Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 900-1/2016-9 Ob-1582/18, Stran 651
Na podlagi sklepa št. 31, 6. seje sveta Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kanditat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno in prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) in Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), ZPCP-2D (Uradni list RS, št. 57/12, Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kanditat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda
pošljite v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja/-ice«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti