Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1610/18, Stran 655
Na podlagi sklepa 5. redne seje z dne 27. 2. 2018, Svet zavoda Gimnazija in srednja šola Kočevje razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Gimnazije in srednje šole Kočevje izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Gimnazije in srednje šole Kočevje za mandatno obdobje.
Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Gimnazije in srednje šole Kočevje ter usposobljenost za delo z računalnikom, izkazane delovne uspehe pri pedagoškem in drugem delu, iz katerih izhaja, da bo kandidat/ka lahko uspešno opravljal dela in naloge poslovodnega/strokovnega vodje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandat 5 let. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 5 let, s pričetkom mandata 1. 9. 2018.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet GSŠ Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje« z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: overjeno kopijo diplome/spričevala (overjena pri notarju ali upravni enoti), potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi in dokazila o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ), potrdilo o opravljeni ravnateljski šoli/ravnateljskem izpitu, overjeno kopijo odločbe o nazivu, druga potrdila) ter original potrdila o nekaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) in potrdilo o neuvedenem kazenskem postopku (od pristojnega Okrajnega sodišča), staro največ 30 dni.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesecev od objave razpisa.
Svet zavoda Gimnazija in srednja šola Kočevje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti