Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-1862/2017/8(15131-20) Ob-1821/18, Stran 785
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1862/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07)
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za notranjo varnost,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec zagotavlja 24 urni SOS telefon.
– Vodja projekta in ostali kader mora izpolnjevati pogoje iz predmetne razpisne dokumentacije (točka 8.4 tega dela razpisne dokumentacije).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 90.
MERILO
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave (se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
3
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?
3
2. Ustreznost projekta
30
a) Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta?
15
b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost?
15
3. Izvedljivost projekta
20
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta?
10
b) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno?
5
c) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
4. Stroškovna učinkovitost
10
5. Usposobljenost za izvedbo projekta
24
a) Pretekli izvedeni projekti prijavitelja (v primeru skupne vloge se štejejo projekti poslovodečega prijavitelja)
10
b) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo?
10
c) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti 
4
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oziroma 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 2. Ustreznost projekta, a) doseči vseh 15 točk, ter pri merilu št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, b) doseči vseh 10 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po merilih prejeti najmanj 54 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, a) dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 54.600,00 EUR za izvajanje projekta od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za notranjo varnost – Policijsko sodelovanje, tveganje in krize (v nadaljevanju ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 40.950,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 17. 5. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 18. 5. 2018.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1862/2017.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4. 5. 2018, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 30. 4. 2018.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti