Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1817/18, Stran 827
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RSza leto 2018, objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (JR-RD 2018)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju poklicnega svetovanja in usmerjanja
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju podjetništva in turizma
– na področju izobraževanja glede varstva okolja.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.
3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
– na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
– imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.
4) Programi in projekti, ki jih bo Svet romske skupnosti Republike Slovenije podprl
Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo podprl programe in projekte ciljnih področij kot so: delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, tiskane izdaje (letaki, zgibanke…).
Svet romske skupnosti Republike Slovenije ne bo podprl: osnovne dejavnosti prijavitelja; naknadne izdaje nosilcev in zvoka; športnih dejavnosti; ekskurzij in izletov, katerih namen ni opisan v vlogi na razpis; projektov, iz katerih je razvidno, da gre le za druženje ob športu, koncertu, zabavi; projekte, ki imajo elemente vaške veselice ipd.
5) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:
– kakovost prijavljenega projekta oziroma programa,
– novi, inovativni pristopi k spodbujanju ciljnih področjih,
– namen in cilj projekta oziroma programa,
– reference o izvajanju programov oziroma projektov, namenjenih Romom,
– dolgoročnost oziroma trajnost programa oziroma možnost nadgradnje projekta ter prenosa dobrih praks.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2018 morajo biti porabljena v istem letu.
7) Način sofinanciranja
Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: prvi obrok v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih sredstev; drugi obrok najkasneje 30. dan od pregleda in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega poročila s strani komisije v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.
Izbrana romska društva so dolžna Svetu romske skupnosti Republike Slovenije posredovati vmesno poročilo in zahtevek za izplačilo preostalih 30 % odobrenih sredstev po izvedeni prvi polovici prijavljenih aktivnosti programa/projekta oziroma najkasneje do 30. 11. 2018.
8) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 16. 4. 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 16. 4. 2018 oziroma istega dne do 14. ure osebno predložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2018«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
9) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvidoma sedem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.
10) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
11) Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na sedežu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota, in na spletni strani Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Na istem mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec.
12) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti