Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1864/18, Stran 816
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 in 18/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
2. javni razpis
za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisana sredstva 
po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 eurov.
Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna Republike Slovenije.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 4. členu Uredbe.
4. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 9. členu Uredbe.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis
Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so določeni v 5. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Uredbe priložiti:
– v primeru zakupa dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju in soglasje lastnika posameznih zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– seznam zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– lokacijsko informacijo;
– pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
– izjavo o poravnanih davčnih obveznostih;
– številko transakcijskega računa;
– izjavo o ne dodeljenih sredstvih za ista investicijska vlaganja.
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis: obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 6. členu Uredbe.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore: združevanje podpor in skupni znesek podpore so določeni v 10. členu Uredbe.
8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore: pogoja, ki ju mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore, sta določena v 7. členu Uredbe.
9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore: vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore sta določena v 11., 12. in 13. členu Uredbe.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore je določeno v 14. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore priložiti izjavo upravičenca, da je dela – odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.
11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore: obveznosti upravičenca po izplačilu podpore so določene v 8. členu Uredbe.
12. Sprememba upravičenca: sprememba upravičenca je določena v 15. členu Uredbe.
13. Sankcije: sankcije za neizpolnjevanje obveznosti so določene v 16. členu Uredbe.
14. Višja sila in izjemne okoliščine: primeri višje sile in izjemnih okoliščin se priznavajo skladno z določbami 17. člena Uredbe.
15. Kontrola: agencija izvaja kontrolo skladno z določbami 18. člena Uredbe.
16. Hramba dokumentacije: dokumentacija se hrani skladno z 19. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti