Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 603-0007/2018-201 Ob-1811/18, Stran 842
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018, v okvirni višini 10.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno poziva zasebne zavode s sedežem v Občini Ravne na Koroškem, ki delujejo v javnem interesu ter predstavnike mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za izvajanje mladinskih programov.
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;
– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim programom mladinskega dela in mladinske politike 2018, za pridobitev sredstev pod tč. 3.1., prejemniki biti registrirani kot zasebni zavod s sedežem v Občini Ravne na Koroškem in delovati v javnem interesu;
– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim programom mladinskega dela in mladinske politike 2018, za pridobitev sredstev pod tč. 3.2, prejemniki biti registrirani kot mladinski sveti, s sedežem v Občini Ravne na Koroškem.
Pri izboru za tč. 3.1., bo upoštevan načrt izvajanja mladinskih programov ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev za izvedbo programov. V primeru hkratno obravnavanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na razmerje prijavljenih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 10.000 €, od tega za:
5.1. izvajanje mladinskih programov zasebnih zavodov s sedežem v Občini Ravne na Koroškem do 5.000 € ter
5.2. delovanje mladinskih svetov do 5.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2018, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 30. 3. 2018 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2018.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 2018« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti