Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

Št. 3420-19/2018/1 Ob-3201/18, Stran 2260
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 99/07), Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, št. 99/07) ter Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/07) objavlja
javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog usposabljanja in izvajanja strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja za dobo deset let.
II. Naloge in obveznosti v okviru javnega pooblastila
Naloge v okviru javnega pooblastila so:
– zagotovitev sestave izpitnih komisij;
– sprejemanje prijav na izpit;
– vabljenje kandidatov na izpit;
– zagotovitev primernih prostorov za izvedbo usposabljanj in izvedbo izpita;
– izvedba strokovnih predavanj;
– izvedba opravljanja izpitov;
– izdaja potrdila o opravljenem izpitu.
Nosilec javnega pooblastila mora:
– organizirati izvedbo strokovnega izpita, ko je prijavljenih najmanj 10 kandidatov za posamezni izpit, oziroma najmanj enkrat na leto, ne glede na število prijavljenih kandidatov oziroma;
– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno poročati o številu prijavljenih kandidatov, številu usposabljanj, številu izvedenih izpitov in številu uspešno opravljenih izpitov, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto;
– dejavnosti, ki so predmet javnega pooblastila, izvajati v skladu s programom in vsebinami, ki so predpisane s Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 99/07), Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, št. 99/07) ter Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/07).
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– je registriran za opravljanje dejavnosti ribištva najmanj dve leti pred vložitvijo vloge;
– ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, likvidacije, izbrisa iz registra;
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve do države;
– deluje na področju celotne države;
– ima izkušnje pri organizaciji usposabljanj na podobnih področjih v ribištvu;
– ima usposobljene kadre za izvajanje javnih pooblastil;
– ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
– ima izdelan izračun stroškov za izvajanje strokovnega izpita z določitvijo cene opravljanja posameznega strokovnega izpita;
– cena za opravljanje posameznega strokovnega izpita ne sme biti višja kot 250 eurov in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto.
IV. Vloga in dokazila o izpolnjevanju pogojev
Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis navesti podatke ter priložiti naslednje priloge oziroma dokazila:
– navesti naziv oziroma osebno ime ter sedež oziroma naslov vlagatelja;
– priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in ne sme biti starejši od enega meseca (za pravne osebe), oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije, ali potrdilo o vpisu v register društev pri pristojni upravni enoti, ki ne sme biti starejše od enega meseca;
– priložiti potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti vlagatelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše od enega meseca;
– priložiti potrdilo pristojne Finančne uprave Republike Slovenije, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od enega meseca;
– priložiti izjavo vlagatelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javnega pooblastila, in je ta postala izvršljiva;
– kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz šeste alineje prejšnjega poglavja priložiti število in vrsto izvedenih usposabljanj v zadnjih dveh letih;
– kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz sedme alineje prejšnjega poglavja priložiti spisek oseb z dokazili o izpolnjevanju pogojev za izvajanje usposabljanj, ki jih bodo izvajali;
– kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz osme alineje prejšnjega poglavja priložiti seznam lokacij kjer bo izvajal javno pooblastilo;
– priloži izračun stroškov za izvajanje javnega pooblastila in ceno za izvedbo enega izpita;
– izjavo vlagatelja o seznanitvi s pogoji tega javnega razpisa ter
– podpisano izjavo, s katero zagotavlja izpolnjevanje teh pogojev.
V. Rok in način pošiljanja vlog na javni razpis
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v glavni pisarni ministrstva.
Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do vključno 14. decembra 2018;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 14. decembra 2018, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 14. decembra 2018.
Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici, označene z oznako na sprednji strani:
– ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa ter
– ime in naslov vlagatelja.
VI. Pravna podlaga: javni razpis se bo izvedel na podlagi naslednjih predpisov: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 99/07), Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, št. 99/07) ter Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/07).
VII. Odločba o podelitvi javnega pooblastila: minister podeli javno pooblastilo z odločbo v upravnem postopku za obdobje desetih let.
VIII. Pogodba: medsebojna razmerja bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo.
IX. Informacije: pooblaščena oseba za dajanje informacij med razpisom je Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-71, elektronski naslov dusan.bravnicar@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano