Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 410-0022/2018-3 Ob-1826/18, Stran 835
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja turizma v Občini Divača, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev s področja turizma v Občini Divača za leto 2018 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2018, postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev – namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja,
– organizacija večjih prireditev,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2018 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 20.000,00 EUR, od tega je 8.000,00 EUR namenjenih za redno dejavnost društva, 2.000,00 EUR za kritje ne-programskih stroškov društva in 10.000,00 EUR za sofinanciranje večjih prireditev. Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2018 podati poročilo o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske stroške in do 10. 10. 2018 podati poročilo o porabi sredstev za organizacijo velike prireditve.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je 25. 5. 2018.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v Občini Divača za leto 2018«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v Občini Divača za leto 2018«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe za redno dejavnosti ter velike prireditve in ne-programske stroške. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se za redno dejavnost določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Za sofinanciranje velikih prireditev in ne-programskih stroškov se upošteva strošek izdanega računa in pa lastnega dela.
Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
Redna dejavnost društva (8.000,00 EUR sredstev):
1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa
št. točk
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve društva
do 5 let delovanja/1 točka
od 6 do 15 let delovanja/2 točki
od 16 do 30 let delovanja/3 točke
nad 31 let delovanja/4 točk
Število članov društva
do 10 članov/1 točka
nad 11 članov/2 točki
Stroški za nakup simboličnih nagrad
1 točka/skupina simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)
4 točke/delovna akcija
2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena
št. točk
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti društva
2 točki/na člana, ki se izobražuje
Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij
4 točke/na strokovno ekskurzijo
Organizacija delavnic za mlade in odrasle
4 točke/na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle
2 točki/na so-organizacijo ustvarjalne delavnice
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize …
3 točke/na dogodek
3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti
št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri izdaji knjige, prospekta …)
4 točke/na aktivnost
Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …)
1 točka/na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani
1 točka
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega in širšega pomena
št. točk
Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, mednarodni extempore …)
5 točk/na organizacijo aktivnosti
2 točki/na so-organizacijo aktivnosti
Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 
3 točke/na organizacijo aktivnosti
1,5 točke/na so-organizacijo aktivnosti
Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, kresovanja, prihod dedka Mraza …)
2 točki/na organizacijo aktivnosti
1 točka/na so-organizacijo aktivnosti
5. Druge izredne aktivnosti
št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih točk
od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« aktivnosti, ki jo presodi strokovna komisija
Programi po merilih od 1–5 se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti točke in višine razpisanih sredstev.
Organizacija večjih prireditev (10.000,00 EUR sredstev)
Upošteva se maksimalno 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi, ki se izključno nanašajo na izpeljavo točno določene prireditve pod pogojem, da so bile na računu določene aktivnosti nujno potrebne za izpeljavo prireditve. Presojo nujnosti oceni strokovna komisija na podlagi poročila prijavitelja.
Pri organizaciji večje prireditve se upošteva tudi lastno delo. Pri tem se upošteva maksimalno 10 % sredstev lastnega dela, ki ga prijavitelj dokazuje z izjavami, poročili, časovnicami, potnimi nalogami, računi za gorivo …
Opredelitev večje prireditve:
Večje prireditve so tiste prireditve, ki izpolnjujejo minimalno 3 spodaj navedene pogoje:
– Prireditev traja več kot en dan s prekinitvami,
– Aktivnosti v okviru prireditve se odvijajo skozi cel dan,
– Prireditev je sestavljena iz več različnih aktivnosti,
– Prireditev je širše znana oziroma uveljavljena,
– Prireditev, na kateri je prisotnih več kot 200 obiskovalcev.
Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje november 2017 do september 2018.
Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo nujnosti oceni strokovna komisija.
Ne-programski stroški so stroški ki so povezani z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stroških izvedbe samega programa, so pa nujno potrebni za izvedbo programa.
Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti