Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-6/2018-2 Ob-1642/18, Stran 649
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18), Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2018 (št. 032-1/2018-6, sprejetega dne 15. 2. 2018 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2018
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2018 v Občini Sežana.
Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju odlok).
Iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 se bodo iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega programa športa, v višini 133.243,00 EUR, sofinancirale naslednje vsebine športnih programov:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. Vrhunski šport,
4. Šport starejših,
5. Razvojne dejavnosti v športu – izobraževanje kadrov,
6. Organiziranost v športu,
7. Delovanje športne zveze,
9. Športne prireditve in promocija športa.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2018.
Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov športa v skladu s 5. členom odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sežana,
– da so registrirani v Občini Sežana in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju,
– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana.
Merila za vrednotenje programov športa in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del razpisne dokumentacije.
Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa športa in znaša 133.243,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je potrebno za vsak posamični športni program izpolniti ločen obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega programa. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji – Osnovni prijavni obrazec, Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2018.
Obrazci za poročanje in prav tako navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si ali v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič, 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si.
Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav: popolna vloga mora biti v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2018«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 4. 2018.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti