Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1576/18, Stran 650
Svet zavoda Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, na podlagi sklepa s 36. seje Sveta zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, ki je bila 26. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od enega meseca in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti