Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Ob-3233/18, Stran 2288
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci 
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci (Uradni list RS, št. 59/18) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci (Občina Veržej: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018 in Uradni list RS, št. 67/18; Občina Kobilje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018; Občina Radenci: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018) (skupaj v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://verzej.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
KoncedentI:
– Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
– Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
– Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje
– Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
Nosilec projekta in javnega razpisa: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«.
Številka javnega razpisa: 6031-4/2018-1.
Podatki o koncesijskem aktu: Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci (Uradni list RS, št. 59/18) in Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci (Občina Veržej: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018 in Uradni list RS, št. 67/18; Občina Kobilje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018; Občina Radenci: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018).
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
OŠ VERŽEJ
Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej
stavba številka 377, k.o. 234 Veržej, ki se nahaja na parcelah številka 2020/1 in 2020/2, obe k.o. 234 Veržej
OŠ Veržej
VZGOJNI DOM VERŽEJ
Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej
stavba številka 258, k.o. 234 Veržej, ki se nahaja na parceli številka 2016, k.o. 234 Veržej
VVZ Veržej
OŠ KOBILJE – OSNOVNA ŠOLA
Kobilje 33A,
9227 Kobilje
stavba številka 90, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka 4174/2, k.o. 144 Kobilje
OŠ Kobilje
OŠ KOBILJE – TELOVADNICA
Kobilje 33A,
9227 Kobilje
stavba številka 91, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka 4174/2, k.o. 144 Kobilje
OŠ Kobilje
OŠ KOBILJE – VRTEC
Kobilje 33A,
9227 Kobilje
stavba številka 379, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka 4174/2, k.o. 144 Kobilje
OŠ Kobilje
ŠPORTNA DVORANA RADENCI
Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
stavba številka 631, k.o. 200 Radenci, ki se nahaja na parceli številka 676/1, k.o. 200 Radenci
OŠ Radenci
Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 8. 1. 2019 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, dne 8. 1. 2019 ob 11. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja,
d) višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 4. 2019.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.verzej@siol.net, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 17. 12. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani Občine Veržej.
Občina Veržej