Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. U014-7/2018/2 Ob-1806/18, Stran 817
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju Republike Slovenije, ki se ne financirajo iz proračuna RS 
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna Republike Slovenije:
– označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o verifikaciji ali za veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko, in ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega razpisa in tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjene koncesijske pogodbe in jim bo v letih 2018, ali 2019, ali 2020 potekla koncesija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, se prijavijo najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih pogodb.
V. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko;
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1, podjemno pogodbo ali pogodbo o delu);
– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne smeta biti starejša od 15 dni.
VI. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe« na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog, prispelih na naslov iz VII. točke tega razpisa, ki bodo prispele do 10. aprila 2018, bo 12. aprila 2018 ob 10. uri, v prostorih UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak prvi in tretji teden v mesecu v prostorih UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vloge prispele na naslov iz VII. točke tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca, prijave prejete od vključno 26. dneva preteklega meseca do 10. dneva v tekočem mesecu pa bodo obravnavane pri odpiranju vlog v tretjem tednu tekočega meseca. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.
IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji prejeli odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-00 in 300-13-09, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti