Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 38141-1/2018/5 Ob-1819/18, Stran 848
Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa na oddajnih točkah:
Lendava 103,3 MHz,
Solčava 93,8 MHz,
Podbrdo 105,0 MHz,
Ajdovščina 97,9 MHz,
Cerknica 2 101,0 MHz,
Osilnica 2 89,5 MHz,
Stari trg 87,9 MHz in
Fara 102,3 MHz.
Radijske frekvence z oddajnih točk Osilnica 2 89,5 MHz, Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz skupaj predstavljajo en predmet javnega razpisa, preostale pa vsaka zase posamezen predmet javnega razpisa, skupaj torej šest.
Dodatni programski zahtevi, ki izhajata iz programskih pogojev in ju izdajatelj privzame s pridobitvijo pravice do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki na posameznem predmetu javnega razpisa:
– Program mora vsak dan med 6. in 20. uro v skupnem tedenskem obsegu pet ur predvajati programske vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, in še najmanj dve drugi zvrsti programskih vsebin v skupnem tedenskem obsegu petnajst ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa.Za informativne programske vsebine ne štejejo vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije.
– V program v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero je bila ponudniku dodeljena pravica do uporabe radijske frekvence na posameznem predmetu tega javnega razpisa, ne sme biti vključena širša, regionalna ali nacionalna, programska mreža, pri čemer ni pomembno, če pride do spremembe navedene odločbe, njenega podaljšanja ali prenosa na drugega imetnika. Zahteva preneha veljati pred potekom 5 let, če navedena odločba dokončno preneha veljati.
Ponudniku bo agencija skladno s 6. členom Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/06 in 25/07) po uradni dolžnosti z dodatnima programskima zahtevama dopolnila dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti za tisti radijski program, za katerega bo na posameznem predmetu javnega razpisa pridobil pravico do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki. Besedilo dodatnih programskih zahtev se bo ob vpisu v dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti prilagodilo na način, da se bo nanašalo na konkreten radijski program, njegovo območje pokrivanja (to v primeru prve zahteve zajema trenutno območje pokrivanja in predmet tega javnega razpisa, v primeru druge zahteve pa predmet tega javnega razpisa) in predmet tega javnega razpisa. Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo zadevnega javnega razpisa izdala agencija na podlagi 105. člena veljavnega ZMed, razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
Program mora vsak dan med 6. in 20. uro v skupnem tedenskem obsegu pet ur predvajati programske vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, in še najmanj dve drugi zvrsti programskih vsebin v skupnem tedenskem obsegu petnajst ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa. V okviru tega javnega razpisa za informativne programske vsebine ne štejejo vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije. Za območje pokrivanja radijskega programa za preverjanje izpolnjevanja tega pogoja šteje trenutno območje pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu tega javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki.
2.3 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in načelo uravnoteženega poročanja.
2.4 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki se že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki.
2.5 Ponudnik s programom, s katerim kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati razpisanega geografskega območja tistega predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira.
2.6 Geografsko območje pokrivanja programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, na dan uvedbe zadevnega javnega razpisa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja tistega predmeta javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira.
2.7 Program, s katerim ponudnik kandidira na tem javnem razpisu, ne sme v analogni radiodifuzni tehniki pokrivati več kot 10 % prebivalstva RS. Šteje se, da program v analogni radiodifuzni tehniki več kot 10 % prebivalstva RS pokriva tudi v primeru, če ima program vključeno radijsko mrežo in več kot 10 % prebivalstva RS v analogni radiodifuzni tehniki pokriva skupaj z drugimi programi, ki imajo vključeno isto radijsko mrežo.
2.8 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.9 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.10 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov na vsakem predmetu javnega razpisa posebej, skladno s 104. členom ZMed, upošteva naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja z istim programom, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program, ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega programa, število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno upoštevanje programov posebnega pomena. Po potrebi se uporabi tudi dve dodatni merili.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila pravico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v točki 1 Predmet javnega razpisa.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Popolne ponudbe bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
4.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 12 točk. (0–12 točk)
4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu je ocena vezana na izpolnjeno in podpisano izjavo o politični nevtralnosti programa, ki bo predstavljala del ponudbe. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 6 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)
4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v ponujenem programu. Ponudniku se dodeli točke glede na to, kako raznovrsten program ponuja. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 12 točk. (0–12 točk)
4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju
Namen tega merila je ponudniku dodeliti točke glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji na posameznem predmetu javnega razpisa. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 17 točk. (0–17 točk)
4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki, ki ponujeni program že oddajajo bližje predmetu javnega razpisa, za katerega kandidirajo, in bi z njim tvorili čimbolj homogeno območje pokrivanja, imajo prednost pred tistimi, katerih obstoječa območja pokrivanja so od predmeta javnega razpisa, za katerega s svojim radijskim programom kandidirajo, bolj oddaljena. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 12 točk. (0–12 točk)
4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Ponudnik, ki priloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov vseh občin, v katere sega območje razpisane radijske frekvence, o utemeljenosti pokrivanja območja te občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, prejme 2 točki. Če ne priloži pozitivnih mnenj pristojnih organov vseh občin, v katere sega območje razpisane radijske frekvence, prejme 0 točk. (0–2 točki)
4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Če ima ponudnik sedež v občini, v katero sega območje pokrivanja predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira, in ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja predmeta javnega razpisa, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program, prejme 2 točki, če zagotovila ne priloži, prejme 0 točk. (0–2 točki)
4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri tem merilu se ločeno ocenjuje ekonomsko stanje in tehnično usposobljenost za oddajanje radijskega programa ter ločeno kadrovsko usposobljenost za oddajanje radijskega programa. Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodelijo točke glede na bonitetno oceno, ki izhaja iz ponudbi priloženega dokazila. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost se ponudniku dodelijo točke glede na raven izobrazbe zaposlenih ter glede na zaposlitev na delovnih mestih, ključnih za opravljanje radijske dejavnosti. Pri vsakem podmerilu lahko ponudnik doseže največ 10 točk, skupaj pri tem merilu največ 20 točk. (0–20 točk)
4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi s predmetom javnega razpisa, na katerem kandidirajo, pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi novimi uporabniki znotraj posameznega predmeta javnega razpisa in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja ponujenega programa. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 6 točk. (0–6 točk)
4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število dopolnjenih let delovanja ponudnika na področju radiodifuzije. Šteje se, da ponudnik deluje na področju radiodifuzije toliko let, kolikor let je minilo od izdaje prvega akta agencije ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila ponudniku dovoljena uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzijo. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 6 točk. (0–6 točk)
4.11 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur, prejmejo 0 točk. (0–2 točki)
4.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu lahko ponudnik pridobi točke v primeru, da kandidira s programom lokalnega statusa posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom, kateremu je dodeljen status lokalnega programa posebnega pomena, dobijo pri tem merilu 3 točke, ponudniki, ki kandidirajo s programi regionalnega, študentskega ali nepridobitnega statusa posebnega pomena, in ponudniki, ki kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena, pri tem merilu prejmejo 0 točk. (0–3 točke)
4.13 Dodatno merilo 1 – Sedež ponudnika na območju, ki mu je program namenjen
Če dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 za eno mesto višje uvrstila ponudba tistega izdajatelja programa, ki ima sedež na območju, ki mu je program namenjen.
4.14 Dodatno merilo 2 – Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb ponudnikov, ki kandidirajo za isti predmet javnega razpisa in ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 za eno mesto višje uvrstila ponudba tistega ponudnika, ki ponujeni program že oddaja najbližje razpisanemu območju tistega predmeta javnega razpisa, na katerem ponudnik kandidira.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 7. 5. 2018 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v dveh kopijah. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 9. 5. 2018, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba: Teja Antončič (teja.antoncic@akos-rs.si), tel. 01/583-63-75.
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti