Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1617/18, Stran 656
Svet zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi 6. sklepa 5. redne seje Sveta zavoda z dne 1. 3. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (neobvezno).
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti