Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 3310-15/2018/5 Ob-1862/18, Stran 794
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr. in 19/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
9. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. 
Razpisana sredstva po sklopih:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR. Od tega:
– 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter
– 5.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 11.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v skladu z določbami 99. člena Uredbe.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. marec 2021.
Cilji podukrepa:
– Povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa in je objavljena na spletni strani MKGP)
2. Predmet podpore
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) iz 1. in 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer:
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme,
– ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na cilje iz PRP 2014-2020 delijo v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe.
3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen s 6. členom Uredbe.
2. Član skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe na dan oddaje vloge na javni razpis ne sme imeti:
– v uporabi več kot 70 odstotkov primerljivih kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je bila vložena v letu 2018, oziroma
– v reji več kot 70 odstotkov glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), ki jih imajo v reji vsi člani skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
3. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1).
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku, če je to potrebno, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za pravosodje.
3. Izpolnjevati mora pogoje iz 1., 3., 4., 6., 7. ter 9. do 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe.
4. Izpolnjevati mora pogoje iz četrtega in petega odstavka 100. člena Uredbe.
5. Izpolnjevati mora pogoje iz 10. člena Uredbe, pri čemer mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18).
6. V skladu s 13. točko 10. člena Uredbe se kot primeren prihodek, ki kmetijskemu gospodarstvu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja, šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM), ki je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena Uredbe.
2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe. Seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe je kot Priloga 2 sestavni del tega javnega razpisa in je objavljen na spletni strani MKGP.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe.
4. Če gre za naložbe v trajne nasade, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz prvega odstavka 15. člena Uredbe.
5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 16. člena Uredbe.
6. Če gre za naložbe v ureditev ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vodnih virov ter nakup in postavitev namakalne opreme iz 17. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe.
7. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe, pri čemer:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk, in sicer 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter 15,31 eurov/uro bruto za strojno delo,
– vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa,
– lahko upravičenec prispevek v naravi v obliki lastnega dela uveljavlja pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitvi mrež proti toči, ureditvi trajnih nasadov ter postavitvi namakalne opreme.
8. Če gre za splošne stroške, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 98. člena Uredbe.
5. Upravičeni stroški
1. Do podpore so upravičeni stroški naložb iz 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 17., 18. in 19. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe. Upravičeni stroški so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega javnega razpisa in je objavljen na spletni strani MKGP.
6. Neupravičeni stroški
1. Poleg neupravičenih stroškov iz 8. in 96. člena Uredbe se podpora ne dodeli tudi za stroške obnove nasadov jagod.
2. Podpora po tem javnem razpisu se v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje v skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, ki so prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril, ki so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_5._sprememba_M9_M16_M19_%C4%8CISTA.pdf. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki za ta javni razpis znaša 28 točk za sklop A, 27 točk za sklop B in 29 točk za sklop C tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca, poslovnega načrta, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh zahtevanih ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po posameznih sklopih tega javnega razpisa.
4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podlagi meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih v tem javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje vlog.
5. Če ima upravičenec stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in naložbe prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1, se v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe vloga na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, kar za ta javni razpis pomeni 9 točk, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz 1. točke tega poglavja.
6. Ne glede na prejšnjo točko se vloga na javni razpis v skladu z drugim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, kar za ta javni razpis pomeni 9 točk, če je upravičenec fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi.
Merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A)
Merila 
Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
24
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe 
12
Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave
12
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
26
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU) na območju OMD.
12
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije
4
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014-2020)
10
3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom
5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe
10
Inovacije 
10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 
10
SKUPAJ 1–4
95
Podrobnejša merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij
Št.
MERILO
Maks. št. točk
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
24
1.1.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 12)
12
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela.
12 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov skupnega prihodka/PDM
do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.2.
NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
12
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, glede na vrsto prevladujoče pridelave, za katero se upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu.
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 5 ha njivskih površin,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,4 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,0 ha do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,3 do vključno
0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,8 ha do vključno 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,2 do vključno
0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi od 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi od 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi od 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.
2.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
26
2.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 12)
12
Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 
50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
2.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
4
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
4 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih (VVO), od tega najmanj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
2.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 10)
10
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
10 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
8 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
6 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 1,5 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
3.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
3.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem letu izdana najmanj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
3.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
3.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na celotni kmetiji
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na celotni kmetiji
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja samo na delu kmetije.
4.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
4.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju stanja okolja prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018. Pri ugotavljanju porabe vode za namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel v načrtu za namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto najmanj 50 m3
1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen strošek, ki je namenjen inovacijam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega javnega razpisa, in popravka Sortne liste, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Prilogi 4 in 5 javnega razpisa sta objavljeni na spletni strani MKGP. Naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku naložbe obsega najmanj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 k Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18; v nadaljnjem besedilu: uredba KOPOP). Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 10 do 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob ob zaključku naložbe obsega najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 5 do 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 6, ki je sestavni del tega javnega razpisa in je objavljena na spletni strani MKGP (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte) obsega več kot 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
Merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma za naložbe skupin kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena uredbe (Sklop B)
Merila
Enostavne naložbe (Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe (Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti
10
5
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe
10
5
Ekonomski učinek javnih sredstev 
/
10
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge
10
10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
5
5
Izobrazba upravičenca
5
5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več KZU na območjih OMD
6
6
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije
2
2
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
2
2
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom
5
5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
5
5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
3
3
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja v okviru organizacij proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacij, kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti
5
5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 
10
10
Inovacije 
10
10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 
10
10
SKUPAJ 1–6
93
93
Podrobnejša merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe:
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
1.1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za enostavne naložbe
10
0
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov
do vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.
1.2.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za zahtevne naložbe
0
5
Navodilo: upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe in pri kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
5 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
4 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov
do vključno 10 odstotkov
3 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov
2 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.
1.3.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
0
1.3.1.
Velja za enostavne individualne naložbe
10
0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe. Obseg skupnega letnega prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), potem se številu točk po posameznih ocenitvah dodata 2 točki.
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.3.2.
Velja za enostavne kolektivne naložbe
10
0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM do 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.4.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
0
5
1.4.1.
Velja za zahtevne individualne naložbe
0
5
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 eurov in več skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov
do 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov
do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov
do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.4.2.
Velja za zahtevne kolektivne naložbe
0
5
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 eurov in več skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov
do 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov
do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov
do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.5.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja za zahtevne naložbe
0
10
Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati najmanj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadalnjem besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
1.6.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) najmanj enega ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
10 – najmanj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge na javni razpis
5 – najmanj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis.
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
5
5
2.1.
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu obrazcu glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima več kot polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.
5 – končana najmanj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana najmanj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana najmanj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
3 – končana najmanj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana najmanj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana najmanj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven)
1– končana najmanj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
3.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
3.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
6
6
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima najmanj polovica članov najmanj 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
3.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
2
2
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih najmanj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na VVO 1.
3.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
2
2
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima najmanj polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
4.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov dodeljene certifikate oziroma potrdila za proizvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem letu izdana najmanj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
4.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
4.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
3
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1.
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij ali skupin proizvajalcev, zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu objave tega javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu objave tega javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
5 – upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
3 – upravičenec je član organizacije ali skupine proizvajalcev
3 – upravičenec je član zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
30
6.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018. Pri ugotavljanju porabe vode za namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel v načrtu za namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto najmanj 50 m3
1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
6.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Če je posamezen strošek, ki je namenjen inovacijam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je Priloga 4 tega javnega razpisa, in popravka Sortne liste, ki je Priloga 5 tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku naložbe obsega najmanj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 k uredbi KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 10 do 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob zaključku naložbe obsega najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 5 do 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
6.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega več kot 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
Merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C)
Merila
Enostavne naložbe (Maks. št. točk)
Zahtevne naložbe (Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti
10
10
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe 
10
10
Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino naložbe brez DDV (samo za enostavne naložbe) 
10
/
Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe)
/
10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
Inovativnost in razvoj podjetja
5
5
Socialni vidik podjetja
5
5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
6
6
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije
2
2
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
2
2
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom
5
5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
5
5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
3
3
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
5
5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 
10
10
Inovacije 
10
10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 
10
10
SKUPAJ 1–6
98
98
Podrobnejša merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
Št.
MERILO
Maks. št. točk za enostavne naložbe
Maks. št. točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
1.1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)
10
10
Navodilo: upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotke do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.
1.2.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
10
10
1.2.1.
Velja za enostavne individualne naložbe
10
0
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.
1.2.2.
Velja za enostavne kolektivne naložbe
10
0
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
9 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
8 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
7 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
6 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.2.3.
Velja za zahtevne individualne naložbe
0
10
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.
1.2.4.
Velja za zahtevne kolektivne naložbe
0
10
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
10 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.
1.3.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
10
0
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2018 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2
1.4.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja samo za zahtevne naložbe
0
10
Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati najmanj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebiti dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
10
10
2.1.
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: dodatno število točk dobijo podjetja, ki so vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave tega javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave tega javnega razpisa za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska. Možna je le ena izbira.
5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z drugih področij
3 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela
2 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij.
2.2.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodatne točke s tega naslova pridobijo tudi upravičenci, ki so registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani: 
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/.
5 – podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – upravičenec je zadruga.
3.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 
10
10
3.1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
6
6
Navodilo: pri ocenitvi se upošteva povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima najmanj polovica članov 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, deli s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
3.2.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
2
2
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na VVO1.
3.3.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
2
2
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
4.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
13
13
4.1.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov dodeljene certifikate oziroma potrdila za proizvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost) ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem letu izdana najmanj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
4.2.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
4.3.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
3
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo kolektivno naložbo. Če najmanj polovica članov kmetijskih gospodarstev članov organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, trži ekološke kmetijske proizvode v okviru organizirane tržne prodaje organizacije proizvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi organizacija proizvajalcev ali zadruga dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo, se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo, se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov.
5.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
5.1.
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5
5
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij ali skupin proizvajalcev, kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu objave tega javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu objave tega javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
5 – upravičenec je organizacija ali skupina proizvajalcev oziroma zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo
3 – upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev
3 – upravičenec je član kmetijske zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
6.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30
30
6.1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018. Pri ugotavljanju porabe vode za namakanje se upoštevajo podatki, ki jih je upravičenec navedel v načrtu za namakanje, pripravljenem v skladu s Prilogo 6 Uredbe.
5 – naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto najmanj 50 m3
1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
6.2.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije ali skupine proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov organizacij ali skupin proizvajalcev oziroma zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen strošek, ki je namenjen inovacijam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Pri ugotavljanju pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2017, ki je Priloga 4 tega javnega razpisa, in popravka Sortne liste, ki je Priloga 5 tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati najmanj
20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta najmanj dva nova proizvoda na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih proizvodov ob zaključku naložbe obsega najmanj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 k uredbi KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo
3 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 10 do 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo najmanj en nov proizvod na kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega proizvoda ob zaključku naložbe obsega najmanj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati od vključno 5 do 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
2 – naložba v uporabo zavarovanih sort rastlin mora obsegati do 5 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo
6.3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine iz prijavnega obrazca.
5 – naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika
4 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega več kot 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – nakup fiksne opreme za namakanje kmetijskih zemljišč
3 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 10 do vključno 20 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
3 – postavitev travniških sadovnjakov
2 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega od vključno 5 do 10 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
1 – naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem odpornih sort obsega do 5 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo
8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev
1. Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz 103. in 106. člena Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še obveznosti iz 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. in 13. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga 7 sestavni del tega javnega razpisa in je objavljen na spletni strani MKGP.
9. Finančne določbe
1. Stopnja javne podpore se določi v skladu z 28. členom Uredbe.
2. Zaprtost finančne konstrukcije se določi v skladu s 101. členom Uredbe, in sicer:
– mora vlagatelj v skladu s prvim in drugim odstavkom 101. člena Uredbe za zahtevne naložbe v vlogi na javni razpis z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev o izvedljivosti naložbe, izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe;
– ne glede na prejšnjo točko finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov izvedbe naložbe, če gre za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti, v skladu s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe s pomočjo izvedenca oceni agencija.
10. Vloga, postopek za dodelitev sredstev in obravnava vlog
1. Vlaganje vloge, postopek za dodelitev sredstev in obravnava vlog se izvajajo v skladu z 91., 92. in 93. členom Uredbe.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– 1. Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– 2. Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– 3. Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– 4. Družbeno socialni vidik: 12 %;
– 5. Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– 6. Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 8, ki je sestavni del tega javnega razpisa in je objavljena na spletni strani MKGP.
11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis: obvezne priloge, brez katerih se v skladu s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 24. členu Uredbe.
12. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo se izvaja v skladu z drugim odstavkom 15. člena ter v skladu s 26., 102., 104. in 105. členom Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. marec 2021.
3. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom Uredbe. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se uporabijo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti