Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1837/18, Stran 841
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z razpisno dokumentacijo za
javno zbiranje ponudb 
oddaje prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh let
1. Podatki o naročniku: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, ki jo zastopa direktorica mag. Margareta Guček Zakošek, identifikacijska številka za DDV: SI42119022, številka računa: SI56-0110-0603-0276-827.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh let (15 avtomatov za tople napitke in 12 avtomatov za hladne napitke in prigrizke).
3. Priprava ponudbe
Razpisno dokumentacijo, v skladu s katero morate oddati ponudbo, lahko zahtevate na elektronskem naslovu: katja.ramsak@sb-celje.si, tel. 03/423-30-36. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Splošne bolnišnice Celje.
Ponudba mora vsebovati (v skladu z razpisno dokumentacijo):
– Izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba in izjava ponudnika«,
– Izjavo o ustreznosti živil in embalaže z zahtevami pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – Izjava številka 1,
– Izjavo o ustreznosti prodajnih avtomatov – Izjava številka 2,
– Izjavo o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov – Izjava številka 3,
– Izjavo o zdravstveni ustreznosti izdelkov – Izjava številka 4,
– Izjavo številka 5,
– Izjavo številka 6 z zahtevano prilogo,
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih pristojnega organa, in sicer na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS,
– Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in njenih zakonitih zastopnikov (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih pravna oseba ni imela blokiranega TRR in
– Ponudnik mora priložiti k ponudbi predstavitveni material ponujenih artiklov in cenikov.
Ponudniki lahko ponudbo pošljejo po pošti ali jo osebno oddajo na spodnjem naslovu.
Ponudnik mora ponudbo v zaprti ovojnici nasloviti na: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Pravna služba, »Javno zbiranje ponudb oddaje prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh let« – Ne odpiraj.
Na ovojnici je potrebno označiti tudi naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do vključno 16. 4. 2018 do 9. ure, v pisni obliki. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih zbiranja ponudb dobijo ponudniki pri kontaktni osebi: Katja Ramšak, tel. 03/423-30-36, elektronska pošta: katja.ramsak@sb-celje.si.
Odpiranje ponudb bo potekalo 16. 4. 2018 ob 10. uri, v Pravni službi Splošne bolnišnice Celje. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, ob upoštevanju izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije. Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
Splošna bolnišnica Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti