Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 272/2018 Ob-1809/18, Stran 838
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (št. 511-02/93-11/1-8 z dne 12. 1. 1993, spremembe in dopolnitve št. 03/93-10/5-8 z dne 21. 9. 1995, št. 01403-162/2006/4 z dne 3. 10. 2006, št. 01403-104/2010/4 z dne 21. 12. 2010 in št. 01403-39/2013/4 z dne 10. 12. 2013), sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 6. 10. 2016 in sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 15. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje 
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– predložitev programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto najkasneje v 15 dneh po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma dela).
3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu.
4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.
6. Štiriletni načrt dela in razvoja zavoda. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti