Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 9000-2/2018-10-1 Ob-1586/18, Stran 651
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 20. in 34. člena statuta Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (št.: 0070-1/2017-2 z dne 7. 10. 2017) ter sklepa sveta Doma DUO Impoljca z dne 27. 2. 2018, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja 
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (m/ž)
Za direktorja doma (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17).
Direktorja (m/ž) imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varnost, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program in vizijo dela doma za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas trajanja mandata.
Poslovanje in vodenje strokovnega dela zavoda je ločeno.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev, življenjepis, opis delovnih izkušenj ter program in vizijo dela zavoda naj kandidati/ke pošljejo v roku 14 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet doma DUO Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne odpiraj!«.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet doma Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti