Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 4102-1/2018-11 Ob-1836/18, Stran 786
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 22.c in 22.e člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17; v nadaljnjem besedilu: ZIMI) ter 7. člena Pravilnika o psih pomočnikih (Uradni list RS, št. 5/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja
javni razpis 
za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028
I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno ovirane invalide in invalidke.
Cilj javnega razpisa je podpora invalidkam in invalidom pri zagotavljanju njihove večje samostojnosti in vključenosti na vseh področjih življenja zaradi možnosti pridobitve psa pomočnika.
Invalidi in invalidke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki so upravičeni do psa pomočnika:
– so polnoletni državljani oziroma državljanke Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali polnoletni tujci oziroma tujke, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– so sposobni sami sprejeti odločitev za psa in so seznanjeni z obveznostmi in odgovornostmi, ki jih prinaša taka odločitev,
– imajo velike težave pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter imajo ustrezne psihofizične lastnosti,
– imajo primerne bivalne razmere, in
– imajo socialno mrežo v primeru, ko iz kakršnegakoli razloga na njihovi strani za psa ne zmorejo krajši čas skrbeti sami.
II. Pogoji za izbor izvajalcev šolanja psov pomočnikov
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izvaja šolanje psov (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) in izpolnjuje vse v tem poglavju navedene pogoje ter bo k vlogi kot dokaz teh pogojev priložila vsa v nadaljevanju zahtevana ustrezna dokazila.
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. registriran je kot pravna ali fizična oseba, ki na dan objave tega javnega razpisa izvaja dejavnost ali naloge šolanja psov;
2. ima dokazilo (certifikat), da je akreditiran pri stanovski mednarodni organizaciji ali ima on sam ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje psov veljavno potrdilo, da je usposobljen za šolanje psov.
Če vlagatelj ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje psov, nima veljavnega potrdila iz prejšnjega stavka, mora biti:
a. inštruktor šolanja reševalnih psov II. stopnje;
b. kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih oziroma reševalnih psov;
c. vodja višje stopnje šolanja športnih psov;
d. inštruktor, ki se poklicno ukvarja ali se je poklicno ukvarjal s šolanjem psov.
Obenem mora oseba, ki bo izvajala šolanje psov, vsaka tri leta opraviti najmanj pet dni izobraževanja s področja šolanja psov pomočnikov;
3. ima reference na področju šolanja psov;
4. predloži načrt šolanja psa pomočnika in načrt usposabljanja upravičencev ter oseb, ki bodo izvajale šolanje psov. Načrt mora zajemati vse elemente šolanja psa pomočnika in preizkuse, opredeljene v 3., 4., 5. in 6. točki priloge 2 pravilnika. Prav tako mora načrt vsebovati izvajanje strokovne pomoči in svetovanja upravičencu – lastniku psa pomočnika za obdobje 6 let ter osnutek dogovora, ki ga bo sklenil z upravičencem – lastnikom psa. Čas šolanja psa ne sme biti daljši od 12 mesecev;
5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe ter ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev ali iz poslovnega registra Slovenije;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladne z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo vloge na ta javni razpis;
7. ima ustrezne namestitvene in vadbene pogoje za šolanje psov, ki jih lahko na podlagi ogleda ocenijo strokovni delavci ministrstva ali druga od ministrstva pooblaščena oseba.
III. Obvezna oblika, vsebina vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev
Vloga mora biti obvezno predložena na obrazcu razpisne dokumentacije. Če vlagatelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom.« in k vlogi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
Vzorec pogodbe mora vlagatelj izpolniti, na vsaki strani parafirati in na zadnji strani podpisati ter ožigosati (če vlagatelj posluje z žigom) oziroma navesti »Ne poslujemo z žigom.«, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti naslednje:
1. fotokopijo temeljnega akta društva oziroma zavoda iz katerega je razvidno, da je dejavnost ali naloge tudi šolanje psov (če imate status zavoda oziroma društva);
2. fotokopijo dokazila (certifikat), da je akreditiran pri stanovski mednarodni organizaciji ali fotokopijo veljavnega potrdila, da je usposobljen za šolanje psov ali da ima oseba, ki pri njem izvaja šolanje psov, veljavno potrdilo, da je usposobljena za šolanje psov. Če veljavnega potrdila nima, je treba priložiti fotokopijo dokazila, da je oseba, ki izvaja šolanje psov:
– ali inštruktor šolanja reševalnih psov II. stopnje;
– ali kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih oziroma reševalnih psov;
– ali vodja višje stopnje šolanja športnih psov;
– ali inštruktor, ki se poklicno ukvarja ali se je poklicno ukvarjal s šolanjem psov;
3. načrt šolanja psa pomočnika in načrt usposabljanja upravičencev ter oseb, ki bodo izvajale šolanje psov. Načrt mora zajemati vse elemente šolanja psa pomočnika in preizkuse, opredeljene v 3., 4., 5. in 6. točki priloge 2 pravilnika. Prav tako mora načrt vsebovati izvajanje strokovne pomoči in svetovanja upravičencu – lastniku psa pomočnika za obdobje 6 let ter osnutek dogovora, ki ga bo sklenil z upravičencem – lastnikom psa. Čas šolanja psa ne sme biti daljši od 12 mesecev;
4. pisno izjavo, da ne posluje z žigom, če z žigom ne posluje;
5. pisno izjavo, da bo podatke o upravičencih, za katere bo šolal psa pomočnika, vodil skladno s predpisi, ki urejajo hrambo in varovanje osebnih podatkov;
6. pisno izjavo o tem koliko psov je sposoben izšolati vsako leto.
Ministrstvo bo pridobilo izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz ustrezne evidence samostojnih podjetnikov (AJPES).
IV. Predložitev vlog
Vlagatelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in vložitvijo vloge.
Vloga in vsa dokumentacija morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Vlagatelj lahko v okviru tega javnega razpisa predloži le eno vlogo.
Vlagatelj mora vlogi predložiti vse zahtevane dokumente iz III. poglavja javnega razpisa. Zaželeno je, da so vsi dokumenti predloženi v vlogi, zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v IV. poglavju razpisne dokumentacije.
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo prijave iz V. poglavja tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve vloge morajo biti predložene na način iz prvega in drugega odstavka V. poglavja javnega razpisa z dodatno oznako »Dopolnitev vloge za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.
V. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 30. 4. 2018.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Vlagatelji predložijo vloge v zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovitka: »Vloga – Ne odpiraj! Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028«. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele ali bodo vročene po tem roku, bodo zavržene.
Nepravočasne ali nepravilno označene vloge in dopolnitve vlog bodo vrnjene vlagateljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake ovojnice označen pošiljatelj.
VI. Odpiranje vlog
Pregled in ocenitev prispelih vlog bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje vlog bo v ponedeljek, dne 7. 5. 2018, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku največ 5 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo največ 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo vlagateljem posredovan s priporočeno pošto, na naslov vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni strani ovitka, s katero je prispela vloga.
Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo predložili vlogo, pripravljeno skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in ustrezno izpolnjevali pogoje javnega razpisa.
VII. Rok za izdajo sklepa
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo izdala sklep o izbiri izvajalcev šolanja psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028 in obvestila izbrane vlagatelje najkasneje do 30. 5. 2018.
Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Zoper navedene sklepe, skladno s tretjim odstavkom 22.e člena ZIMI pritožba ni dovoljena, možen pa je upravni spor.
VIII. Sklenitev pogodbe in vrednost šolanja psa pomočnika
Ministrstvo bo z izbranimi izvajalci sklenilo pogodbo o izvajanju šolanja psov pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028.
Sredstva za financiranje šolanja psov pomočnikov se zagotavljajo na proračunski postavki 7677 – Izvajanje zakona o izenačevanju možnosti invalidov.
Financirano bo šolanje psov pomočnikov, ki vključuje stroške, določene v 13. členu pravilnika:
– stroški za nakup in šolanje psa,
– stroški opreme za psa (ovratnica, povodec in oprtnica),
– stroški uvajanja upravičenca za delo s psom,
– stroški prehrane psa v času šolanja,
– potni stroški izvajalca, če gre za razdaljo do prebivališča upravičenca do 50 km v eno smer in
– stroški pridobitve veterinarskih in zdravstvenih potrdil za psa.
Skupni strošek za šolanje posameznega psa pomočnika glede na prejšnji odstavek ne sme znašati več kot 14.000 EUR z vključenim DDV.
Izbrani izvajalci bodo v času šolanja psa pomočnika upravičeni do stroškov prevoza, ki nastanejo pri šolanju psa in niso vključeni v skupni strošek iz prejšnjega odstavka. Pri določanju višine stroškov prevoza se priznajo potni stroški po uradnih podatkih o dolžini poti v višini 18 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, za prevoženi kilometer, ki velja na dan opravljene storitve.
IX. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).
Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 30. 4. 2018, vsak delovnik od ponedeljka do vključno petka po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Tanji Skornšek Pleš na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu tanja.skornsek-ples@gov.si, ki se sprejemajo do vključno 29. 4. 2018 do 11. ure.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti