Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

Ob-2665/18, Stran 1732
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne 12. 6. 2018, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 
Pogoji:
Kandidati/-ke za funkcijo direktorja/direktorice morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Trajanje zaposlitve: izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje 5 let.
Pisni prijavi obvezno priložite:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor je že opravljen),
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– program vodenja zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI),
– podpisano izjavo:
– da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
– da niste bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper vas ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico« na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 14 dni od dneva objave razpisa.
Nepopolne prijave na razpisano delovno mesto ne bodo obravnavane.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET Ljubljana