Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

Št. 5442-1/2018/17 Ob-2555/18, Stran 1564
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, s spremembami), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 2017 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014-2020), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, s spremembo z dne 21. 12. 2017, v nadaljnjem besedilu: S4), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljnjem besedilu: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18), Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 1), Programa za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti 2016–2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016, Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020« z dne 12. 1. 2016 (št. priglasitve: BE01-2399300-2016) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-59/2018/13 z dne 11. 7. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa, opis izvedbe ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe: 1.1. Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja: 1.1.1. Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere1 (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec). Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije (v nadaljnjem besedilu: RRI).
1 Raziskovalci na začetku kariere v tem javnem razpisu so raziskovalci iz 3.2 točke javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa:
– spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave za več znanja in boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega sodelujočega gospodarskega subjekta;
– spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo2 in se kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo raziskovalni organizaciji;
2 Splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov se zagotavlja preko obvezne objave rezultatov v najkrajšem možnem času po zaključku projekta ter v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, zagotovi se stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za nedoločen čas oziroma odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.
– okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
– prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.
Z javnim razpisom se spodbuja dvig raziskovalne intenzivnosti in kvalitete, ki se odraža v povezovanju raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalne organizacije z gospodarstvom. Z javnim razpisom se stimulira sodelovanje z gospodarskimi subjekti, da se dolgoročno vključujejo v sooblikovanje raziskovalne dejavnosti raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, z vizijo dolgoročnega spodbujanja prenosa novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje, v katerem bodo gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na RRI aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost regijskega in nacionalnega gospodarstva.
Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Uspešna izvedba raziskovalnega projekta pomeni doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (5. 10. 2018). Uspešnost izvedbe mora biti dosežena najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije (31. 3. 2023).
Ocena A' izhaja iz naslednjih sestavin ocenjevanja:
– članek v zgornji četrtini revij v JCR iz kategorij SCI-Expanded;
– članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij SSCI;
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz kategorij Scopus (d) ali Scopus (h);
– članek v A&HCI;
– patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta;
– objava znanstvene monografije ali znanstvenega poglavja oziroma sestavka v znanstveni monografiji pri založbi iz seznama Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS); znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je znanstvena monografija s humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko ali družboslovje;
– urednik znanstveno-kritične izdaje vira.
Pri doseganju kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine mora biti raziskovalec ob preverjanju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja, z izjemo pete alineje predhodnega odstavka oziroma mora imeti raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A' več kot 0,0.
Vsi rezultati operacije se splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjajo. Vsak upravičenec skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–20203 zagotovi odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate operacije, v najkrajšem možnem času oziroma v največ šestih mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih mesecih za objave na področju družboslovnih in humanističnih ved). Razširjanje rezultatov se mora izvajati z uporabo najbolj primernih sredstev (npr. preko spleta, objav, prosto dostopnih zbirk), da se zagotovi stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za nedoločen čas (contiuosly accessible for an unlimited time). Splošno razširjanje velja tudi za primer drugih vrst raziskovalnih rezultatov (znanstvenih publikacij: znanstvene monografije, knjige, objavljena predavanja v zbornikih, siva literatura – poročila, meritve …) in za vse raziskovalne podatke, ki v zvezi z neodvisno raziskavo nastanejo. Prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeli način zagotavljanja načela splošnega razširjanja raziskovalnih rezultatov in podatkov.
3 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
2.1.1. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, ki bodo s skupnimi raziskovalnimi projekti vzpostavile novo sodelovanje in prenos znanja preko zaposlitve raziskovalcev na začetku kariere.
Upravičenci javnega razpisa so prijavitelji iz točke 3.2 javnega razpisa, katerih operacija je odobrena s pravnomočnim sklepom o izboru in so odgovorni za izvajanje operacije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.
Raziskovalci se v raziskovalnem procesu osredotočajo na raziskave, katerih cilj bo in je prispevati k razvoju takovrstnih rešitev, ki bodo odgovarjale na izzive in potrebe družbe kot celote ter spodbujale pretok znanstvenega in raziskovalnega dela v prakso (gospodarstvo). Pridobljena nova znanja bodo spodbudila krepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje sodelovanja in izgradnjo zaupanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom.
Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organizaciji kot tudi pri sodelujočem gospodarskem subjektu na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. Slovenija ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Posamezno S4 področje uporabe (prioritete) ima definirana ustrezna fokusna podpodročja in tehnologije, ki se naprej osredotočajo na področjih skupnega razvoja. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti raziskovalni projekti, ki so ustrezno uvrščeni v fokusna podpodročja in tehnologije, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: SRIP) in so navedeni v Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij, ki je del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo bo na podlagi določene standardne lestvice stroška na enoto v skladu z Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji sofinanciralo stroške zaposlenih raziskovalcev na začetku raziskovalne kariere.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila v načrtovanem razmerju na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, v odvisnosti od tega, kje bosta prijavitelj in gospodarski subjekt izvajala raziskovalno razvojne aktivnosti operacije oziroma dela operacije. Prijavitelj in gospodarski subjekt se morata opredeliti za isto kohezijsko regijo, v kateri izvajata aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer imata prijavitelj in gospodarski subjekt sedež ali poslovno enoto.
Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljena.4 Prijavitelj in gospodarski subjekt morata izvajati aktivnosti v isti regiji.
4 Partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji (NUTS2). Za opredelitev regij glej: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
Sredstva se bodo razporejala glede na umeščenost vloge v posamezno kohezijsko regijo do zapolnitve višine sredstev, ki so na razpolago v posamezni kohezijski regiji.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasno prispetje vloge in pravilno označena ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 22 javnega razpisa);
2. formalna popolnost vloge (podrobneje opredeljeno v točki 7 javnega razpisa);
3. ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 3.2 javnega razpisa.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo na podlagi odločitve komisije za vodenje postopka (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) s sklepom ministrstva zavržena. V primeru vlog, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 2. točke prvega odstavka, bo strokovna komisija prijavitelje pozvala k njihovi formalni dopolnitvi v skladu s 23. točko javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje skladno s 3. točko prvega odstavka, bo zavrnjena.
Prijavitelji5 se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelji se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.
5 Prijavitelji so definirani v točki 3.2 javnega razpisa.
3.2. Pogoji za sodelovanje v vlogi na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije6 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD7 ali ZZad8 in ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki veljavnega raziskovalnega programa v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)9 (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).10
6 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.
7 Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17 (v nadaljnjem besedilu: ZGD).
8 Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZad).
9 Prijavijo se lahko vse raziskovalne organizacije, ki so kot matična raziskovalna organizacija ali izvajalec izbrane za koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa.
10 V skladu z javno evidenco izvajalcev raziskovalne dejavnosti ARRS (SICRIS).
Gospodarski subjekt v tem javnem razpisu je pravna oseba, ustanovljena po ZGD ali ZZad.
Prijavitelj in gospodarski subjekt morata ob prijavi/oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
A. Pogoji za prijavitelja11:
11 Pogoji iz točk 2., 3., 6., 7. in 8. se preverjajo s predložitvijo podpisane izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev za raziskovalno organizacijo, izpolnjevanje preostalih pogojev pa preverja ministrstvo tako, da pridobi dokazila iz uradnih evidenc (kot so AJPES, evidenca FURS itd.) in drugih evidenc.
1. ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
3. na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
4. nima neporavnanih davkov in prispevkov;
5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
6. nima podane prepovedi poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
7. ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z gospodarskim subjektom, s katerim načrtuje sodelovanje v vlogi na ta javni razpis;
8. vodja programske skupine ali raziskovalec v raziskovalni organizaciji prijaviteljici ni hkrati tudi družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega gospodarskega subjekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju ali kako drugače interesno povezan.
B. Pogoji za gospodarski subjekt12:
12 Pogoji iz točk 5., 6., 7. in 8. se preverjajo s predložitvijo podpisane izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev za gospodarski subjekt, izpolnjevanje preostalih pogojev pa preverja ministrstvo tako, da pridobi dokazila iz uradnih evidenc (kot so AJPES, evidenca FURS) in drugih evidenc.
1. ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. ima sedež ali poslovno enoto v isti kohezijski regiji kot prijavitelj;
3. je pravna oseba, ustanovljena v skladu z ZGD ali ZZad;
4. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
5. ne prejema in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
6. na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
7. nima podane prepovedi poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
8. upošteva Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
Posamezni raziskovalec je lahko vključen le v okviru enega raziskovalnega projekta, prijavljenega na javni razpis. V primeru, da je posamezni raziskovalec vključen v večih prijavljenih raziskovalnih projektih, se upošteva prva prejeta oziroma prva evidentirana prijavna vloga. Na vsakem raziskovalnem projektu lahko sodeluje le en raziskovalec.
Prijavitelj (raziskovalna organizacija) se mora prijaviti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca na začetku kariere. V okviru javnega razpisa lahko tako sodeluje raziskovalec, ki:
– je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 5. 10. 2018 (dokazila v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta (Izjava raziskovalne organizacije v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/16 z dne 30. 9. 2016;
– izpolnjuje vse druge pogoje, določene v tem javnem razpisu.
Raziskovalec iz prejšnjega odstavka, ki za potrebe projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine, mora poleg predhodno naštetega izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje (v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila):
– ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini;
– ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI ali je na dan objave razpisa zaposlen v tujini na področju RRI.
Prijavitelj se v Izjavi o izpolnjevanju pogojev zaveže, da bo s prijavljenim raziskovalcem sklenil delovno razmerje za izvedbo neodvisne raziskave v okviru raziskovalnega projekta, ki je predmet vloge na javni razpis. Zaposlitev raziskovalca mora biti izvedena v okviru programske skupine, ki jo prijavitelj navede v vlogi na javni razpis, je predmet ocenjevalnega postopka in postopka preverjanja uspešnosti izvedenega raziskovalnega projekta.
Prijavitelj opredeli obseg dela in način razporeditve delovnega časa raziskovalca za izvajanje operacije pri gospodarskem subjektu v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega projekta. Raziskovalec mora v obdobju izvajanja celotne operacije v okviru raziskovalnega projekta izkazati med 1275 in 2550 dejansko opravljenih ur dela13 pri gospodarskem subjektu, ki je partner v raziskovalnem projektu.
13 Dejansko opravljene ure dela glede na 142. člen ZDR-1 pomenijo efektivni delovni čas, tj. čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Neizpolnjevanje navedenega pogoja je vezano tako na nedoseganje spodnje meje opravljenih ur (1275) kot tudi preseganje maksimalnega določenega števila opravljenih ur (2550) pri gospodarskem subjektu.
Ob prijavi na javni razpis gospodarski subjekt potrdi in se zaveže k učinkovitemu sodelovanju z raziskovalno organizacijo v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega projekta, iz katerega je razvidna vsebina in namen sodelovanja med gospodarskim subjektom in raziskovalno organizacijo (navedeno programsko skupino) ter raziskovalcem. Pred izvajanjem raziskovalnega projekta raziskovalna organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta pravno podlago, s katero opredelita skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti.
3.3. Pogoji za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije)
Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) je zaposlitev raziskovalca na delovnem mestu raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, pri čemer mora biti raziskovalec pri prijavitelju vključen v ocenjevano programsko skupino od dneva zaposlitve na operaciji do najmanj izteka obdobja sofinanciranja (31. 3. 2022).
Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost. Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere mora biti sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja oziroma sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Raziskovalec na dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati vse z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 zahtevane in Zakonom o delovnih razmerjih predpisane sestavine, med drugim tudi kraj opravljanja dela z jasno navedbo načina uresničitve zahtevanega razmerja med delom v raziskovalni organizaciji in gospodarskem subjektu, ki mora biti skladna s pogoji in določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Jasno mora biti razvidno, da gre za delovno mesto raziskovalca in jasno opredeljene naloge (vezane izključno na prijavljen raziskovalni projekt), ki jih raziskovalec opravlja.
Raziskovalni projekt je uspešno izveden, ko je v 12 mesecih po zaključku raziskovalnega projekta (najkasneje do 31. 3. 2023):
– dosežena kvantitativna ocena A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (5. 10. 2018); in
– zaposlen raziskovalec ob preverjanju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja v točki 2.1, z izjemo patenta (evropski, ameriški ali japonski, nova sorta), oziroma ima raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A' več kot 0,0.
Eden od pogojev za sofinanciranje raziskovalnega projekta oziroma upravičenost stroškov operacije je izpolnitev pogoja glede obsega dejansko opravljenih ur dela raziskovalca pri gospodarskem subjektu, ki je partner v raziskovalnem projektu, in sicer mora raziskovalec pri gospodarskem subjektu opraviti med 1275 in 2550 ur v obdobju izvajanja celotne operacije oziroma raziskovalnega projekta.
Rezultate raziskovalnega projekta in raziskovalne podatke je obvezno splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjati, skladno z namenom in cilji javnega razpisa, rezultatom operacije ter Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.
Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, pripadajo in se v celoti pripisujejo raziskovalni organizaciji.
Upravičenec bo moral spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju rezultatov ter ciljev in kazalnikov, navedenih v tem javnem razpisu, vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju.
4. Merila in postopek izbora operacij
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Raziskovalni projekt (operacija) predstavlja sodelovanje raziskovalcev v raziskovalni organizaciji in gospodarskega subjekta (ustanovljenega skladno z ZGD ali ZZad) v okviru fokusnih področij in tehnologij, ki jih definira S4.
Prijavljeni raziskovalni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe;
2. realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in sposobnost upravičencev;
3. izkazovanje pripravljenosti (sposobnosti) za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo;
4. umestitev v prednostno področje S4 ter v ustrezno fokusno podpodročje/tehnologijo, skladno s Tabelo prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij, ki je del razpisne dokumentacije.
4.2. Merila za izbor/ocenjevanje vlog
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa. Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:
Merilo 1: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost – komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta (do 35 točk). V primeru, da projekt pri Merilu 1 ne doseže najmanj 18 točk, bo izločen iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in na tej podlagi zavrnjen.
V okviru merila se ocenjuje prisotnost in uspešnost naslednjih podmeril:
– utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja (ustreznost vsebinske in terminske predstavitve raziskovalnega projekta);
– stopnja povezovanja znanja, kompetenc in tehnologije na prednostnih področjih, kakovost in izvedljivost predloga (ustreznost predlaganega programa dela glede na potrebe gospodarskega subjekta in dosedanje sodelovanje z gospodarstvom);
– poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobja – strategija/načrt dolgoročnega sodelovanja med raziskovalno organizacijo in gospodarskim subjektom, opredelitev uporabe pridobljenih novih znanj za okrepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti v gospodarskih subjektih;
– komplementarnost programa dela z dejavnostmi programske skupine.
Merilo 2: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije – družbeno-ekonomska relevanca programske skupine v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) (do 20 točk). Podlaga za določitev točk pri Merilu 2 je izpis kvantitativne ocene Sredstva drugih uporabnikov (A3) iz baze SICRIS. Upoštevan bo izpis iz baze SICRIS na dan 5. 10. 2018, ki ga bo pridobilo ministrstvo.
Merilo 3: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije – kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov (do 20 točk).
Merilo 4: Neposreden prispevek k raziskovalno inovacijskemu potencialu konkretnih regij, v smeri krepitve njihove razvojne specializacije:
a) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano, da bo raziskovalni projekt izvajal raziskovalec, ki je na dan objave javnega razpisa prijavljen v evidenco brezposelnih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (2 točki); (ali)
b) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano, da bo raziskovalni projekt izvajal raziskovalec, ki za potrebe raziskovalnega projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine (5 točk); (ali)
c) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano izvajanje raziskovalnega projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s strani raziskovalca, ki je na dan objave javnega razpisa zaposlen na področju RRI v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (5 točk).
Posameznemu projektu se v okviru Merila 4 dodelijo točke le za eno kategorijo spodbud, opredeljenih v podmerilih od a) do c), v primeru izpolnjevanja pogojev za dodelitev točk iz več kategorij spodbud se upošteva podmerilo, iz katerega se dodeli višje število točk.
Največje število možnih točk posameznega raziskovalnega projekta je 80. Posamezni raziskovalni projekt mora za pridobitev sofinanciranja pri Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta) doseči najmanj 18 točk. Vloge, ki dosežejo manj kot 40 skupnih točk, ne morejo biti izbrane v sofinanciranje.
4.3. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev se deli na postopek preverbe pogojev iz 3. točke javnega razpisa, postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa in postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke javnega razpisa.
V postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa bodo umeščene formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa. V nadaljevanju bodo v postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke javnega razpisa umeščene vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičencev bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.2 javnega razpisa in v ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport. Strokovna komisija preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. točke javnega razpisa in dodeli točke pri kvantitativnih Merilih 2 in 4 iz 4.2 točke javnega razpisa, skladno z ocenjevalnim listom, za tiste vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa in pogoje za ugotavljanje upravičenosti skladno s 4.1 točko javnega razpisa.
Kvalitativni Merili 1 in 3 v skladu s točko 4.2 javnega razpisa bo ocenila komisija za ocenjevanje vlog (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalna komisija), ki jo bo imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov, ki bodo izbrani glede na reference.
Ocenjevalna komisija bo pred postopkom ocenjevanja tudi preverila izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz točke 4.1 javnega razpisa. Vsak pogoj za ugotavljanje upravičenosti bo opredeljen z DA ali NE, v primeru neizpolnjevanja posameznega pogoja pa bo podana tudi obrazložitev oziroma utemeljitev za vsako posamezno negativno opredelitev.
Merilo 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta) in Merilo 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov) ocenita in ustrezno utemeljita in obrazložita dva ocenjevalca, ki nato oblikujeta skupno/končno konsenzualno oceno. Najmanjša enota ocenjevanja je 1 točka. Če ocenjevalca ne dosežeta konsenzualne ocene na podlagi njune obrazložitve, raziskovalni projekt oceni tretji ocenjevalec, katerega ocena in pojasnilo ocene sta končna.
Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna komisija ocene posameznih vlog (ocenjevalne liste in seznam ocen) predloži strokovni komisiji.
Seštevek točk posameznih meril tvori skupno število točk raziskovalnega projekta, kar predstavlja tudi končno oceno projekta, ki je ob upoštevanju zahtev glede doseganja minimalnega števila točk v skladu s 4.2 točko javnega razpisa podlaga za predlog o izboru. Strokovna komisija pripravi seznam prijaviteljev skladno z načinom izbora glede na doseženo število točk in prednostna merila (v primeru vlog z enakim številom točk) v skladu s točko 4.4 javnega razpisa.
4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) določi izbrane projektne predloge po vrstnem redu števila doseženih točk ločeno za vloge v okviru posamezne kohezijske regije in glede na prednostna področja, na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami, ki pri Merilu 1 dosežejo 18 točk in več ter dosežejo skupaj 40 točk in več, strokovna komisija najprej vloge razdeli glede na umeščenost posamezne vloge v kohezijsko regijo. Pri tem ohrani vrstni red vlog glede na število doseženih točk.
2. V nadaljnjem postopku izbora strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje v vsaki izmed kohezijskih regij po 214 vlogi iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v predmetu javnega razpisa, in sicer vloge, ki so znotraj prijav za posamezno prednostno področje v posamezni kohezijski regiji dosegle najvišje število točk (do višine razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji).
14 Če je v tej fazi postopka na posameznem prednostnem področju preostala le ena vloga, se izbere slednja, v primeru, da ni preostala nobena vloga, prednostno področje ostane nezastopano.
Če več vlog znotraj posamezne kohezijske regije in posameznega prednostnega področja doseže enako število točk, bo izbrana tista vloga, ki ima višjo oceno pri Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta). Če so vloge po prejetem številu točk tudi pri tem merilu izenačene, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 2 (Družbeno-ekonomska relevanca programske skupine). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 4.
V primeru izenačenosti pri vseh merilih, o prejemniku sredstev za isto ocenjeno vlogo odloča vrednost A3 na ekvivalent polne zaposlitve15, ki jo dosega programska skupina, v okviru katere bo deloval raziskovalec.
15 Seštevek ocene A3 (družbeno ekonomska relevanca deljen s številom ekvivalenta polne zaposlitve, ki jo dobi programska skupina financirano prek ARRS).
3. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave (umeščenost v S4), in sicer po vrstnem redu števila doseženih točk, od najvišjega števila navzdol. Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh teh vlog presegla omejitev razpoložljivih sredstev. V teh primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen v prejšnjih odstavkih.
Končna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati predvidene višine sredstev v posamezni kohezijski regiji.
4. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev med prijavljenimi raziskovalnimi projekti v okviru posameznih vlog in ga predloži v odločitev o dodelitvi sredstev ministru za izobraževanje, znanost in šport.
V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta skladno s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru lahko ministrstvo dodeli sredstva prijavitelju z najvišjim številom doseženih točk, ki je glede na opisan postopek izbora naslednji po vrstnem redu na seznamu ocenjenih vlog. Prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju raziskovalnega projekta s prilagojenim terminskim načrtom, ki upošteva začetek obdobja izvajanja, kasnejši od 1. 4. 2019 (vendar se raziskovalni projekt ne more pričeti kasneje kot 1. 6. 2019). Raziskovalni projekt mora ne glede na morebitni kasnejši začetek izvajanja biti zaključen v celoti v skladu z vlogo na javni razpis do 31. 3. 2022.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 12.876.300,00 EUR, in sicer največ do 9.614.304,00 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 3.261.996,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2019: 1.788.375,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.335.320,00 EUR, od tega:
– 1.068.256,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 267.064,00 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 453.055,00 EUR, od tega:
– 362.444,00 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 90.611,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2020: 4.292.100,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 3.204.768,00 EUR, od tega:
– 2.563.814,40 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 640.953,60 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.087.332,00 EUR, od tega:
– 869.865,60 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 217.466,40 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2021: 4.292.100,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 3.204.768,00 EUR, od tega:
– 2.563.814,40 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 640.953,60 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.087.332,00 EUR, od tega:
– 869.865,60 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 217.466,40 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2022: 2.503.725,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.869.448,00 EUR, od tega:
– 1.495.558,40 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 373.889,60 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 634.277,00 EUR, od tega:
– 507.421,60 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 126.855,40 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %).
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.
Maksimalna višina sredstev sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 171.684,00 EUR. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do poteka roka za oddajo vlog na javni razpis.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dne 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 1. 4. 2019 do dne 16. 5. 2022.
Ministrstvo v obdobju izvajanja projekta (operacije) presoja podaljšanje obdobja upravičenosti restriktivno, in sicer na podlagi objektivnih razlogov, ki so podani tako na strani upravičenca kot na strani raziskovalca ter na podlagi soglasja organa upravljanja.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje v celoti in pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev raziskovalnega projekta
III. Dodatna dokazila
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za raziskovalno organizacijo,
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za gospodarski subjekt,
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Izjava raziskovalca (obrazec iz razpisne dokumentacije),
– Dokazilo o izpolnjenih pogojih glede zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor znanosti v obdobju od 1. 1. 2011 do roka za oddajo vlog na ta javni razpis; raziskovalci, ki so pridobili doktorat znanosti v tujini, predložijo tudi mnenje ENIC-NARIC centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki izkazuje primerljivost izobrazbe, pridobljene v tujini, z javno veljavnimi študijskimi programi v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje v roku enega meseca po roku za oddajo vlog na javni razpis, tj. do 5. 11. 2018,
– Potrdilo ZPIZ o obdobju zavarovanja (Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji) raziskovalca, ki izkazuje zaposlitveni status na dan objave javnega razpisa oziroma temu ustrezno primerljivo potrdilo druge države, iz katere raziskovalec prihaja,
– Druga dokazila o statusu zaposlitve raziskovalca na dan objave javnega razpisa, in sicer:
– raziskovalec, ki je na dan objave javnega razpisa prijavljen v evidenco brezposelih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, predloži potrdilo zavoda (za pridobitev dodatnih točk v skladu z Merilom 4.a);
– raziskovalec, zaposlen na področju RRI v Republiki Sloveniji, predloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, veljavne na dan objave javnega razpisa, ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden kraj in trajanje zaposlitve ter delovno mesto oziroma vrsta in opis dela (za pridobitev dodatnih točk v skladu z Merilom 4.c).
Za raziskovalca, ki za potrebe projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine (dodatni pogoji iz 3.2 točke javnega razpisa), je potrebno predložiti tudi naslednja dokazila:
– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču v tujini na dan objave javnega razpisa in
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v tujini na področju RRI oziroma zaposlitve v tujini na področju RRI na dan objave razpisa. Predložiti je potrebno kopijo pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, da je raziskovalec od 1. 1. 2011 naprej v tujini pridobil najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju RRI, ali kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden kraj in trajanje zaposlitve ter delovno mesto oziroma vrsta in opis dela raziskovalca, ki je na dan objave razpisa v tujini zaposlen na področju RRI.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije lahko ministrstvo vlogo zavrže. Prijavni obrazec, predstavitev raziskovalnega projekta in ostale obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Ocenjevalni list za ocenjevanje prijav na javni razpis,
– Tabela prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ).
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali v preteklem (in upravičenem) obdobju.
10.1. Upravičeni stroški
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili OU o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ.
Standardna lestvica stroška na enoto na operaciji predstavlja stroške raziskovalca, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17) in temelji na veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018, izračunanih s strani ARRS.
Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da:
– je raziskovalec na začetku kariere zaposlen v raziskovalni organizaciji s polnim delovnim časom pod pogoji določenimi v razpisu, pri čemer mora upravičenec v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi raziskovalca (za celotno obdobje izvajanja) kopijo pogodbe o zaposlitvi po elektronski pošti posredovati ministrstvu,
– je podan pravilen izračun stroškov na podlagi metode izračuna, določene v razpisu,
– temeljijo na verodostojnih listinah in so izkazani v skladu z določeno standardno lestvico stroška na enoto in Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji,
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi,
– je bil raziskovalni projekt uspešno izveden (doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine, kot je opredeljeno v 2.1 točki javnega razpisa).
Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazujejo s predložitvijo:
1. pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačilo s prilogami, ki vsebujejo tudi mesečno poročilo o izvajanju operacije, iz katerega je razviden obseg in vsebina dela raziskovalca v raziskovalni organizaciji in v gospodarskem subjektu ter napredek pri doseganju rezultatov in ciljev operacije;
2. ustreznih dokazil za upravičenost stroškov operacije:
– dokazilo prijavitelja o zaposlitvi raziskovalca za polni delovni čas najmanj za obdobje sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), kar je izkazano s pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje vse zahtevane sestavine pogodbe (glej točko 3.3 javnega razpisa);
– po zaključenem raziskovalnem projektu potrdilo o obdobju zavarovanja (ZPIZ) raziskovalca na operaciji in dokazilo o doseganju kvantitativne ocene A' SICRIS programske skupine najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije (določila 2.1 točke javnega razpisa).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil MIZŠ in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Skladno z Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji je določena naslednja vrednost standardne lestvice stroška na enoto na mesečni ravni:
Enota
Standardna lestvica stroška mesečno 
na enoto v EUR
Mesec dela zaposlenega raziskovalca na raziskovalnem projektu
4.769,00 EUR mesečno
Izračun skupne višine sofinanciranja je odvisen od izvajanja operacije in predstavlja strošek dela raziskovalca glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih) v obdobju sofinanciranja. Standardni obseg stroška se določi na mesečni ravni in ni upravičen:
a) če je strošek dela raziskovalca za celoten mesec v breme drugega vira financiranja,
b) če pri poročanju na mesečni ravni ni izkazanega napredka pri doseganju rezultatov in ciljev operacije.
V primeru, ko prejemniki sredstev v roku ne predložijo ustreznih dokazil o upravičenosti stroškov, niso upravičeni do sredstev sofinanciranja na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije.
V primeru, da upravičenec pri izvajanju operacije ne doseže števila v vlogi načrtovanega obsega ur sodelovanja raziskovalca pri gospodarskem subjektu (vendar doseže pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta – pri gospodarskem subjektu opravi med 1275 in 2550 ur raziskovalnega dela) in nedoseganje obsega ur po presoji ministrstva ni posledica objektivnih razlogov, ministrstvo po koncu izvajanja raziskovalnega projekta (operacije) realizira finančno korekcijo v višini 10 % izplačanih sredstev po pogodbi o sofinanciranju, kar za upravičenca pomeni vračilo sredstev skladno s pogodbo o sofinanciranju.
10.2. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju operacije podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot je npr. standardna lestvica stroška na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) 1303/2013: ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 10. 2018 do 12. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (Obrazci I., II. in III. iz 7. točke javnega razpisa) in v enem elektronskem izvodu16 na CD-ju ali USB ključku (Obrazci I. in II. iz 7. točke javnega razpisa), v zaprti ovojnici, opremljeni z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«. Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi »Obrazec za oznako vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali se obvezne podatke iz prejšnjega stavka napiše lastnoročno. Pravilno opremeljena vloga mora fizično prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki (Obrazec I. in II.) ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
16 Predložiti v obliki .pdf in obliki Word vsakega od navedenih dokumentov.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega večjega števila vlog. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih ministrstva v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ocenili pa strokovna komisija in ocenjevalna komisija v skladu s 4.3 točko javnega razpisa.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso formalno popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna popolnost vloge, kot je podrobneje opredeljeno v točki 7 javnega razpisa. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičenca bo temeljil na merilih in postopku izbora operacij, ki so opredeljeni v točki 4 javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navodila MIZŠ, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali raziskovalec, zaposlen pri upravičencu za izvajanje raziskovalnega projekta, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju ali povzroči odstop, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati ali biti upravičen za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najkasneje v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
25. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
26. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (raziskovalci2.mizs@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost