Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Ob-3209/18, Stran 2290
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) Center za socialno delo Gorenjska objavlja javni razpis za imenovanje
pomočnika direktorja 
Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj 
Pomočnika direktorja imenuje direktor Centra za socialno delo Gorenjska za mandatno obdobje 5 let.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati posebne zahteve:
– pomočnik direktorja na enoti centra za socialno delo mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih oziroma primerljivih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen strokovni izpit po ZUP,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Okvirne naloge delovnega mesta:
– vodenje strokovnega kolegija enote,
– na podlagi pisnega pooblastila direktorja odločanje o ukrepih in v zadevah s področja javnih pooblastil v pristojnosti organizacijske enote,
– pomoč strokovnim delavcem pri izvajanju postopkov, storitev in programov,
– organizira, spremlja in nadzira delo zaposlenih delavcev na enoti,
– priprava ocene delovnih uspešnosti zaposlenih na enoti,
– predlaga nadurno delo in povečanega obsega dela zaposlenih na enoti,
– predlaganje zadeve s področja kadrovsko-administrativnih zadev enote,
– članstvo v natečajni komisiji za vodenje izbirnega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta na enoti,
– razvoj konceptov in metod psihosocialne pomoči uporabnikov,
– oblikovanje sistemskih rešitev in priprava drugih najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi institucijami ter predstavljanje dela enote lokalnim medijem,
– vodenje evidenc, zbirk podatkov, dokumentacije, pripravljanje poročil,
– pripravlja letna poročila o delu enote,
– pripravlja predloge letnega programa dela za enoto,
– posreduje podatke za pripravo finančnega načrta centra,
– odločanje o razpolaganju s finančnimi sredstvi za financiranja socialno varstvenih programov pomembnih za občino,
– aktivno sodelovanje v strokovnem svetu centra,
– druge naloge po nalogu oziroma pooblastilu direktorja.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na primerljivih delovnih mestih,
– vizija in program vodenja enote, ki ga bodo kandidati na razgovoru tudi predstavili.
Zaželeno je, da kandidat prijavi predloži tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj, s pripisom Vloga za razpis za pomočnika direktorja Enota Kranj.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo Gorenjska