Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1861/18, Stran 828
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Sklepa o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma in pogodbe sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Turistično zvezo Slovenije za leto 2018, s katero MGRT prenaša izvedbo omenjenega razpisa na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2018.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 30. 3. 2016 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene.
TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2017 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2017 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve 
b. Tip prireditve 
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve 
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS 
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS 
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS 
5. Finančni načrt prireditve
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2018 do 13. 11. 2018.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slovenije.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 20. 4. 2018, najkasneje do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje 20. 4. 2018. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja, se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o upravičenosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na e-naslov, ki je zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema e-pošte ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti