Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 1001/18 Ob-1597/18, Stran 653
Svet zavoda Dom Tisje, Črni Potok 13, Šmartno pri Litiji, na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 34. člena Statuta Doma Tisje Šmartno pri Litiji ter v skladu s sprejetim sklepom Sveta zavoda Dom Tisje Šmartno pri Litiji s 6. redne seje dne 27. 2. 2018, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma Tisje Šmartno pri Litiji 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezna stopnja in smer izobrazbe, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami),
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo: 5 let delovnih izkušenj oziroma kandidati z višjo strokovno izobrazbo: 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah oziroma izpis obdobja zavarovanja,
– overjena kopija potrdila o stopnji in vrsti izobrazbe,
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– overjena kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, v kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata,
– življenjepis,
– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– originalno potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Od kandidata (m/ž) se pričakuje, da ima organizacijske in poslovne sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za delo z ljudmi.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet zavoda Dom Tisje Šmartno pri Litiji s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom Tisje Šmartno pri Litiji sedež. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni Potok 13,1275 Šmartno pri Litiji, z oznako »Svet zavoda – za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj!«. Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Dom Tisje Šmartno pri Litiji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti