presoji sklene, da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. Izločilni pogoji
Izločilni pogoji so:
1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred datumom objave tega razpisa blokiran svoj transakcijski račun,
2. če ponudnik nima vsaj ene potrjene reference oziroma treh let izkušenj z delom na podobnem projektu.
Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 6 – Sestavni deli ponudbene dokumentacije (Pogoji za udeležbo).
10. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe in najemodajalec obdrži varščino. V tem primeru bo najemnik sklenil pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom ali ponovil javno zbiranje ponudb.
11. Opozorila
– V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
– V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
– Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.
12. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo:
– podatki o ponudniku (obrazec 1)
– izpolnjen obrazec z referencami ponudnika v zadnji petih letih (obrazec 2)
– izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (obrazec 3)
– dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti (obrazec 4),
– potrdilo davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih (obrazec 5),
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov; če ima ponudnik več računov, za vsak račun posebej (obrazec 6),
– potrdilo o udeležbi na ogledu (obrazec 7),
– izpolnjen, parafiran in z žigom opremljen vzorec najemne pogodbe (obrazec 8),
– potrdilo o vplačani varščini (predloži ponudnik),
– parafirane 3 x skice prostorov z označenimi prostori v rdeči barvi.
Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za nastop na omenjenem javnem razpisu za oddajo gostinskih prostorov v najem.
Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahtevami ter zloženimi po zgoraj navedenem vrstnem redu.
SNG Opera in balet Ljubljana