Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 02112-154/2018-2 Ob-1638/18, Stran 666
K.o.: 1295 Loče
IDPOS: 6040
Datum izdaje: 21. 2. 2018
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 1295 Loče, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, prične s 1. 3. 2018 po uradni dolžnosti v katastrski občini 1295 Loče izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega jugo vzhodni del naselja Loče, ki se nahaja vzhodno od parcele 837/57, v katastrski občini 1295 Loče in ga z druge strani omejuje državna meja z Republiko Hrvaško, kot je bila določena s končno razsodbo arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 29. junija 2017.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 30. 4. 2018 na Območno geodetsko upravo Sevnica, Geodetska pisarna Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra do 15. 5. 2018. Zbiranje podatkov ne vključuje podatkov o lastništvu,
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra do 10. 7. 2018,
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige do 12. 7. 2018,
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru v roku 7 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa.
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Arbitražno sodišče v Haagu je 29. junija 2017 razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve morske in kopenske meje med državama. V zvezi z razsodbo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH), ki je bil 8. decembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/17. Zakon nalaga Geodetski upravi Republike Slovenije, da evidentira mejo v evidenci državne meje v skladu s kartografskim prikazom poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Na podlagi prej omenjenega zakona Geodetska uprava nepremičnine, ki preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije, po uradni dolžnosti vpiše v uradne evidence, zemljiške parcele v zemljiški kataster, stavbe pa v kataster stavb ali register nepremičnin. Postopek nastavitve zemljiškega katastra se za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, izvede v skladu s 141. in 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.). Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Območna geodetska uprava Sevnica je s tem sklepom v skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZEN določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra, podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra ter določila roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Na podlagi podatkov uradnih evidenc in dokumentov, ki jih bodo predložili lastniki oziroma uporabniki zemljišč, ter drugih razpoložljivih podatkov, bo Območna geodetska uprava Sevnica izdelala predlog nastavitve zemljiškega katastra in ga skupaj s pozivom za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige poslala pristojnemu sodišču. Po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča bo geodetska uprava predlog nastavljenega zemljiškega katastra in lastnike parcel evidentirala v zemljiškem katastru.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava odločila, da stroškov postopka ni.
Geodetska uprava je sklep izdala na podlagi drugega odstavka 141. člena ZEN in 118. člena ZUP.
Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT-UPB5 (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b. in 32/16).
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti