Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1603/18, Stran 654
Na podlagi sklepa sveta zavoda Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki je bil sprejet na 5. seji sveta zavoda, dne 27. 2. 2017, svet zavoda SMGŠ, Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje:
– v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in spremembe, v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (107.a člen ZOFVI),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (107.a člen ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas. Začetek dela bo 1. 12. 2018.
Kandidati/ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, programom vodenja zavoda (drugi odstavek 58. člena ZOFVI) ter življenjepis posredujejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis za ravnatelja/ice« in naslovijo na naslov: Svet zavoda Srednje medijske in grafične šola Ljubljana, Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje medijske in grafične šole Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti