Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 024-4/2018-3 Ob-1863/18, Stran 818
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470) (v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 71/17),
– Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A),
– Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljenega na http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/),
– Slovenska Strategija Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, v nadaljevanju: OP 2014-2020),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187 z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352 z dne 24. 12. 2013),
– Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
– Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14),
– Priglašene sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/XV, z dne 4. 9. 2017),
– Priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016 z dne 25. 8. 2016 in dopolnitev št.: BE01-5022860-2016/I dne 14. 9. 2016),
– Odločitve o podpori št. 10-1/2/MDDSZ/0 s popravki za operacijo »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«, izdane s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 3032-113/2016/20 z dne 21. 10. 2016),
– Pogodbe št.: 2611-16-311201 o sofinanciranju operacije »Kompetenčni centri za razvoj kadrov« (10-1/2/MDDSZ/0) med izvajalcem tega javnega razpisa in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa z dne 26. 10. 2016,
– Aneks št. 3 k Pogodbi št: C2611-16-311201 o sofinanciranju operacije »Kompetenčni centri za razvoj kadrov« (OP20.00746) z dne 28. 3. 2018,
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).
2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev sredstev bo izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad).
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
– razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
– promocija področij uporabe opredeljenih v S4.
Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
– 2.000 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
– 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC.
Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:
– zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;
– delodajalci.
4. Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki je bil definiran na podlagi podatka o številu aktivnega prebivalstva v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 53 % v KRVS in 47 % v KRZS.1
1 Vrednosti za KRVS in KRZS so določene na podlagi podatkov SURS glede v letu 2015 števila aktivnih oseb. Število aktivnih oseb v letu 2015 je bilo 1.008.000, od tega 534.000 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 475.000 v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Razmerje med regijama je tako določeno s 53 % KRVS : 47 % KRZS.
5. Upravičene aktivnosti
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne KOC – vodenje projekta
– vsebinsko, administrativno in finančno vodenje projekta in
– vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture KOC.
b) Krepitev razvoja kadrov:
– razvoj/nadgradnja modela kompetenc na področju delovanja KOC;
– opredelitev kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta;
– identifikacija primanjkljajev kompetenc in kompetenc prihodnosti, vključno z uporabo orodij za napovedovanje kompetenc in vodenja vseživljenjske karierne orientacije;
– povezovanje kadrovskega razvoja s strategijami podjetij ter poslovnimi izboljšavami;
– razvoj novih programov usposabljanj;
– oblikovanje modelov/sistemov za sistematičen interni prenos znanja;
– identifikacija nosilcev znanja v/izven partnerstva in oblikovanje nabora usposabljanj in/ali mreže mentorjev/predavateljev ipd.
c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov:
– prenos in širjenje znanja, dobrih praks, orodij, metodologij na področju upravljanja s kadri;
– povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah;
– organizacija posvetov, srečanj in izvajanje/krepitev mednarodnih aktivnosti partnerstva;
– sodelovanje z izobraževalnimi in strokovnimi institucijami na področju razvoja kadrov;
– sodelovanje s Strateškimi razvojno inovacijskimi partnerstvi – SRIP2 na področju razvoja človeških virov ipd.
2 SRIP so podrobneje predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti:
– o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
– o možnostih ter potrebah po zaposlovanju v panogi;
– promocija nadaljnjega usposabljanja zaposlenih, predstavitev dobrih praks ipd.
e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov:
– izobraževalnih programov in/ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
– sodelovanje pri pripravi in oblikovanju javnih politik s področja krepitve kadrov;
– priprava predloga načrta delovanja KOC po zaključku projekta ipd.
f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva:
– priprava načrta razvoja kompetenc zaposlenih na ravni podjetja oziroma področja delovanja;
– izbor in izvedba usposabljanj za zaposlene v panožnih podjetjih partnerstva.
Aktivnosti od a) do e) predstavljajo aktivnosti, ki jih izvaja t. i. projektna pisarna KOC. Aktivnost f) izvajajo panožna podjetja partnerstva.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
6.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so partnerstva, ki jih sestavljajo:
– panožna podjetja: samostojni podjetniki posamezniki ali podjetja registrirana po ZGD-1, ki:
– so registrirana za delovanje v izbrani panogi partnerstva (glavna dejavnost), ali
– delujejo na področju druge panoge, vendar imajo skupen interes za razvoj v okviru izbrane panoge partnerstva ali
– delujejo v okviru verig vrednosti / področjih uporabe opredeljenih v S4,
– nastopajo samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu,
– v partnerstvu ne smejo nastopati partnerska podjetja, ki so člani partnerstva v katerem od kompetenčnih centrih (izbranem na Javnem razpisu – Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 – JR. 223, Uradni list RS, št. 67/16),
– zaposlujejo vsaj eno osebo ali so samostojni podjetnik posameznik (v primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost)3
3 Upošteva se stanje na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
ter
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja in vodijo/sodelujejo samo pri aktivnostih projektne pisarne:
– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki ipd.), ki nastopajo kot:
– »administrativno finančni partner« (največ en v partnerstvu) izvajajo naloge projektne pisarne ali,
– »kadrovski partner« (največ en v partnerstvu), ki opravlja kadrovsko podporne in svetovalne naloge;
– v primeru, da je drugi partner ustanovljen po ZGD-1 ali je samostojni podjetnik posameznik, lahko nastopa v samo enem partnerstvu.
Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 3 majhna ali srednje velika (panožna) podjetja, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen ZGD-1;
– panožna podjetja, ki so v skladu z računovodskimi izkazi iz uradnih evidenc v letu 2016 skupaj zaposlovala vsaj 200 oseb;
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Partnerstvo mora:
– izkazati, da se KOC vzpostavlja in umešča v kontekst strateškega povezovanja S4;
– v vlogi načrtovati najmanj 200 vključitev v usposabljanja.
Eden izmed partnerjev, ki je nosilni partner oziroma prijavitelj, odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki sodeluje v partnerstvu, z izjavo (Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu) pod materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsi partnerji strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
6.2. Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Vsi predloženi projekti morajo izpolnjevati tudi spodaj navedene pogoje:
– projekt prispeva k doseganju specifičnega cilja 10.1.2 OP EKP 2014-2020, tj. izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela;
– projekt se bo izvedel v okviru upravičenosti in je realno izvedljiv;
– projekt so predložili upravičeni prijavitelji, ki izkazujejo sposobnost za izvedbo projekta;
– projekt obravnava potrebe ustreznih ciljnih skupin tj. zaposlenih in delodajalcev;
– projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakost moških in žensk;
– projekt je skladen s pravili državnih pomoči.
6.3. Omejitve za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelj in/ali partnerji, ki/katerih:
– podjetja ali samostojni podjetniki posamezniki, niso registrirani po ZGD-1, ali niso pravne osebe zasebnega prava;
– niso registrirani vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradnih evidenc;
– nimajo sposobnosti vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnosti zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
– so za iste stroške pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
– nimajo poravnanih vseh davkov ali drugih obveznih dajatev, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– jim je bila po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 55/16) pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona;
– so nenamensko porabljali sredstva Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev oziroma kršitev po pozivu o nenamenski porabi sredstev niso odpravili.
Pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti a) do e) opredeljene v 5. poglavju tega javnega razpisa, veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, (pri) ki/katerih:
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 104/2000;
– delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni prevoz;
– bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju4 presegli skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let, ne glede na namen in obliko pomoči.
4 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Pri dodeljevanju sredstev državnih pomoči za usposabljanja, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti f), 5. poglavja tega javnega razpisa, veljajo tudi naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, (pri) ki/katerih:
– izvajajo aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– bi bila pomoč za vse vrste regionalne pomoči, ki so izključene v členu 13 Uredbe o skupinskih izjemah;
– prejemajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in so podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom skupnosti;
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bila pomoč za ukrepe pomoči, ki upravičencem omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pri tem bo pri obravnavi izključenih sektorjev oziroma dejavnosti navedenih predhodnih dveh odstavkih javnega razpisa upoštevana omejena uporaba izključenih sektorjev, kot sledi iz 3. točke 1. člena Uredbe Komisije št. 651/201/EU z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in 2. točke 1. člena Uredbe komisije št. 1407/2013/EU z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Prijavitelji in partnerji morajo vse predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) na način, kot je predpisan v razpisni dokumentaciji. Sklad bo preverjal izpolnjevanje pogojev iz razpoložljivih uradnih evidenc in/ali predloženih dokazil.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja in/ali partnerja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Način preverjanja oziroma dokazovanja izpolnjevanja pogojev je opisan v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne in pravočasno prispele vloge ocenila po spodaj navedenih merilih za ocenjevanje vlog.
Merilo
Št. točk
1. Relevantnost partnerstva
20
2. Področje delovanja – prednostno področje uporabe S4
8
3. Relevantnost in inovativnost projekta
15
4. Kakovost izvedbe
20
5. Usposobljenost za izvedbo projekta
5
6. Ciljne skupine
15
7. Racionalnost porabe sredstev
10
8. Trajnost predvidenih rezultatov
5
9. Enakost možnosti
2
Skupaj
100
Podrobnejša razčlenitev meril in postopek izbora sta opisana v (v IV. in V. poglavju) razpisne dokumentacije.
Na predlog prejemnikov sredstev se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk. Vloga mora pri vsakem merilu na ravni javnega razpisa prejeti več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več kot 0 točk, se taka vloga zavrne.
Projekti bodo na predlog prejemnikov sredstev uvrščeni glede na doseženo število točk, s čimer bo določen vrstni red sofinanciranih področij S4. Na seznam za sofinanciranje bodo uvrščeni projekti, ki bodo v okviru posameznega področja S4 dosegli najvišje število točk, ostale vloge iz istega področja S4 bodo zavrnjene. V primeru, da ostajajo sredstva nerazporejena, lahko sklad preostala razpoložljiva sredstva ponudi tudi prijavitelju vloge, že podprtega področja S4, glede na doseženo št. točk.
V primeru, da za posamezno področje S4 ne bo predloženih vlog oziroma predložene vloge ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo finančna sredstva preusmerjena na druga področja S4, izključno po vrstnem glede na doseženo število točk.
8. Obveznosti prijavitelja, izbranega na javnem razpisu
Prijavitelj, izbran na javnem razpisu, bo:
– v roku 8 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju skladu posredoval podpisano pogodbo o sofinanciranju projekta (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju);
– izvajal aktivnosti projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem vsebinskem, terminskem in finančnem načrtu ter po pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni izvedbi zavezal partnerje in zunanje izvajalce;
– za partnerstvo spremljal in skladu zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov, vključno s podatki o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU;
– partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe o sofinanciranju in v roku 30 dni od podpisa te pogodbe posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan partnerski sporazum. Pri pripravi partnerskega sporazuma so prijavitelji dolžni uporabiti vzorec partnerskega sporazuma, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije);
– skladu do zadnjega zahtevka za sofinanciranje v času trajanja projekta posredoval usklajen kompetenčni model;
– posredoval skladu seznam zaposlenih v panožnih podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma projektne aktivnosti in vse nadaljnje spremembe le-tega;
– vnaprej sporočal termine, lokacije in cene vseh usposabljanj skladu, ki lahko kadarkoli nenapovedano opravi kontrolo izvedbe;
– pridobil odobritev preko informacijskega sistema sklada za izvedbo usposabljanj, katerih cena usposabljanja na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno 2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), ali kadar gre za posebej pripravljena usposabljanja, ki se ne izvajajo po javno objavljenem ceniku oziroma ponudbi;
– pri porabi sredstev javnega razpisa spoštoval pravila javnega naročanja in k temu zavezal tudi partnerje, in sicer:
– obvezno uporabil pravila javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno s 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– uporabil pravila javnega naročanja v omejenem obsegu v primerih, ki jih in kot jih določa 23. člen ZJN-3;
– upošteval temeljna načela javnega naročanja, skladno z navodili sklada;
– skladu posredoval planirano dinamiko izplačil;
– dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju in k temu zavezal tudi partnerje;
– v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta ter k temu zavezal partnerje;
– spremljal morebitne prihodke projekta ter o le-teh poročal skladu ter k temu zavezal tudi partnerje;
– zagotavljal vnos podatkov o projektu in o listinah, vključenih v zahtevke za sofinanciranje, v informacijski sistem na ravni projekta/partnerjev;
– pripravljal in skladu posredoval vse potrebne podatke in dokumentacijo za usklajevanje predpisanega zahtevka za sofinanciranje ter po uskladitvi posredoval podpisan in žigosan zahtevek za sofinanciranje ter ostale obrazce in dokazila v skladu z navodili sklada;
– pripravljal finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal sklad ali PO ter na zahtevo pripravil izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave;
– sporočal o vseh primerih, ko partnerji ali prijavitelj kandidirajo za javna sredstva po shemi »de minimis«, oziroma jim bodo le-ta odobrena. V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, neupravičeno prejeta sredstva v celoti vrnil z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu;
– izvajal naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in k temu zavezal tudi partnerje;
– preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal sklad;
– zagotavljal revizijsko sled in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljal vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno s pravili EU in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane projekta ter k temu zavezal tudi partnerje. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo prijavitelj obveščen, pri čemer rok hrambe, v skladu s pravili pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomoči za usposabljanje, ne bo krajši od 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in RS, vključno s PO in skladom, in ukrepal skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščal PO, sklad in OU;
– zagotavljal spodbujanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU. Izbrani prijavitelj bo zagotavljal spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije med osebami, ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti projektov in si prizadeval, da bodo aktivnosti izvedene v skladu z načeli trajnostnega razvoja;
– zagotavljal sodelovanje s SRIP-i za predmetno področje uporabe S4.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju projekta, katere osnutek je v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 1) in v navodilih sklada.
9. Financiranje
9.1. Vir financiranja
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.2. specifičnega cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
9.2. Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
9.3. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leto 2018 znaša 900.000,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
2018
KRVS (53 %) – SKUPAJ
477.000,00
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-EU (80 %)
381.600,00
PP 160138 -PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-slovenska udeležba (20 %)
95.400,00
KRZS (47 %) – SKUPAJ
423.000,00
PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z-EU (80 %)
338.400,00
PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z- slovenska udeležba (20 %)
84.600,00
SKUPAJ JAVNI RAZPIS
900.000,00
EU DEL 80 %
720.000,00
SLO DEL 20 %
180.000,00
Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in KRZS 47 %, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od likvidnostnega stanja proračuna Republike Slovenije. Sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva.
9.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2018. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani sklada.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu partnerju nastali in bili plačani od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju projekta do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 10. 2018).
Izplačila sklada za nastale upravičene izdatke lahko nastanejo do 31. 12. 2018.
Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
9.5. Omejitev zaprošenega zneska
Zaprošeni znesek za posamezni projekt lahko zaprosi za največ 90.000,00 EUR.
V vlogi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 50 % sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v panožnih podjetjih partnerstva (seštevek upravičenih stroškov f., g. in h., kot so definirani v 10. poglavju javnega razpisa Stroški).
10. Stroški
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
10.1. Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški projekta so stroški (a–g):
Prijavitelji in/ali partnerji, ki izvajajo aktivnosti projektne pisarne KOC uveljavljajo stroške po pravilu »de minimis« za naslednje kategorije stroškov:
a. dela zaposlenih na projektu za izvedbo nalog projektne pisarne KOC za delo do dveh polnih zaposlitev5 (za polovični ali polni delovni čas) za posamezni mesec za:
5 Administrativno-finančni partner, katerega osnovna dejavnost ni neposredno povezana s panogo, lahko uveljavlja največ do ene zaposlitve za polni delovni čas, ki se upošteva v kvoti do dveh zaposlitev na projektu.
– vsebinsko vodenje projekta (npr. koordinacija priprave modela kompetenc, priprava in izvajanje načrta usposabljanj, zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in
– administrativno in finančno vodenje projekta (npr. vnos podatkov v informacijski sistem, priprava poročil, finančno spremljanje, zbiranje ponudb, izvajanje javnih naročil …).
– Stroški se povrnejo kot standardni strošek na enoto (SSE A), in sicer v obsegu:
– 2.610,00 EUR EUR/mesec dela za polno zaposlitev na projektu;
– 1.305,00 EUR/mesec za polovično zaposlitev na projektu.
Enota standardnega stroška je izražena za mesec opravljenega dela na projektu in vsebuje vse davke, prispevke in povračila delavca in delodajalca.
b. za službena potovanja za zaposlene v projektni pisarni KOC;
c. informiranja in komuniciranja (največ do višine 10.000 EUR);
d. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od upravičenih stroškov dela zaposlenih na projektu (kategorija a – tj. SSE A);
e. storitev zunanjih izvajalcev:
– strošek izdelave/nadgradnje kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 EUR) ter drugih storitev povezanih z izvedbo projekta;
– organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev, skupinski prevozi.
Prijavitelji in/ali partnerji – panožna podjetja, ki usposabljajo zaposlene, uveljavljajo stroške v skladu z državno pomočjo za usposabljanje, kot je razvidno iz poglavja 11.2 tega javnega razpisa:
f. stroški storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo usposabljanj oziroma stroški kotizacij za udeležbo na usposabljanjih;
g. stroški za službena potovanja, ki jih uveljavljajo panožna podjetja:
– za udeležbo zaposlenih na usposabljanjih v tujini ter organiziranih prevozov doma in v tujini,
– stroški službenih potovanj za izvajalce notranjih usposabljanj;
h. stroški notranjih usposabljanj:
– za stroške notranjih usposabljanj se uporablja standardna lestvica stroška na enoto (SSE B). Vrednost ene pedagoške ure je 20 EUR/uro. Dodatno se za vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd. prizna še do dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja se tako lahko uveljavlja do 60 EUR.
Intenzivnost pomoči (tj. višina sofinanciranja posamezne kategorije stroškov) je opredeljena glede na 5. točko sheme pomoči in je določena v poglavju 11. tega razpisa.
Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in zahtevana dokazila za izkazovanje stroškov so določena v III. poglavju razpisne dokumentacije in navodilih sklada.
10.2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi projekta;
– usposabljanj oseb, ki so zaposlene pri drugih partnerjih, tj. tistih, ki opravljajo naloge »administrativno finančnega partnerja« ali »kadrovskega partnerja«;
– usposabljanja s področja varstva in zdravja pri delu, ki so zakonsko obvezna, vsa usposabljanja, ki so namenjena pridobitvi formalne izobrazbe ali preverjanj (NPK itd.) ter osnovna usposabljanja, vezana na znanja, ki so potrebna za zasedbo delovnega mesta;
– e-usposabljanj;
– ki presegajo predvidene mejne vrednosti, kot so določene pri opisu posameznih upravičenih stroškov;
– DDV;
– stroški blaga in storitev, ki si jih partnerji v projektu zaračunajo med seboj;
– vsi drugi stroški, ki po tem razpisu niso določeni kot upravičeni oziroma so navedeni kot neupravičeni v Navodilih OU o upravičenih stroških.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Druge morebitne neupravičene stroške projekta krijejo prijavitelji in partnerji sami.
11. Shema in intenzivnost pomoči
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč:
a) po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014 z dne 18. 8. 2016;
b) državno pomoč za usposabljanje, priglašeno s shemo »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016 z dne 14. 9. 2016.
Stroški od a. do e. (navedeni v podpoglavju 10.1 tega javnega razpisa) predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« in se sofinancirajo v obsegu 100 % upravičenih izdatkov, stroški pod točkami od f. do h. (navedeni v podpoglavju 10.1 tega javnega razpisa) predstavljajo državno pomoč za usposabljanje in se sofinancirajo v obsegu od 50 %–70 % upravičenih izdatkov, in sicer glede na velikost podjetja.
11.1. Pomoč po pravilu »de minimis«
Prijavitelj in partnerji, ki bodo izvajali naloge projektne pisarne, tj. aktivnosti a–e, navedene v 5. točki tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Upravičeni so do uveljavljanja kategorij stroškov a. do e., določenih v poglavju 10.1 tega razpisa, in sicer se stroški povrnejo v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.
Višina pomoči po pravilu »de miminis« je omejena, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih koledarskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgodnja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
Pojem enotnega podjetja je podrobneje obrazložen v podpoglavju 6.3 tega javnega razpisa in v obrazcu 3.a Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V okviru obravnave vloge prijavitelja bo sklad izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preveril na podlagi podatkov prijavitelja, ki so sestavni del vloge in pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da sklad ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, presegla 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,000 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh zaporednih koledarskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, prijavitelju ali partnerju pomoč po pravilu »de minimis« ne bo dodeljena.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer z dodelitvijo sredstev po tem javnem razpisu, je prijavitelj ali partner dolžan vrniti prejeti znesek, s katerim je zgornjo mejo dovoljene »de minimis« pomoči presegel, in sicer v celoti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in ne le presežni znesek nad 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, vendar le do ustrezne zgornje meje pomoči. Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep le, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost državne pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih.
11.2. Državna pomoč za usposabljanja
Panožna podjetja, ki se bodo vključevala oziroma bodo izvajala aktivnost f., določeno v 5. poglavju tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljala kot prejemniki državne pomoči za usposabljanje, tj. na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/I z dne 14. 9. 2016). Po shemi bodo upravičeni stroški navedeni v točkah f. do h. 10.1 podpoglavja javnega razpisa, in sicer po naslednji intenzivnosti pomoči:
– 50 % upravičenih stroškov, če gre za veliko podjetje;
– 60 % upravičenih stroškov, če gre za srednje podjetje;
– 70 % upravičenih stroškov, če gre za malo/mikro podjetje.
Velikost podjetij se bo presojala v skladu z opredelitvijo določeno v Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev MSP http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf
Dodatna pojasnila so podana tudi v razpisni dokumentaciji.
Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za aktivnosti sofinancirane v skladu s shemo za usposabljanje (aktivnost f.) ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči. Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis«, glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Podjetje ob vlogi posreduje informacije, ki pomagajo določati ustrezno velikost podjetja. V obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 3b: Panožno podjetje in shema za usposabljanje)
12. Omejitve glede sprememb projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: izbrani prijavitelj mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe št. 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, vrne prispevek iz sklada, kadar zanj velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil. V nasprotnem primeru lahko sklad od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva sklada, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in navodilih sklada.
Za učinkovito spremljanje projektov KOC bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prijavitelj predvideti v vlogi na razpis:
– število vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalnikov, za posamezen potrjen projekt:
– 200 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– 1 izdelan ali nadgrajen kompetenčni model na področju delovanja KOC.
15. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I Uredbe 1304/2013/EU, za kar je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključno z osebnimi podatki. V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje naslednje osebne podatke posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na projektih:
– Ime
– Priimek
– Kontaktni podatki (elektronska pošta ali telefonska številka)
– Spol
– Starost
– Občina stalnega prebivališča
– Status na trgu dela
– Izobrazba
– Status v gospodinjstvu
– Pripadnost eni izmed navedenih skupin; migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine, invalidi, druge prikrajšane osebe, brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve.
Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navodili sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke o udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu poroča o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno z navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agregacijo podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne listine (npr. vprašalnike). Spremljanje podatkov o udeležencih bo natančneje opredeljeno v navodilih.
16. Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila skladu.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 – ZInfP, 109/05 – ZDavP-1B, 28/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18), v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
18. Rok in način prijave
18.1. Oddaja vloge
Prijavitelj odda vlogo v imenu celotnega partnerstva. Posamezni prijavitelj, ki na razpisu sodeluje kot vodilni partner, lahko predloži le eno vlogo. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na skladu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika sklada zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Partnerji s podpisom izjave (Obrazec št. 3 razpisne dokumentacije) izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, če bo projekt izbran za sofinanciranje. Oddaja vloge pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje.
Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2018.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne, bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer je predviden žig):
Obrazec št. 1:
Prijavni obrazec (del razpisne dokumentacije)
Obrazec št. 2:
Finančni načrt, ki vključuje pregled stroškov po partnerjih in številčni pregled skupnih profilov oziroma delovnih mest (del razpisne dokumentacije)
Obrazec št. 3:
Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu (del razpisne dokumentacije) vključno z izjavo
3a (projektna pisarna/de minimis) in
3b (partnersko podjetje in shema za usposabljanje)
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ). Obrazec št. 3.: Izjavo partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjavo o partnerstvu mora oddati vsak partner (vključno s prijaviteljem).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna tiskana verzija.
Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR Kompetenčni center za razvoj kadrov«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR Kompetenčni center za razvoj kadrov«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
19. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog se bo začelo 7. 5. 2018 ob 10. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnem mestu sklada (www.sklad-kadri.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete vloge v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada izdal sklepe izbranim in neizbranim prijaviteljem. Izbrani prijavitelj bo vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev in prejemnikov sredstev, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja.
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
20. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. 01/43-41-569 ali na e-naslovu: koc2@sklad-kadri.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa www.sklad-kadri.si. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu vključno z izjavo
– 3a (projektna pisarna/de minimis) in
– 3b (panožno podjetje in shema za usposabljanje)
– Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta
– Prilogo št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti