Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 3310-25/2018/5 Ob-2937/18, Stran 1984
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2018 z dne 24. aprila 2018 za shemo »de minimis« pomoči »Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
1. javni razpis za podukrep 9.1 
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR. 
Razdelitev sredstev po sklopih: 
– 750.000,00 EUR za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in 
– 750.000,00 EUR za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.200.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU 
– 300.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 %.
Vrsta javnega razpisa:
ZAPRTI 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. oktobra 2018 do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti podpore:
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se upravičencu sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev. 
Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe podpora dodeli za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let. 
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe je obdobje vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen za zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do 30. junija.
Cilji podukrepa:
Cilji podukrepa so: 
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga; 
– skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo; 
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali 
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si, 
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 13. in 14. členu Uredbe:
– glede izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 1, ki je priloga prijavnega obrazca in sestavni del razpisne dokumentacije;
– glede izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 2, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka 5. člena Uredbe in pogojev iz prvega odstavka 13. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 3, ki je priloga prijavnega obrazca;
– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se glede izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter drugega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe, vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 4, ki je priloga prijavnega obrazca;
– glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 14. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 5, ki je priloga prijavnega obrazca, razen, če je upravičenec skupina proizvajalcev, priznana za sektor gozdni lesni proizvodi.
2. Če upravičenec izkazuje višino prihodka člana iz njegovih knjigovodskih evidenc v skladu s 1. ali 2. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 6, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upravičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih lesnih proizvodov z Dokazilom 7, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 8, ki je priloga prijavnega obrazca.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. Podrobnejše točkovanje z naslova merila Ekonomski vidik iz tega poglavja je določeno v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
4. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– prašičje meso,
10
– sadje in zelenjava,
9
– mleko in mlečni izdelki.
5
2. EKONOMSKI VIDIK
40
2.1. Število članov organizacije proizvajalcev:
20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– 11 ali 12 članov,
2
– od 13 do vključno 36 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsaka 2 dodatna člana nad 
številom 13 še eno dodatno točko,
3–14
– 37 članov,
15
– 38 članov,
16
– 39 članov,
17
– najmanj 40 članov;
20
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
– od 23 do vključno 27 članov, 
– od 28 do vključno 99 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsake 4 dodatne člane nad 
številom 28 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 100 članov;
20
c) hmelj in ima:
– od 26 do vključno 29 članov,
2
– od 30 do vključno 69 članov. Upravičenec prejme 4 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad številom 30 še dve dodatni točki,
4–18
– najmanj 70 članov;
20
d) mleko in mlečni izdelki in ima:
– od 315 do vključno 329 članov,
– od 330 do vključno 599 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 15 dodatnih članov nad številom 330 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 600 članov;
20
e) prašičje meso in ima:
– 31 članov,
1
– od 32 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad številom 32 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 50 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev
20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev:
– vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 600.000,00 evrov in manj kot 800.000,00 evrov,
1
– če vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 800.000,00 evrov in manj kot 2.500.000,00 evrov, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 100.000 evrov nad 800.000 evrov še eno dodatno točko,
2–18
– vrednost tržne proizvodnje znaša najmanj 2.500.000,00 evrov;
20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
– površina oljčnikov znaša od 25 ha do vključno 29 ha,
1
– če površina oljčnikov znaša od 30 ha do vključno 119 ha, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 5 ha oljčnikov nad številom 30 še eno dodatno točko,
2–19
– površina oljčnikov znaša najmanj 120 ha;
20
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
– površina hmeljišč znaša od 294 ha do vključno 315 ha,
1
– če površina hmeljišč znaša od 316 ha do vključno 699 ha, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 22 ha nad številom 316 še eno dodatno točko,
2–19
– površina hmeljišč znaša najmanj 700 ha;
20
d) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), ki ga skupaj oddajo člani organizacije proizvajalcev:
– letna količina oddanega mleka znaša najmanj 42.000 ton in manj kot 44.000 ton,
1
– če člani skupaj oddajo najmanj 44.000 ton in manj kot 80.000 ton mleka, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 2.000 ton nad številom 44.000 še eno dodatno točko,
2–19
– letna količina oddanega mleka znaša najmanj 80.000 ton;
20
e) prašičje meso: upošteva se letna prodaja prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev:
– letna prodaja prašičev znaša od 16.750 prašičev do vključno 18.499 prašičev,
1
– če letna prodaja prašičev znaša od 18.500 prašičev do vključno 49.999 prašičev, upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 1.750 prašičev nad številom 18.500 še eno dodatno točko,
2–19
– letna prodaja prašičev znaša najmanj 50.000 prašičev;
20
Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnika, površina hmeljišča, količina oddanega mleka ali letna prodaja prašičev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat za:
a) shemo kakovosti izbrana kakovosti,
10
b) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba,
10
– zaščitena označba porekla,
10
– ekološka pridelava in predelava.
15
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk. 
Upravičenec izkazuje vključenost članov v sheme kakovosti z Dokazilom 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10 
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
d) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20 
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– krušna pšenica,
10
– sadje in zelenjava,
9
– meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi,
4
– okrasne rastline, 
3
– sladkorna pesa.
3
2. EKONOMSKI VIDIK
40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 9 do 11 članov,
1
– od 12 do vključno 29 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad številom 12 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 30 članov.
20
Če so vsi člani skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor sadje in zelenjava, vključeni v shemo kakovosti ekološka pridelava ali predelava se, ne glede na prejšnji odstavek, uporablja naslednja ocenitev:
– skupina proizvajalcev ima 7 članov,
2
– skupina proizvajalcev ima od 8 do vključno 24 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsakega dodatnega člana nad številom 8 še eno dodatno točko,
3–19
– skupina proizvajalcev ima najmanj 25 članov;
20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima: 
– od 30 do vključno 38 članov,
– od 39 do vključno 199 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih 9 dodatnih članov nad številom 39 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 200 članov;
20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi in ima:
– od 31 do vključno 34 članov,
2
– od 35 do vključno 119 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad številom 35 še eno dodatno točko;
3–19
– najmanj 120 članov;
20
d) sladkorna pesa in ima:
– od 25 do vključno 29 članov,
2
– od 30 do vključno 69 članov. Upravičenec prejme 4 točke in za vsakih 5 dodatnih članov nad številom 30 še dve dodatni točki,
4–18
– najmanj 70 članov;
20
e) konoplja in ima:
– 12 ali 13 članov,
– od 14 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsaka 2 dodatna člana nad številom 14 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 50 članov;
20
f) čebelji proizvodi in ima:
– 16 članov,
2
– od 17 do vključno 48 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsaka 2 dodatna člana nad številom 17 še eno dodatno točko,
3–18
– 49 članov,
19
– najmanj 50 članov;
20
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in ima:
– od 34 do vključno 37 članov,
2
– od 38 do vključno 99 članov. Upravičenec prejme 3 točke in za vsake 4 dodatne člane nad številom 38 še eno dodatno točko,
3–18
– najmanj 100 članov;
20
h) krušna pšenica in ima:
– od 220 do vključno 239 članov,
1
– od 240 članov do vključno 599 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 20 članov nad številom 240 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 600 članov;
20
i) zelišča in ima:
– 10 članov,
1
– od 11 do vključno 19 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad številom 11 še dve dodatni točki,
2–18
– najmanj 20 članov;
20
j) okrasne rastline in ima:
– 6 članov,
1
– od 7 do vključno 24 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad številom 7 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 25 članov;
20
a) bučno olje in ima:
– 31 članov,
1
– od 32 do vključno 49 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakega dodatnega člana nad številom 32 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 50 članov;
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev
20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) na kateri člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
– skupna površina PKP znaša od 26,5 ha do vključno 32 ha,
1
– skupna površina PKP znaša od 33 ha do vključno 149 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 6,5 ha PKP nad številom 33 še eno dodatno točko,
2–19
– skupna površina PKP znaša najmanj 150 ha PKP.
20
Če so vsi člani skupine proizvajalcev ki je priznana za sektor sadje in zelenjava, vključeni v shemo kakovosti ekološka pridelava ali predelava se, ne glede na prejšnji odstavek, uporablja naslednja ocenitev:
– skupna površina PKP znaša od 24 ha do vključno 27 ha,
1
– skupna površina PKP znaša od 28 ha do vključno 99 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 4 ha PKP nad številom 28 še eno dodatno točko,
2–19
– skupna površina PKP znaša najmanj 100 ha;
20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ, ki jih imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša od 125 do vključno 149,
1
– število GVŽ znaša od 150 do vključno 599. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 25 GVŽ nad številom 150 še eno dodatno točko,
2–19
– število GVŽ znaša najmanj 600;
20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi: upošteva se skupno število GVŽ drobnice oziroma gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša od 72 do vključno kot 83,
– število GVŽ znaša od 84 do vključno 299. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 12 GVŽ nad številom 84 še eno dodatno točko,
2–19
– število GVŽ znaša najmanj 300;
20
d) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo sladkorno peso:
– obseg kmetijskih površin znaša od 97 ha do vključno 118 ha,
1
– obseg kmetijskih površin znaša od 119 ha do vključno 499 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 22 ha nad številom 119 še eno dodatno točko,
2–19
– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 500 ha;
20
e) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo konopljo:
– obseg kmetijskih površin znaša od 29 ha do vključno 37 ha,
1
– obseg kmetijskih površin znaša od 38 ha do vključno 199 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 9 ha nad številom 38 še eno dodatno točko,
2–19
– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 200 ha;
20
f) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji člani skupine proizvajalcev:
– število čebeljih družin znaša od 670 do vključno 739,
1
– število čebeljih družin znaša od 740 do vključno 1999. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 70 čebeljih družin nad številom 740 še eno dodatno točko,
2–19
– število čebeljih družin znaša najmanj 2000;
20
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava. Upošteva se:
1. skupna površina PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– površina PKP znaša od 58 ha do vključno 75 ha,
1
– površina PKP znaša od 76 ha do vključno 399 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 18 ha PKP nad številom 76 še eno dodatno točko,
2–19
– površina PKP znaša najmanj 400 ha, ali
20
2. število GVŽ, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
– število GVŽ znaša od 65 do vključno 69,
1
– število GVŽ znaša od 70 do vključno 159. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 5 GVŽ nad številom 70 še eno dodatno točko,
2–19
– število GVŽ znaša najmanj 160;
20
h) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo pšenico:
– obseg kmetijskih površin znaša od 615 ha do vključno 629 ha,
1
– obseg kmetijskih površin znaša od 630 ha do vključno 899 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 15 ha nad številom 630 še eno dodatno točko,
2–19
– obseg kmetijskih površin znaša najmanj 900 ha;
20
i) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo zelišča:
– skupna površina PKP znaša 6 ha,
1
– skupna površina PKP znaša od 7 ha do vključno 24 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsak dodatni ha nad številom 7 še eno dodatno točko,
2–19
– skupna površina PKP znaša najmanj 25 ha;
20
j) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo okrasne rastline:
– skupna površina PKP znaša od 11,25 ha do vključno 12,4 ha,
1
– skupna površina PKP znaša od 12,5 ha do vključno 34 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 1,25 ha PKP nad številom 12,5 še eno dodatno točko,
2–19
– skupna površina PKP znaša najmanj 35 ha;
20
k) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja:
– skupna kmetijska površina znaša od 105 ha do vključno109 ha,
1
– skupna kmetijska površina znaša od 110 ha do vključno 199 ha. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 5 ha nad številom 110 še eno dodatno točko,
2–19
– skupna kmetijska površina znaša najmanj 200 ha.
20
Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje sadje in zelenjava, število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice in gojene divjadi, število čebeljih družin, število GVŽ oziroma PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, površine, na katerih se prideluje sladkorna pesa, površine, na katerih se pridelujejo buče, površine, na katerih se pridelujejo konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo okrasne rastline, PKP, na katerih se pridelujejo zelišča, površine, na katerih se prideluje pšenico) je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI
20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat za:
a) shemo kakovosti izbrana kakovost,
10
b) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 
– zaščitena geografska označba,
10
– zaščitena označba porekla, 
10
– ekološka pridelava in predelava. 
15
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk. 
Upravičenec izkazuje vključenosti članov v shemo kakovosti zaščitena geografska označba in zaščitena označba porekla z Dokazilom 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10 
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
d) pravna oseba v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20 
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi:
MERILO
Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK
10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev. 
Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z drugimi skupinami proizvajalcev. Iz naslova merila sektorski vidik 10 točk pridobi skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor krušna pšenica, skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi pa štiri točke.
4
2. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev:
20
Skupina proizvajalcev ima:
– od 33 do vključno 41 članov,
1
– od 42 do vključno 199 članov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 9 članov nad številom 42 še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 200 članov.
20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
2.2. Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev
20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
– najmanj 72.500,00 evrov in manj kot 95.000,00 evrov,
1
– najmanj 95.000,00 evrov in manj kot 500.000,00 evrov. Upravičenec prejme 2 točki in za vsakih dodatnih 22.500,00 evrov nad zneskom 95.000,00 evrov še eno dodatno točko,
2–19
– najmanj 500.000,00 evrov. 
20
Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečna vrednost tržne proizvodnje članov v petih koledarskih letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja in najnižja skupna vrednost tržne proizvodnje ne upoštevata. Vrednost tržne proizvodnje je razvidna iz Dokazila 7, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. GOZDNO LESNA VERIGA
20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo stopnjo gozdnatosti, ki znaša:
– več kot 65 odstotkov, 
20
– od 50 do vključno 65 odstotkov, 
16
– od 35 do vključno 49,99 odstotkov, 
12
– od 20 do vključno 34,99 odstotkov, 
8
– manj kot 20 odstotkov.
4
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10 
Upravičenec je:
a) socialno podjetje,
10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje,
8
c) zadruga,
4
d) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.
2
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20 
Najmanj polovica članov skupine je vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9, ki je priloga prijavnega obrazca.
10
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 8. in 9. členu Uredbe.
2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava je v skladu s drugim odstavkom poglavja F. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju A. Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava, hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica, zelišča, bučno olje, sladkorna pesa ter konoplja je v skladu s petim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prejšnje točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom poglavja A. Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.
7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe je določena v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.
8. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja C. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.
9. Povprečna masa zaklanih živali po kategorijah iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 Uredbe je določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.
10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.
11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi je v skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.
12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor prašičje meso, je v skladu z drugim odstavkom poglavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Priloge 1 tega javnega razpisa.
13. Povprečna količina medu na čebeljo družino in povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E. Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega javnega razpisa.
7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A: organizacije proizvajalcev,
– sklop B: skupine proizvajalcev.
3. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za katere so na razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.
4. Vloga na javni razpis se naslovi z etiketo, ki se izpiše iz informacijskega sistema AKTRP ob elektronski oddaji vloge.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
6. V skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe se vloge na javni razpis vlagajo do vključno 20. decembra 2018 do 24. ure.
7. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala AKTRP, objavljene na spletni strani AKTRP.
8. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 16. in 17. členu Uredbe.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila do vključno 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do vključno 30. junija.
3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z drugim in desetim odstavkom 16. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju poslovnega načrta iz Priloge 1 razpisne dokumentacije. Poročilo se pripravi za preteklo koledarsko leto.
4. Če gre za organizacijo ali skupino proizvajalcev iz prve alineje tretjega odstavka ali organizacijo proizvajalcev iz druge do pete alineje tretjega odstavka 8. člena Uredbe, se v skladu s sedmim odstavkom 16. člena Uredbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži finančno poročilo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, skupaj z izpisom iz knjigovodskih evidenc, s katerim se izkaže vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, se priloži izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.
5. Glede izpolnjevanja pogojev iz štirinajstega odstavka 16. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži izjava iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 19. členu Uredbe.
10. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev ali kršitev obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 22. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe 
Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev 
Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti