Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1807/18, Stran 829
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/17 in 28/17) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 v okvirni višini 20.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8)
Pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Kot nekmetijska dejavnost po tem razpisu so upravičene dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetiji (glej razpisno dokumentacijo).
Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški gradnje ali obnove objekta za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati in pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema pomoči. V kolikor upravičenec že ima registrirano dejavnost vendar je še ne izvaja, mora pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po prejemu sredstev,
– predložitev ustreznega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– na predlog strokovne komisije fotografijo naložbe pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme in naprav,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v letu 2018,
– račun višji od 200 EUR brez DDV,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 7. 9. 2018. Kot dokazilo o plačilu računa velja: plačana položnica ali bančno dokazilo o plačilu ali blagajniški prejemek ali originalni račun z navedbo plačnika in z oznako, da je bilo plačilo izvedeno ter
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 5.000 EUR za posamezno naložbo. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine,
– imajo sedež dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
– so v letu 2018 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– imajo registrirano nekmetijsko dejavnost turizma ali gozdarstva na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 7. 9. 2018.
Vlogo z dokazili (obrazci, pogodba in druga dokumentacija) je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge, oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 7. 9. 2018 do 13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 7. 9. 2018.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 9. 2018. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2018.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko upravičenci dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti