Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 110-2/2018/1 Ob-1605/18, Stran 654
Svet šole Osnovne šole Venclja Perka, Ljubljanska 58a, 1230 Domžale, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta šole z dne 1. 3. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelj/ravnateljica
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj-ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu ozirom izjava kandidata/-ke, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonsko predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov Svet šole Osnovne šole Venclja Perka, Ljubljanska 58a, 1230 Domžale, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Venclja Perka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti