Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1593/18, Stran 652
Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, Slovenj Gradec, na podlagi 8. sklepa seje zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec, ki je bila 21. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15; 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (Predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo s sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni.)) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti